Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1935.

IV. volební období.

1. zasedání.

Tisk 36.

Vládní návrh,

kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu

dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. února 1934, podepsaný ve Varšavě dne 5. září 1935 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. září 1935, čís. 184 Sb. z. a n.

 

Návrh usnesení.

Národní shromáždění republiky Československé souhlasí s dodatkovým protokolem k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. února 1934, podepsaným dne 5. září 1935 a uvedeným v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. září 1935, čís. 184 Sb. z. a n.

Důvodová zpráva.

Obchodní a plavební úmluvou československo-polskou ze dne 10. února 1934 byly s platností do 31. prosince 1934 Československu poskytnuty Polskem celní slevy na odbarvovací rostlinné uhlí, sirouhlík, želatinu, bakelit a výrobky z celuloidu. Naproti tomu Československo poskytlo Polsku na stejnou dobu celní slevy na řepku a podobná semena olejnatá, kyselinu sírovou, dusíkaté vápno a superfosfáty.

Uvedené celní slevy byly, s výjimkou celní slevy na řepku a podobná olejnatá semena (s. č. 45), prodlouženy vzájemně do 30. června 1935 dodatkovým protokolem k obchodní a plavební úmluvě československo-polské, podepsaným ve Varšavě dne 8. dubna 1935 a uvedeným v prozatímní platnost vládní vyhláškou č. 21 Sb. z. a n. ze dne 8. února 1935.

V obapolném zájmu se obě vlády dohodly, že obnoví ujednání dodatkového protokolu ze dne 8. února 1935 s výjimkou celní slevy, kterou poskytlo Polsko Československu na bakelit (pol. saz. čís. 488/1b) a dále s tou změnou, že na místo smluvní celní sazby Zł. 1,30 na 100 kg sirouhlíku, poskytne Polsko Československu na toto zboží sazbu Zł. 2,30. Ujednání zůstane v platností do 30. června 1936.

Text dodatkového protokolu se předkládá v původním znění českém a polském.

V Praze, dne 9. září 1935.

Předseda vlády:

J. Malypetr v. r.

 

Protokół dodatkowy

do Konwencji Handlowej i Nawigacyjnej między

Republiką Czeskoslowacką a Rzecząpospolitą. Polską,

podpisanej dnia 10-go lutego 1934 r.

Podpisani pełnomocnicy, posiadający pełnomocnictwa w należytej formie, oświadczają, že zgodzili się zmienić i użupełnić Konwencję Handlową i Nawigacyjną między Republiką Czeskosłowacką a Rzecząpospolitą Polską, podpisaną w dniu 10 lutego 1934 r. jak następuje:

Ważność terminowych konwencyjnych stawek celnych, wymienionych w listach A i B, stanowiących załączniki do art. X powyższej Konwencji a obowiązujących do dnia 30-go czerwca 1935 r. zgodnie z Protokółem Dodatkowym z dnia 8 lutego 1935 r. do tejże Konwencji, wznawia się na okres od 10-go września 1935 r. do 30-go czerwca 1936 r.

Wymienione w powyższych listach stawki celne dotyczą towarów z poz. 598 c/1, poz. 600 m) i poz. 617 czeskosłowackiej taryfy celnej oraz dla towarów z poz. 185, 346, 488 p. 2b i 1210 pp. 1a, 2a, 3a i 4a polskiej taryfy celnej, przyczem stawka celna przewidziana dla pozycji 346 polskiej taryfy celnej zostaje podwyższona do zł 2,60 od 100 kg.

Niniejszy Protokól będzie ratyfikowany i wymiana dokumentów ratyfikacyjnych nastąpi równocześnie z wymianą dokumentów ratyfikacyjnych powyższej Konwencji Handlowej i Protokółu Dodatkowego z dnia 8-go lutego 1935 r.

Niniejszy Protokół wejdzie w życie równocześnie z wspomnianą Konwencją oraz Protokółem Dodatkowym z dnia 8-go lutego 1935 r. i będzie obowiązywał przez czas trwania tej Konwencji.

Jednakże obydwa Rządy mogą się porozumieć co do wcześniejszego wejścia w życié postanowień niniejszego Protokółu, jeśli odnośne ustawodawstwa ich do tego upoważniają.

Sporządzono w dwóch egzemplarżach, każdy w języku czeskosłowackim i polskim, przyczem obydwa teksty są autentyczne.

Warszawa, dnia 5 wrzenśia 1935 r.

SZEMBEK m. p.

SMUTNÝ m. p.

 

Dodatkový protokol

k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou

Československou a republikou Polskou,

podepsané dne 10. února 1934.

Podepsaní plnomocníci, náležitě zmocnění, prohlašují, že se shodli pozměniti a doplniti obchodní a plavební úmluvu mezi republikou Československou a republikou Polskou, podepsanou dne 10. února 1934, takto:

Platnost terminovaných smluvních celních sazeb, stanovených v seznamech A a B, které jsou přílohami k čl. X výše uvedené úmluvy, sjednaných podle dodatkového protokolu k téže úmluvě ze dne 8. února 1935 s účinností do 30. června 1935, se obnovuje pro dobu od 10. září 1935 do 30. června 1936.


Celní sazby, uvedené ve výše zmíněných seznamech, se týkají zboží ex sazeb. čís. 598c/1, sazeb. čís. 600 m) a sazeb. čís. 617 československého celního sazebníku, jakož i zboží sazeb. čís. 185, 346, 488 pol. 2b a 1210 pol. 1a, 2a, 3a a 4a polského celního sazebníku, při čemž celní sazba, stanovená pro sazební číslo 346 polského celního sazebníku, se zvyšuje na Zł 2,60 za 100 kg.

Tento protokol bude ratifikován a výměna ratifikačních listin bude provedena současně s výměnou ratifikačních listin výše uvedené obchodní úmluvy a dodatkového protokolu ze dne 8. února 1935.

Tento protokol nabude účinnosti současně se zmíněnou úmluvou a dodatkovým protokolem ze dne 8. února 1935 a bude platiti po dobu trvání téže úmluvy.

Avšak obě vlády mohou se dohodnouti o dřívějším uvedení v účinnost ustanovení tohoto protokolu, jestliže příslušná zákonodárství je k tomu opravňují.

Vyhotoveno ve dvou exemplářích, každý v jazyku československém a polském, při čemž oba texty jsou autentické.

 

Ve Varšavě dne 5. září 1935.

SMUTNÝ v. r.

SZEMBEK v. r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP