Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1935.

IV. volební období.

1. zasedání.

Tisk 32.

Vládní návrh,

kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení ujednání mezi republikou Československou a říší Německou o celním kontingentu pro perleťové knoflíky, sjednané výměnou not v Berlíně dne 26. června 1935 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 4. července 1935, čís. 149 Sb. z. a n.

Návrh schvalovacího usnesení.

Národní shromáždění republiky Československé schvaluje ujednání mezi republikou Československou a říší Německou o celním kontingentu pro perleťové knoflíky, sjednané výměnou not v Berlíně dne 26. června 1935 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 4. července 1935, čís. 149 Sb. z. a n.

Důvodová zpráva.

Dodatkovým ujednáním, sjednaným výměnou not ze dne 21. prosince 1933 (č. 241 Sb. z. a n.) přiznala německá, vláda pro dovoz perleťových knoflíků původu československého měsíční kontingent 21 q za snížené clo 700,- ř. marek, na místo autonomní sazby 1.400,- ř. marek za 1 q. Podkladem tohoto ujednání byla cenová dohoda perleťářského průmyslu československého s perleťářským průmyslem říšskoněmeckým.

Toto ujednání vypověděla vláda říše Německé k 30. červnu 1935. Při červnovém zasedání komisí československé a německé v Praze bylo jednáno o obnovení této cenné koncese pro nás, neboť celní zatížení 1.400,- ř. marek na 1 q perleťových knoflíků jest neobyčejně vysoké a postihovalo by drobné výrobce perleťových knoflíků, jichž mzda ježto se jedná o výrobu domáckou - jest již nyní velice malá.

Návrh vypracovaný komisí československo-německou byl uskutečněn a realisován výměnou not v Berlíně dne 26. června. 1935. Zároveň se obě vlády dohodly, že toto nové ujednání bude uvedeno v prozatímní platnost s účinností od 1. července 1935.

Texty not přikládají se v původním znění českém a německém.

V Praze dne 14. července 1935.

Předseda vlády:

J. Malypetr v. r.

 

Vyslanectví republiky Československé.

V Berlíně dne 26. června 1935.

Pane státní tajemníku,

 

mám čest Vám potvrditi, že mezi republikou Československou a říší Německou bylo dosaženo shody o tomto:

I.

Ujednání o perleťových knoflíkách, sjednané výměnou not ze dne 21. prosince 1933 a vypovězené ke 30. červnu 1935, zůstává dále v platnosti po 30. červnu 1935, avšak bod 2 výměny not se mění takto:

Německá vláda povoluje na knoflíky zcela z perleti (s výjimkou oněch ze skořápek hlemýždě trokasového) z čís. 606 německého celního sazebníku, ve množství 63 q za kalendářní čtvrtletí, za cenového zajištění obsaženého v bodu 1 průmyslové úmluvy, celní sazbu 700 říšských marek za 1 q. V jednotlivých kalendářních čtvrtletích nevyužité části kontingentu mohou býti využity v následujících kalendářních čtvrtletích a to až do konce kalendářního roku.

Za účelem dosažení snížené celní sazby 700 ř. marek musí předložiti strana při odbavování každé zásilky do volného oběhu v německém celním území německým celním úřadem potvrzené kontingentní osvědčení, vydané československým místem, z něhož jest patrno, že zásilka spadá do celního kontingentu. Obě vlády se dohodnou jak o německém celním úřadu, tak o československém místu, které bude vydávati kontingentní osvědčení, a o postupu, který bude při tom zachováván.

Čtvrtletní celní kontingent 63 q byl vypočten na základě množství dovezeného podle německé statistiky za kalendářní rok 1927.

II.

Tato výměna not bude ratifikována. Nabude platnosti patnáctého dne po výměně ratifikací, jež bude provedena v Praze. Smluvní vlády uvedou však tuto výměnu not v prozatímní platnost před výměnou ratifikačních listin dnem 1. července 1935.

Používám také této příležitosti, abych Vám, pane státní tajemníku, opakoval ujištění své hluboké úcty.

JUDr. MASTNÝ v. r.

Jeho Excellenci

panu B. W. von Bülow,

státnímu tajemníkovi zahraniěního úřadu

v Berlíně.

 

(Překlad.)

Zahraniční úřad.

V Berlíně dne 26. června 1935.

Pane vyslanče,

mám čest Vám potvrditi, že mezi říší Německou a republikou Československou bylo dosaženo shody o tomto:

I.

Ujednání o perleťových knoflíkách, sjednané výměnou not ze dne 21. prosince 1933 a vypovězené ke 30. červnu 1935, zůstává dále v platnosti po 30. červnu 1935, avšak bod 2 výměny not se mění takto:

Německá vláda povoluje na knoflíky zcela z perleti (s výjimkou oněch ze skořápek hlemýždě trokasového) z čís. 606 německého celního sazebníku, ve množství 63 q za kalendářní čtvrtletí, za cenového zajištění obsaženého v bodu 1 průmyslové úmluvy, celní sazbu 700 říšských marek za 1 q. V jednotlivých kalendářních čtvrtletích nevyužité části kontingentu mohou býti využity v následujících kalendářních čtvrtletích a to až do konce kalendářního roku.

Za účelem dosažení snížené celní sazby 700 ř. marek musí předložiti strana při odbavování každé zásilky do volného oběhu v německém celním území německým celním úřadem potvrzené kontingentní osvědčení, vydané československým místem, z něhož jest patrno, že zásilka spadá do celního kontingentu. Obě vlády se dohodnou jak o německém celním úřadu, tak o československém místu, které bude vydávati kontingentní osvědčení, a o postupu, který bude při tom zachováván.

Čtvrtletní celní kontingent 63 q byl vypočten na základě množství dovezeného podle německé statistiky za kalendářní rok 1927.

II.

Tato výměna not bude ratifikována. Nabude platnosti patnáctého dne po výměně ratifikací, jež bude provedena v Praze. Smluvní vlády uvedou však tuto výměnu not v prozatímní platnost před výměnou ratifikačních listin dnem 1. července 1935.

Používám také této příležitosti, abych Vám, pane vyslanče, opakoval ujištění své hluboké úcty.

von BÜLOW v. r.

Československému vyslanci

panu JUDru Mastnému

v Berlíně.

 

 

Auswärtiges Amt.

Berlin, den 26. Juni 1935.

Herr Gesandter,

Ich beehre mich, Ihnen zu bestätigen, daß zwischen dem Deutschen Reich und der Čechoslovakischen Republik Einverständnis über folgendes erzielt worden ist:

I.

Die durch Notenwechsel vom 21. Dezember 1933 getroffene und zum 30. Juni 1935 gekündigte Vereinbarung über Perlmutterknöpfe bleibt auch nach dem 30. Juni 1935 weiter in Geltung, jedoch erhält Ziffer 2 des Notenwechsels folgende Fassung:

Die Deutsche Regierung gewährt für Knöpfe ganz aus Perlmutter (mit Ausnahme solcher aus der Schale der Trokasschnecke) aus Nr. 606 des deutschen Zolltarifs - in einer Menge von 63 Doppelzentnern im Kalendervierteljahr gegen die in der Industrievereinbarung zu Ziffer 1 enthaltene Preissicherung einen Zollsatz von 700 Reichsmark für den Doppelzentner. In den einzelnen Kalendervierteljahren nicht ausgenutzte Teilmengen dürfen in den folgenden Kalendervierteljahren bis zum Ende des Kalenderjahres ausgenutzt werden.

Um den ermäßigten Zollsatz von 700 RM zu genießen, müssen die Einbringer bei der Abfertigung jeder Sendung zum freien Verkehr des deutschen Zollgebiets die von einer deutschen ZollsteIIe bestätigte Kontingentsbescheinigung einer čechoslovakischen Stelle beibr ingen; aus der sich ergibt, daß die Sendung unter das Zollkontingent fällt. Die beiden Regierungen werden sich über die deutsche Zollstelle sowie über die čechoslovakische Stelle, die die Kontingentsbescheinigungen erteilt, und über das zu beobachtende Verfahren verständigen.

Das vierteljährliche Zollkontingent von 83 Doppelzentnern ist auf Grund der Einfuhrmengen nach der deutschen Statistik für das Kalenderjahr 1927 errechnet worden.

II.

Dieser Notenwechsel soll ratifiziert werden. Er tritt am fünfzehnten Tage nach dem Austausch der Ratifikationsurkunden, der in Prag erfolgen soll, in Kraft. Die vertrag

schließenden Regierungen werden jedoch den Notenwechsel vor Austausch der Ratifikationsurkunden mit Wirkung vom 1. Juli 1935 ab vorläufig anwvenden.

Ich benutze auch diesen Anlaß, um Ihnen, Herr Gesandter, den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung zu erneuern.

von BÜLOW m. p.

An

den Čechoslovakischen Gesandten

Herrn Dr. jur. Mastný,

Berlin.

 

 

Vyslanectví republiky Československé.

V Berlíně dne 26. června 1935.

Pane státní tajemníku,

 

mám čest Vám potvrditi, že při příležitosti podepsání dnešní výměny not o dovozu perleťových knoflíků bylo dohodnuto toto:

1. Kontingentní osvědčení budou vydávána podle přiloženého vzoru svazem průmyslu malokovového, celuloidového a soustružnického v Praze a budou potvrzována německým celním úřadem v Podmoklech. Kontingentní osvědčení nutno napsati inkoustem nebo psacím strojem a množství označiti číslicemi a slovy.

2. Svaz průmyslu malokovového, celuloidového a soustružnického v Praze bude zasílati vhotovená kontingentní osvědčení německému celnímu úřadu v Podmoklech. V kontingentních osvědčeních, zasílaných německému celnímu úřadu v Podmoklech, nemusí býti označeny firmy, kterým mají býti vydány. Vládě Československé se přenechává, aby dala rozděliti později kontingentní osvědčení mezi vývozní firmy.

3. Německý celní úřad v Podmoklech opatří kontingentní osvědčení kontrolní poznámkou, datem, razítkem a podpisem a vrátí je bez prodlení svazu průmyslu malokovového, celuloidového a soustružnického v Praze.

4. Německé celní úřady budou odbavovati zásilky zboží za smluvní celní sazbu jen po předložení kontingentního osvědčení potvrzeného německým celním úřadem v Podmoklech. Zásilky doprovázené kontingentními osvědčeními, ve kterých byIo mimo v označení firmy škrabáno, nebo které vykazují textové změny, jsou vyloučeny z odbavování za smluvní celní sazbu. Jestliže bude dovezena jen část množství, na které zní kontingentní osvědčení, odepíše celní úřad dovezené částečné množství na kontingentním osvědčení, vrátí toto dovozci, aby je použil při dovozu zbytku, a poznamená v listině o celním odbavení, že předložil kontingentní osvědčení čís..... Využitá kontingentní osvědčení budou ponechána u listin o celním odbavení.

5. Vláda Československá zašle říšskému ministerstvu financí v Berlíně v 5 exemplářích otisky podpisů osob oprávněných k podpisování kontingentních osvědčení, jakož i otisk razítka svazu průmyslu malokovového, celuloidového a soustružnického v Praze.

Používám také této příležitosti, abych Vám, pane státní tajemníku, opakoval ujištění své hluboké úcty.

JUDr. MASTNÝ v. r. Jeho Excellenci

panu B. W. von Bülow,

státnímu tajemníku zahraničního úřadu

v Berlíně.

 

 

(Překlad.)

Zahraniční úřad.

V Berlíně dne 26. června 1935.

Pane vyslanče,

mám čest Vám potvrditi, že při příležitosti podepsání dnešní výměny not o dovozu perleťových knoflíků bylo dohodnuto toto:

1. Kontingentní osvědčení budou vydávána podle přiloženého vzoru svazem průmyslu malokovového, celuloidového a soustružnického v Praze a budou potvrzována německým celním úřadem v Podmoklech. Kontingentní osvědčení nutno napsati inkoustem nebo psacím strojem a množství označiti číslicemi a slovy.

2. Svaz průmyslu malokovového, celuloidového a soustružnického v Praze bude zasílati vyhotovená kontingentní osvědčení německému celnímu úřadu v Podmoklech. V kontingentních osvědčeních, zasílaných německému celnímu úřadu v Podmoklech, nemusí býti označeny firmy, kterým mají býti vydány. Vládě československé se přenechává, aby dala rozděliti později kontingentní osvědčení mezi vývozní firmy.

3. Německý celní úřad v Podmoklech opatří kontingentní osvědčení kontrolní poznámkou, datem, razítkem a podpisem a vrátí je bez prodlení svazu průmyslu malokovového, celuloidového a soustružnického v Praze.

4. Německé celní úřady budou odbavovati zásilky zboží za smluvní celní sazbu jen po předložení kontingentního osvědčení potvrzeného německým celním úřadem v Podmoklech. Zásilky doprovázené kontingentními osvědčeními, ve kterých bylo mimo v označení firmy škrabáno, nebo které vykazují textové změny, jsou vyloučeny z odbavování za smluvní celní sazbu. Jestliže bude dovezena jen část množství, na které zní kontingentní osvědčení, odepíše celní úřad dovezené částečné množství na kontingentním osvědčení, vrátí toto dovozci, aby je použil při dovozu zbytku, a poznamená v listině o celním odbavení, že předložil kontingentní osvědčení čís... Využitá kontingentní osvědčení budou ponechána u listin o celním odbavení.

5. Vláda Československá zašle říšskému ministerstvu financí v Berlíně v 5 exemplářích otisky podpisů osob oprávněných k podpisování kontingentních osvědčení, jakož i otisk razítka svazu průmyslu malokovového, celuloidového a soustružnického v Praze.

Používám také této příležitosti, abych Vám, pane vyslanče, opakoval ujištění své hluboké úcty.

von BÜLOW v: r.

Československému vyslanci

panu JUDru Mastnému

v Berlíně.

 

Auswärtiges Amt.

Berlin, den 26. Juni 1935.

Herr Gesandter,

Ich beehre mich Ihnen zu bestätigen, daß aus Anlaß der heute erfolgten Unterzeichnung des Notenwechsels über die Einfuhr von Perlmutterknöpfen folgendes vereinbart worden ist:

1. Die Kontingentsbescheinigungen werden von dem Verband der Kleinmetall-, Zelluloid und Drechslerwarenindustrie in Prag nach anliegendem Muster ausgestellt und von dem deutschen Zollamt in Bodenbach bestätigt. Die Kontingentsbescheinigungen sind mit Tinte oder Schreibmaschine auszufüllen, die Mengen sind in Ziffern und Buchstaben anzugeben.

2. Der Verband der Kleinmetall-, Zelluloidund Drechslerwarenindustrie in Prag übersendet dem deutschen Zollamt in Bodenbach die ausgefüllten Kontingentsbescheinigungen. In den dem deutschen Zollamt in Bodenbach übersandten Kontingentsbescheinigungen braucht die Bezeichnung der Firmen, die sie erhalten sollen, nicht enthalten zu sein. Es bleibt der Čechoslovakischen Regierung überlassen, die Verteilung der Kontingentsbescheinigungen an die Ausfuhrfirmen später vorzunehmen.

3. Das deutsche Zollamt in Bodenbach versieht die Kontingentsbescheinigungen mit Prüfungsvermerk, Datum, Stempel und Unterschrift und sendet sie unverzüglich dem Verband der Kleinmetall-, Zelluloid- und Drechslerwarenindustrie in Prag zurück.

4. Die deutschen Zollstellen werden die Warenaendungen zum Vertragszollsatze nur bei Vorlegung der vom deutschen Zollamt in Bodanbach bestätigten Kontingentsbescheinigungen abfertigen. Sendungen, denen Kontingentsbescheinigungen beigefügt sind, die außer in der Bezeichnung der Firma Rasuren oder textliche Änderungen aufweisen, sind von der vertragsmäßigen Zollbehandlung ausgeschlossen. Wird nur ein Teil der Menge, über die die Kontingentsbescheinigung lautet, eingeführt, so schreibt die Zollstelle die Teilmenge auf der Kontingentsbescheinigung ab, gibt diese dem Einführenden zur Verwendung bei der Einfuhr der Restmenge zurück und vermerkt in dem Zollabfertigungspapier, daß die Kontingentsbescheinigung Nr..... vorgelegen hat. Erledigte Kontingentsbescheinigungen verbleiben bei den Zollabfertigungspapieren.

5. Die Čechoslovakische Regierung wird dem Reichsfinanzministerium in Berlin die Abbildung der Unterschriften der zur Unterzeichnung der Kontingentsbescheinigungen Berechtigten sowie den Stempelabdruck des Verbandes der Kleinmetall-, Zelluloid- und Drechslerwarenindustrie in Prag in je 5 Stücken übersenden.

Ich benutze auch diesen Anlaß, um Ihnen, Herr Gesandter, den Ausdruck meiner ausgezeichnetsten Hochachtung zu erneuern.

von BÜLOW m. p.

An

den Čechosdovakischen Gesandten

Herrn Dr. jur. Mastný

Berlin.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP