Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1935.

IV. volební období.

1. zasedání.

Tisk 35.

Vládní návrh,

kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení

dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 13. srpna 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 26. srpna 1935, č. 181 Sb. z. a n.

 

Návrh schvalovacího usnesení.

Národní shromáždění republiky Československé schvaluje dodatkovou úmluvu k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednanou dne 13. srpna 1935 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 26. srpna 1935, č. 181

Sb. z. a n.

Důvodová zpráva.

Německo chrání vlastní produkci chmele a předpisuje německým pivovarům povinné používání domácího chmele v určitém minimálním poměru. Autonomní německé clo na chmel činí 150 ř. marek. Dodatkovou úmluvou ze dne 6. října 1932, č. 159 Sb. z. a n. z r. 1932, čl. 1. až 4., zavázala se německá vláda k sazbě 70 ř. marek, jakož i k tomu, že bude blahovolně vyřizovati žádosti svých pivovarů o používání československého chmele podle § 2 svého nouzového nařízení o nuceném používání domácího chmele. Naproti tomu Československo vyhovělo německému přání, aby dehtové barvy s obsahem nastavovadel až do 80 % byly odbavovány v položce 625 československého celního sazebníku a aby žádosti

o povolování dovozu hašeného vápna z Německa byly blahovolně vyřizovány.

Ujednání čl. 1. až 4. této dodatkové úmluvy, která byla již dne 21. srpna 1933 prodloužena o 1 rok a 29. srpna 1934 o další rok, pozbyla platnosti dnem 31. srpna 1935. Z toho důvodu bylo nutno včas jednati znovu s německou vládou o prodloužení platnosti těchto ujednání a výsledkem tohoto jednání jest předkládaná dodatková úmluva ve formě výměny not, kterou se platnost zmíněných ujednání prodlužuje o další rok s účinností od 1. září 1935.

Text dodatkové úmluvy předkládá se ve zvláštních exemplářích ve znění českém a německém.

V Praze, dne 26. srpna 1535.

Náměstek předsedy vlády:

Rud. Bechyně v. r.

 

Auswärtiges Amt.

Berlin, den 13. August 1935.

Herr Geschäftsträger!

Ich beehre mich Ihnen zu bestätigen, daß zwischen der Deutschen und der Čechoslovakischen Regierung Einverständnis über Folgendes erzielt worden ist:

I.

Die Vereinbarungen in den Artikeln 1 bis 4 der am 6. bktober 1932 in Prag unterzeichneten Zusatzvereinbarung zum deutsch-čechoslovakischen Wirtschaftsabkommen vom 29. Juni 1920, deren Geltungsdauer durch den Notenwechsel vom 29. August 1934 bis zum 31. August 1935 verlängert worden ist, gelten sinngemäß auch für das Hopfenwirtschaftsjahr 1935/36, also bis zum 31. August 1936.

II.

Dieser Notenwechsel soll ratifiziert werden. Er tritt am fünfzehnten Tage nach dem Austausch der Ratifikationsurkunden, der in Prag erfolgen soll, in Kraft und bleibt für die Dauer des Wirtschaftsabkommens vom 29. Juni 1920, jedoch nicht über den 31. August 1936 hinaus, in Geltung, sofern nicht einer der vertragschließenden Teile den Notenwechsel zum 1. eines Monats mit einer Frist von einem Monat kündigt. Die vertragséhließenden Teile werden den Notenwechsel bereits vor Austausch der Ratifikationsurkunden mit Wirkung vom 1. September 1935 ab vorläufig anwenden.

Ich benutze auch diesen Anlaß, um. Ihnen, Herr Geschäftsträger, den Ausdruck meiner vprzüglichsten Hochachtung zu erneuern:

von BÜLOW m. p.

An den

Čechoslovakischen Geschäftsträger

Herrn Legationsrat Miroslav Schubert

Berlin.

 

 

(Překlad. )

Zahraniční úřad.

V Berlíně dne 13. srpna 1935.

Pane chargé ďaffaires.

 

Mám čest potvrditi Vám, že německá a československá vláda dohodly se na tomto:

I.

Ujednání článku 1 až 4 dodatkové úmluvy k německo-československé hospodářské dohodě z 29. června 1920, podepsané v Praze 6. října 1932, jejíž platnost byla výměnou not z 29. srpna 1934 prodloužena do 31. srpna 1935, platí obdobně též pro chmelový hospodářský rok 1935/36, tedy až do 31. srpna 1936.

II.

Tato výměna not bude ratifikována. Nabude platnosti 15. dne p výměně ratifikačních listin, jež bude provedena v Praze, a zůstane v platnosti po dobu trvání hospodářské dohody z 29. června 1920, avšak nikoliv po 31. srpnu 1936, pokud jedna ze smluvních stran tuto výměnu not nevypoví k 1. kteréhokoliv měsíce se lhůtou jednoměsíční. Smluvní strany uvedou však tuto výměnu not v prozatímní platnost ještě před výměnou ratifikačních listin s účinností od 1. září 1935.

Používám také této příležitosti, abych Vám, pane chargé ďaffaires projevil svou obzvláštní úctu.

von BÜLOW v. r.

Panu

Českosloveskému chargé ďaffaires,

legačnímu radovi Miroslavu Schubertovi

v Berlíně.

 

Légation de la République

Tchécoslovaque.

V Berlíně dne 13. srpna 1935.

Pane státní sekretáři.

Mám čest potvrditi Vám, že československá a německá vláda dohodly se na tomto:

I.

Ujednání článku 1 až 4 dodatkové úmluvy k československo-německé hospodářské dohodě z 29. června 1920, podepsané v Praze 6. října 1932, jejíž platnost byla výměnou not z 29. srpna 1934 prodloužena do 31. srpna 1935, platí obdobně též pro chmelový hospodářský rok 1935/36, tedy až do 31. srpna 1936.

II.

Tato výměna not bude ratifikována. Nabude latnosti 15. dne po výměně ratifikačních listin, jež bude provedena v Praze, a zůstane v platnosti po dobu trvání hospodářské dohody z 29. června 1920, avšak nikoliv po 31. srpnu 1936, pokud jedna ze smluvních stran tuto výměnu not nevypoví k 1. kteréhokoliv měsíce se lhůtou jednoměsíční. Smluvní strany uvedou však tuto výměnu not v prozatímní platnost ještě před výměnou ratifikačních listin s účínností od 1. září 1935.

Používám také této příležitosti, abych Vám, pane státní sekretáři, projevíl svou obzvláštní úctu.

Československý chargé ďaffaires a. i.:

MIROSLAV SCHUBERT v. r.

Jeho Excelenci

státnímu sekretáři zahraničního úřadu

panu Dru von Bülow

v Berlíně.

(Übersetzung.)

Gesandtschaft der Čechoslovakischen

Republik.

Berlin, den 13. August 1935.

Herr Staatssekretär!

 

Ich beehre mich Ihnen zu bestätigen, daß zwischen der Čechoslovakischen und der Deut schen Regierung Einverständnis über Folgendes ezielt worden ist:

I.

Die Vereinbarungen in den Artikeln 1 bis 4 der am 6. Oktober 1932 in Prag unterzeichneten Zusatzvereinbarung zum čechoslovakischdeutschen Wirtschaftsabkommen vom 29. Juni 1920, deren Geltungsdauer durch den Notenwechsel vom 29. August 1934 bis zum 31. August 1935 verlängert worden ist, gelten sinngemäß auch für das Hopfenwirtschaftsjahr 1935/36, also bis zum 31. August 1936.

II.

Dieser Notenwechsel soll ratifiziert werden. Er tritt am fünfzehnten Tage nach dem Austausch der Ratifikationsurkunden, der in Prag erfolgen soll, in Kraft und bleibt für die Dauer des Wirtschaftsabkommens vom 29. Juni 1920, jedoch nicht über den 31. August 1936 hinaus, in Geltung, sofern nicht einer der vertragschließerden Teile den Notenwechsel zum 1. eines Monats mit einer Frist von einem Monat kündigt. Die vertragschließenden Teile werden den Notenwechsel bereits vor Austausch der Ratifikationsurkunden mit Wirkung vom 1: September 1935 ab vorläufig anwenden.

 

Ich benutze auch diesen Anlaß, um Ihnen, Herr Staatssekretär, den Ausdruck meiner vorzüglichsten Hochachtung zu erneuern.

Der čechoslovakische Geschäftsträger:

MIROSLAV SCHUBERT m. p.

An Seine Exzellenz

Kerrn Staatssekretär des Auswärtigen

Amtes

Dr. von Bülow

in Berlin.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP