Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1935.

IV. volební období.

1. zasedání.

Tisk 39.

Vládní návrh,

kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení doplňkový protokol k dodatkové úmluvě ze dne 1. března 1924 k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Italským ze dne 23. března 1921, sjednaný dne 26. července 1935 v Praze a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 31. července 1935, č. 191 Sb. z. a n.

Návrh schvalovacího usnesení.

Národní shromáždění republiky Československé schvaluje doplňkový protokol k dodatkové úmluvě ze dne 1. března 1924 k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Italským ze dne 23. března 1921, sjednaný dne 26. července 1935 v Praze a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 31. července 1935, č. 191 Sb. z. a n.

Důvodová zpráva.

V dodatkové úmluvě ze dne 1. března 1924 k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Italským ze dne 23. března 1921 bylo sjednáno, že plodiny a výrobky pocházející a přicházející z Italie, pokud jsou vyjmenovány v tarifní příloze A, a plodiny a výrobky pocházející a přicházející z Československa, pokud jsou vyjmenovány v tarifní příloze B k této úmluvě, nebudou podrobeny při dovozu do republiky Československé, resp. do Italie, clům vyšším, než stanoveným v uvedených přílohách A a B.

Italská vláda žádala však během posledního obchodně-politického jednání o vyvázání pol. 911 e italského celního sazebníku - t. j. drobného zboží z obecných kovů.

Tomuto požadavku bylo vyhověno, takže zboží, patřící do této celní položky, bude rozděleno na tyto dvě skupiny:

a) nepravá bižuterie v pravém slova smyslu, - a ve zvláštní poznámce uvedeny demonstrativně jednotlivé druhy zboží, spadající pod pojem nepravé bižuterie. Toto zboží bude vycleno podle položky 911 b - bis, a byly pro ně sjednány tyto smluvní sazby:

pozlacené a platinované 1.800,- Lit
postříbřené 1.200,- Lit
poniklované a chromované 1.050,- Lit
ostatní 650,- Lit

b) pro ostatní zboží, t. j. 1. pudřenky, tabatěrky a pouzdra na cigarety byly sjednány pod pol. 911-e/I. tyto smluvní sazby:

1. obyčejné 650,- Lit
2. jemné 1.000,-Lit

2. potřeby kuřácké, kancelářské a toiletní pod pol. 911-e/II. tyto smluvní sazby:

1. obyčejné 525,- Lit
2. jemné 1.050,- Lit

Naproti tomu italská vláda nám vázala nová cla na veškeré zboží, postižené vyvázáním, sice na vyšší úrovni, avšak přece na takové, že umožňuje i nadále vývoz do Italie u saz. čís. ex 118 mortadella, salámy atd. vázala novou sazbu Kč 850,- která odpovídá smluvnímu clu, platnému pro jihoslovanské a rumunské zboží tohoto druhu.

Jako další koncesi dala italská vláda souhlas k vyvázání smluvního cla saz. čís. 41 - česnek.

Ten to doplňkový protokol nabývá účinnosti dnem 15. října 1935.

Text doplňkového protokolu se předkládá v českém a italském znění.

V Praze, dne 9. října 1935.

Předseda vlády:

J. Malypetr v. r.

 

Doplňkový protokol

k dodatkové úmluvě ze dne 1. března 1924

k obchodní a plavební smlouvě československo-italské

ze dne 23. března 1921.

Podepsaní plnomocníci, řádně byvše zmocněni, shodli se na této dohodě:

I.

Italie vzdává se výhody smluvního cla na česnek, sjednaného u saz. čís. 41 čsl. celního sazebníku v příloze A k dodatkové úmluvě ze dne 1. března 1924 k obchodní a plavební smlouvě československo-italské ze dne 23. března 1921.

 II.

Smluvní clo sjednané shora řečenou úmluvou pro následující položku československého celního sazebníku podle přílohy A, připojené k řečené úmluvě, pozměňuje se takto:

číslo čsl. sazebníku   Dovozní clo v československých korunách za q
ex 118.

Masité droby:

mortadella, zamponi, cotechini, speciální salámy t. zv. veronský, milánský, fabrianský a florentský

850,-

III.

Italie přiznává Československu výhodu smluvního cla pro následující položky italského celního sazebníku v tomto rozsahu:

Číslo ital. sazebníku   Dovozní clo

v papírových

lirách za q

911 b bis

Drobné zboží z obecných kovů:

 
1. pozlacené anebo platinované 1.800,-
2. postříbřené 1.200,-
3. poniklované a chromované 1.050,-
4. ostatní 650,-

Poznámka: Do této položky spadají "nepravé bižuterie", t. j. předměty, vyráběné z kovu také ve spojení s jinými hmotami, pro osobní ozdobu mužů, žen, pro klobouky, oděvy a obuv, jako: spony, brože, náramky, prsteny, přezky pro oděv a obuv, klipsy, přívěsky a závěsky, náhrdelníky a řetízky, ozdoby na vlasy.

ex 911 e I. Pudřenky, tabatěrky a pouzdra na cigarety:
  1. obyčejné 650,-
  2. jemné 1.000,-
  II.Potřeby kuřácké, kancelářské a toaletní:
 

1. obyčejné

525,-

 

2. jemné

1.050,-

IV.

Československo vzdává, se výhody smluvních cel na "obyčejné a jemné drobné zboží", stanovených položkou 911 e/1-2 italského celního sazebníku podle přílohy B, připojené k dodatkové úmluvě z 1. března 1924 k obchodní a plavební smlouvě československo-italské z 23. března 1921.

Tento doplňkový protokol považuje se za nedílnou část obchodní a plavební smlouvy československo-italské ze dne 23. března 1921.

Bude ratifikován a vstoupí v platnost následujícího dne po výměně ratifikací, která bude provedena v Římě.

Obě vlády mohou jej však uvést v předběžnou platnost co možná v nejbližší lhůtě, která bude stanovena výměnou not.

Čemuž na svědomí plnomocníci podepsali tento doplňkový protokol, sepsaný ve dvou exemplářích v jazyku československém a italském.

Dáno v Praze dne 26. července 1935.

 

Protocollo complementare

alla Convenzione del 1. marzo 1924 addizionale

al Trattato di Commercio e di Navigazione italo-cecoslovacco

del 23 marzo 1921.

I sottoscritti Plenipotenziari, a cio debitamente autorizzati, si sono trovati iaccordo nello stabilire quanto segue:

I.

ĽItalia rinuncia al beneficio del dazio convenzionale sulľaglio stabilito sotto la voce 41 della tariffa doganale cecoslovacca e di cui alľallegato A alla Convenzione del 1. marzo 1924 (addizionale al Trattato di Commercia e di Navigazione italo-cecoslovacco del 23 marzo 1921).

II.

Il dazio convenzionale stabilito dalla Convenzione suddetta per la seguente posizione della tariffa doganale cecoslovacca di cui alľallegato A annesso alla detta Convenzione e modificato come segue:

No della tariffa cecoslovacca  

Dazio d'entrata in corone ce-coslovacche, per quintale

ex 118 Carni insaccate: mortadelle, zamponi, cotechini, salami (delle specialita dette salami di Verona, Milano, Fabriano, Firenze)

 

 

 

 

850,-

III.

ĽItalia concede alla Cecoslovacchia il beneficio del dazio convenzionale per le seguenti posizioni della tariffa doganale italiana nella misura che segue:

No della tariffa italiana  

Dazio ďentrata in lire carta,

per quintale

911 b bis Mercerie di metallo comune:  
1. dorate o platinate 1.800,-
2. argentate 1.200,-
3. nichelate e cromate 1.050,-
4. altre 650,-

N o t a. Rientrano sotto questa voce le "bijouteries fausses", cioe gli articoli fabbricati in metallo anche in combinazione con altre materie, per ornamento personale per uomini, per donne, per cappelli, abiti e scarpe, come: agganciature, spille, braccialetti, anelli, fibbie per abiti e per calzature, clips, ciondoli e pendenti, collane e catene, fermagli per capelli.

ex 911 e: I. Scatole per cipria, per tabacco e per sigarette:  
1. comuni 650,-
2. fini 1.000,-
 

II. Articoli per fumatori, per ufficio e per toilette:

 

1. comuni

525,-

2. fini

1.050,-

IV.

La Cecoslovacchia rinuncia al beneficio dei dazi convenzionali sulle "mercerie comuni e fini" stabiliti sotto la voce 911 e) 1-2 della tariffa doganale italiana e di cui alľallegato B alla Convenzione del 1. marzo 1924 addizionale al Trattato di Commercio e di Navigazione italo-cecoslovacco del 23 marzo 1921.

Il presente - Protocollo Complementare e considerato parte integrante del Trattato di Commercio e di Navigazione italo-cecoslovacco del 23 marzo 1921.

Esso sara ratificato ed entrera in vigore il giorno successivo a quello dello scambio delle ratifiche; che avra luogo a Roma.

I due Governi potranno tuttavia dare ad esso esecuzione in via provvisoria a decorrere da una data, per quanto possibile prossima, da fissarsi mediante scambio di note.

In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato il presenta Protocollo Complementare, il quale e redatto in due esemplari, in lingua italiana e in lingua cecoslovacca.

Fatto a Praga il 26 luglio 1935.

L. S. Dr. KROFTA v. r.

L. S. G. BORGA v. r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP