Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1935.

IV. volební období.

1. zasedání.

Tisk 33.

Vládní návrh,

kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení

dodatková dohoda k dodatkové úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Jugoslavie ze dne 30. března 1931 k československo-jihoslovanské obchodní a plavební smlouvě z 14. listopadu 1928, sjednaná výměnou not ze dne 26. července 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 31. července 1935, č. 171 Sb. z. a n.

 

Návrh schvalovacího usnesení.

Národní shromáždění republiky Československé schvaluje dodatkovou dohodu k dodatkové úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Jugoslavie ze dne 30. března 1931 k československo-jihoslovanské obchodní a plavební smlouvě z 14. listopadu 1928, sjednanou výměnou not ze dne 26. července 1935 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 31. července 1935, č. 171 Sb. z. a n.


Důvodová zpráva.

Vláda království Jugoslavie přednesla prostřednictvím svého vyslanectví v Praze žádost, aby vzhledem k letošnímu opětnému časnějšímu dozrání švestek v Jugoslavii povolena byla výhoda aplikace [smluvní pol. 37 a), 6 ß) L. L.] sazbou Kč 15,- za 100 kg na švestky v bednách a koších o hrubé váze nejvýše 20 kg již od 1. místo od 15. srpna, podobně jako roku 1934.

Podle ustanovení přílohy A) dodatkové úmluvy ze dne 30. března 1931 k československo-jihoslovanské obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. listopadu 1928 vyclívány jsou čerstvé švestky dovážené z Jugoslavie v bednách a koších o hrubé váze nejvýše do 20 kg smluvní sazbou 15 Kč za 100 kg počínajíc od 15. srpna. Roku 1934 švestky v Jugoslavii mimořádně brzy uzrály, a vláda republiky Československé v zájmu zdárného vývoje vzájemného obchodu československo-jihoslovanského povolila aplikaci citované smluvní sazby celní již od 20. července vládní vyhláškou ze dne 14. července 1934, č. 156 Sb. z. a n., schválenou pak usneseními poslanecké sněmovny dne 26. března 1935 a senátu Národního shromáždění dne 4. dubna 1935.

Žádost jihoslovanské vlády, aby smluvní clo na švestky c. s. č. 37 a) 6 ß) L. L. 15 Kč za 100 kg hrubé váhy prodlouženo bylo i letošního roku od 1. srpna do 31. srpna t. r., odůvodňována jest stejně jako loni časnějším dozráním švestek, takže s dovozem lze začíti před 15. srpnem. Tento požadavek jest v souladu s československými zájmy.

Toto opatření platí opětně jedině na tento rok.

Texty not se předkládají v původním znění českém a srbochorvatském.

V Praze dne 1. srpna 1935.

Předseda vlády:

J. Malypetr v. r.

  

Ministerstvo zahraničních věcí

republiky Československé.

Čís. 97.642/IV-8/35.

Opis.

Ministerstvo zahraničních věcí odvolávajíc se na notu váženého vyslanectví království Jugoslavie A. čís. 2413/35 ze dne 26. července 1935, jíž bylo mu tlumočeno přání královské jihoslovanské vlády ve věci vyclívání švestek dovážených z Jugoslavie do Československa před 15. srpnem t. r., dovoluje si oznámiti toto:

Smluvní celní sazba platná podle ustanovení příl. A k dodatkové úmluvě ze dne 30. března 1931, 15 Kč za 100 kg [ex saz. pol. 37 a) čsl. celního sazebníku], na švestky pouze nasypané do beden, polobeden, beden mřížovaných a košů, o hrubé váze nejvýše 20 kg, a to i tehdy, jsou-li stěny těchto obalů uvnitř obloženy papírem nebo vrstvami papíru,

bude platiti v tomto roce již počínajíc dnem 1. srpna 1935 do 31. srpna 1935.

V Praze dne 26. července 1935.

L. S.

Vyslanectví

království Jugoslavie

v Praze.

 

Opis.

Poslanstvo Kraljevine Jugoslavije

u Pragu.

A. No 2450/35.

Poslanstvo Kraljevine Jugoslavije u Pragu ima čast potvrditi Ministarstvu Inostranih Poslova Čehoslovačke republike prijem njegove note br. 97.642/IV-8/35 od 26. jula 1935, sledeće sadržine:

"Ministarstvo Inostranih Poslova pozivajući se na notu Poslanstva Kraljevine Jugoslavije u Pragu, A. No. 2413/35 od 26. jula 1935, kojom mu je bila tumačena želja Kraljevske Jugoslavenske vlade u pogledu carinjenja šljiva uvoženih iz Jugoslavije pre 15 avgusta o. g., uzima slobodu da saopšti sledeće:

Ugovorna carinska stopa, važeća shodno odredaba pril. A uz dopunski sporazum od 30. marta 1931, 15 Kč za 100 kg [ex tar. br. 37 a) čehosl. carinske tarife], na šljive samo u sanducima, polosanducima, rešetka stim sanducima i korpama, u ukupnoj težini do najviše 20 kgr., i to i tada, ako su strane ovih zavoja unutra obložene hartijom ili slojevima hartije,

važiće u ovoj godini već počev od dana 1. avgusta 1935 god. do 31. avgusta 1935 god."

U Pragu dne 26. jula 1935 god.

L. S.

Ministarstvu Inostranih Poslova

Čehoslovačke republike

u Pragu.

 

(Překlad.)

Vyslanectví království Jugoslavie

v Praze.

A. No 2450/35.

Vyslanectví království Jugoslavie v Praze má čest potvrditi ministerstvu zahraničních věcí příjem noty čís. 97.642/IV-8/35 ze dne 26. července 1935, tohoto obsahu:

"Ministerstvo zahraničních věcí odvolávajíc se na notu váženého vyslanectví království Jugoslavie A. čís. 2413/35 ze dne 26. července 1935, jíž bylo mu tlumočeno přání královské jihoslovanské vlády ve věci vyclívání švestek dovážených z Jugoslavie do Československa před 15. srpnem t. r., dovoluje si oznámiti toto:

Smluvní celní sazba platná podle ustanovení příl. A k dodatkové úmluvě ze dne 30. března 1931, 15 Kč za 100 kg [ex saz. pol. 37 a) čsl. celního sazebníku], na švestky pouze nasypané do beden, polobeden, beden mřížovaných a košů, o hrubé váze nejvýše 20 kg, a to i tehdy, jsou-li stěny těchto obalů uvnitř obloženy papírem nebo vrstvami papíru,

bude platiti v tomto roce již počínajíc dnem 1. srpna 1935 do 31. srpna 1935."

V Praze dne 26. července 1935.

L. S.

Ministerstvu zahraničních věcí

republiky Československé

v Praze.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP