Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1935.

IV. volební období.

2. zasedání.

Tisk 46.

 Interpelace:

1. sen. Josefa Wenderlicha na ministra průmyslu, obchodu a živností a ministra sociální péče stran zastavení práce v přádelně lnu, akciové společnosti v Adršpachu, okres Broumov.

2. sen. Josefa Jurana ministru zemědělství o protekčním přídělu pozemků na úkor zájemců na stavbě údolní přehrady v Kniničkách na Moravě.

3. sen. prof Kvasničky, dr Budaye na předsedu vlády v záležitosti provedení unifikace právního řádu.

4. sen. Mikulíčka ministru železnic ohledně zneužívání státního auta ministerstva železnic příbuzenstvem pana ministra.

5. sen. prof. Kvasničky, dr Budaye na ministra spravedlnosti ohledně jmenování Vratislava Brauma z Pacova notářem v Nepomuku.

 

Překlad ad 46/1.

Interpelace

senátora Josefa Wenderlicha

na ministra průmyslu, obchodu a živností a ministra sociální péče

stran zastavení práce v přádelně lnu, akciové společnosti v Adršpachu, okres Broumov.

 

Dne 14. července 1935 byla po bezvýsledném pokusu o dohodu u okresního úřadu zastavena práce v přádelně lnu, akciové společnosti v Adršpachu, na 3 měsíce s výslovným slibem zástupců firmy dělníkům, že práce bude po třech měsících, to bylo dne 14. října t. r., zase zahájena.

Dne 14. října t. r. práce zahájena nebyla, naopak prohlásil předseda kartelu přádelen na len, průmyslník Kluge: "Práce bude a musí býti zastavena." Tímto zastavením práce bylo opětně 270 dělníků nouzového území trutnovsko-broumovského připraveno o práci a chléb.

Že zastavení práce diktovala jen ziskuchtivost německých a českých kartelovaných kapitalistů při obcházení zákonných ustanovení o zastavení práce, ukazují tyto skutečnosti:

Až do zastavení práce dne 14. července 1335 na dobu tří měsíců byl závod plně zaměstnán.

Pracovalo se ve směnách ve dne a v noci a závod měl plno zakázek a surovin. Z těchto důvodů bylo by již tehdy bývalo povinností příslušných úřadů, aby důvody přechodného zastavení práce a hromadného propouštění dělníků, jež správa závodu udávala, pečlivě a přísně zkoumaly a jako neodůvodněné zamítly.

Pokud víme, je dnes ještě skladiště surovin zaplněno a jsou zde také zakázky. Přes to firma práci dne 14. řijna t. r. nezahájila a daný slib porušila.

Dělníci dříve zaměstnaní obsadili na to dne 16. října 1835 závod, ve kterém zůstávají ve dne i v noci a žádají, aby daný slib byl splněn a práce zase zahájena.

Zastavení práce domáhají se tři činitelé: 1. kartel přádelen lnu, jehož předsedou a dirigenty jsou němečtí kapitalisté; 2. Česká eskomptní banka a úvěrní ústav, která je spolčena s českým kapitálem Živnobanky, má pohledávky asi 7 milionů Kč, jež prý byly postoupeny kartelu, a 3. také majitelé akcií kol říšskoněmecké firmy Hamburger, která je v konkursu.

Jak jsme se na místě samém mohli přesvědčiti, jsou dělníci a německé obyvatelstvo sudetskoněmeckou stranou (Henlein) informováni v tom smyslu, že vinníky jsou pouze Češi, že všechno záleží jen na Praze.

Místo aby před veřejností odhalili pravé důvody zastavení práce, které spočívají v ziskuchtivosti německých a českých kapitalistů, pokoušejí se odpovědní funkcionáři sudetskoněmecké strany (Henlein) zvýšené nouze a rozhořčení německých dělníků a spolupostižených obchodníků, živnostníků a malorolníků využíti k šovinistickému štvaní proti českému lidu.

Ze všech těchto důvodů táží se podepsaní pana ministra: Jste, pane ministře, ochoten zabrániti obcházení zákonných ustanovení, učiniti všechna opatření, aby závodní dělnictvo chráněno bylo před libovůli německých a českých kartelovaných kapitalistů, donutiti firmu, aby práci bezodkladně v plném rozsahu zahájila a aby se dělníkům a dělnicím dostalo plného odškodnění?

V Praze dne 29. října 1935.

Wenderlich,

Popovič, Kubač, Zmrhal, Pfeiferová, Malík,

Mikulíček, Juran, Fidlík, Svoboda, Dresl, Steiner.

 

 

46/1 (původní znění).

Interpellation

des Senators Josef Wenderlich

an den Minister für Industrie,Handel und Gewerbe und den Minister für soziale FürSorge,

wegen Betriebsstillegung der Flachsspinnerei A. G. in Adersbach, Bezirk Braunau.

Am 14. Juli 1935 wurde nach einem ergebnislosen Einigungsversuche bei der Bezirksbehörde der Betrieb der "Flachsspinnerei A.-G." in Adersbach auf 3 Monate stillgelegt, mit der ausdrücklichen Zusage von Seite der Firmenvertreter an die Arbeiter, daß der Betrieb nach 3 Monaten, das war am 14. Oktober 1. J., wieder aufgenommen wird.

Am 14. Oktober l. J. wurde der Betrieb nicht aufgenommen, vielmehr erklärte der Vorsitzende des Flachsspinnerkartells, der Industrielle Kluge:,,Der Betrieb wird und muß stillgelegt werden." Durch diese Betriebsstillegung würden neuerlich 271 Arbelter des Elendsgebietes Trautenau-Braunau um Arbeit und Brot gebracht werden.

Daß die Stillegung des Betriebes nur vom Profithunger der deutschen und tschechischen Kartellkapitalisten, unter Umgehung der gesetzlichen Bestimmungen über die Betriebsstillegungen, diktiert wird, zeigen folgende Tatsachen:

Bis zur Stillegung am 14. Juli 1935 auf die Dauer von 3 Monaten war der Betrieb voll beschäftigt. Es wurde in Schichten Tag und Nacht gearbeitet und der Betrieb war mit Aufträgen und Rohware voll versorgt. Aus diesen Gründen hätten die zuständigen Behörden schon damals die Pflicht gehabt, die von der Betriebsleitung angegebenen Gründe zur vorübergehenden Stillegung und Massenentlassung der Arbeiter sorgfältig und streng zu prüfen und als nichtbegründet abzulehnen.

Unseres Wissens ist heute noch das Rohwarenlager vollgefüllt und auch Aufträge vorhanden.

Trotzdem wurde von Seite der Firma der Betrieh am 14. Oktober 1. J. nicht eröffnet und die gegebene Zusage gebrochen.

Die früher beschäftigten Arbeiter besetzten daraufhin am 16. Oktober 1935 den Betrieb, in welchem sie Tag umd Nacht verbleiben und fordern, daß die gegebene Zusage eingehalten und der Betrieb wieder aufgenammen wird.

Die Betriebsstillegung wird von drei Faktoren betrieben: 1. vom Flachsspinnerkartell, dessen Vorsitzender und Dirigenten deutsche Kapitalisten simd; 2. von der böhmischen EscompteBank wnd Kreditanstalt, welche mit dem tschechischen Kapital der Živnobank verfilzt ist, Forderungen von ca. 7 Millionen Kč hat, welche an das Kartell abgetreten sein sollen und 3. auch von den Aktienbesitzern um die reichsdeutsche Firma Hamburger, die im Konkurs steht.

Wie wir uns an Ort und Stelle überzeugen konnten, werden die Arbeiter und die deutsche Bevölkerung von der Sudetendeuischen Partei (Henlein) dahin informiert, daß bloß die Tschechen schuld sind, alles nur an Prag liege.

Anstatt vor der Öffentlichkeit die wahren Gründe der Betriebsstillegung zu enthüllen, die im Profithunger der deutschen und tschechischen Kapitalisten liegen, versuchen verantwortliche Funktionäre der SdP (Henlein), die gesteigerte Not und Empörung der deutschen Arbeiter und in Mitleidenschaft gezogenen Handel-Gewerbe treibenden und Kleinbauern zur chauvinistischen Hetze gegen das tschechische Volk auszunützen.

Aus all diesen Gründen stellen die Unterzeichneten an den Herrn Minister die Anfragen: Sind Sie, Herr Minister, bereit, die Umgehung der gesetzlichen Bestimmungen zu verhindern, alle Maßnahmen zu ergreifen, um die Betriebsbelegschaft vor der Willkür der deutschen und tscheckische? Kartellkapitalisten zu schützen, die Firma zu zwingen, daß der Betrieb unverzüglich im vollen Umfange aufgenommen und die Arbeiter und Arbeiterinnen voll entschädigt werden?

Prag, am 29. Oktober 1985.

Wenderlich,

Popovič, Kubač, Zmrhal, Pfeiferová, Malík,

Mikulíček, Juran, Fidlík, Svoboda, Dresl, Steiner

 

46/2.

Interpelace

senátora Josefa Jurana

ministru zemědělství

o protekčním přídělu pozemků na úkor zájemců na stavbě údolní přehrady

v Kniničkách na Moravě.

Pro stavbu přehrady kniničské konalo se v Bystrici dne 20. a 21. února t. r. vodoprávní řízení.

Jelikož přehradou potápí se v několika obcích celkem 270 ha pozemků, dohodl se moravský zemský výbor se Státním pozemkovým úřadem o převzetí 4 zbytkových statků z rosického velkostatku, podle kteréžto dohody bylo možno všem postiženým majitelům půdy nabídnouti pozemky náhradní.

Při vypsání ofertního řízení na výše uvedenou stavbu údolní přehrady v Kniničkách překvapila poškozené majitele pozemků zpráva, že zbytkový statek v Bystrici, jehož budovy, o které se uchází obec Bystrice na stavbu měšťanky, neboť jiného stavebního místa nemá, mají býti definitivně přiděleny ministerstvem zemědělství v Praze dosavadnímu nájemci zbytkového statku v Bystrici Janu Minářovi.

Mimo toho obdržel p. Minář asi 5 ha půdy.

Dále připadne občanům kniničským 9 ha, brněnským vodárnám 6 ha půdy.

Na tuto ztrátu nebylo při komisionelním jednání pamatováno a je samozřejmé, že tato zpráva vyvolala mezí občany bystrickými veliké rozhořčení.

Poškození občané se právem pozastavují nad tou skutečností, že mají býti ve svých právech zkráceni a nemohou pochopiti, z jakého titulu a na podkladě jakých vlivných činitelů dostává příděl p. Minář, který jinak žádnou újmu neutrpěl.

Podepsaní se táží:

1. Jest tento protekční příděl pozemků p. ministru znám?

2. Co hodlá p. ministr podniknouti, aby bylo splněno závažné prohlášení zástupců nadřízených úřadů, že postiženým dostane se náhrady pozemků?

3. Jest p. ministr ochoten naříditi okamžité šetření, z jakých důvodů byly hospodářské budovy a k tomu 5 ha půdy ministerstvem zemědělství přiděleny dosavadnímu nájemci zemského zbytkového statku v Bystrici p. Janu Minářovi, který v katastru obce Bystrice nemá žádného polního majetku, ani svých vlastních hospodářských budov a jest vlastně odškodněn na úkor poškozených majitelů?

4. Jest pan ministr ochoten zaříditi, aby poškozeným majitelům pozemků dostalo se plné náhrady pozemků, jak jim to bylo slíbeno při původním řízení?

V Praze dne 30. října 1935.

Juran,

Fidlík, Pfeiferová, Dresl, Mikulíček, Nedvěd,

Popovič, Kubač,Zmrhal, Steiner, Wenderlich, Malík.

 

46/3.

Interpelace

senátorů prof. Kvasničky, dr Budaye

na předsedu vlády

v záležitosti provedení unifikace právního řádu.

Poslední dobou v tisku (viz memorandum prof. sboru práv. fakulty bratislav. university v "Prúdech", článek univ. prof. dra Hölzla dne 28. října ve "Venkově" a docenta dra J. Havelky v "Národní politice" a p.), jakož i ve veřejnosti se poukazuje stále na smutný fakt, že po 17 letech trvání vlastního státu platí v historických zemích, na Slovensku jakož i na Podk. Rusi, dvojí právo. Jsme v tom ohledu za všemi státy, jež vznikly po světové válce, ač situace jejich byla nepoměrně horší. Trpí tím jistě autorita státu, neboť autentický výklad zákonů jest dodnes německý, resp. maďarský.

Zákonem ze dne 22. července r. 1919, č. 431, bylo za účelem urychlení těchto nedostatků vybudováno ministerstvo pro sjednocení zákonů a organisaci správy (ministerstvo unifikační), které po dobu 17 let má každoročně ve státním rozpočtu 2 mil. Kč. Nelze předpokládati, že by tento úřad, vybavený rozpočtově vedle 47 úředníků řadou expertů, nebyl za tuto dobu hotov s přípravou příslušného materiálu. Vina vězí hlavně v politických poměrech, jež jsou překážkou vyřízení této státní nezbytnosti.

Prosíme pana ministerského předsedu, aby nám sdělil, zda jsou mu tyto poměry známy a co učiní, aby sjednána byla konečně náprava a zda a v jaké době lze očekávati předložení příslušných osnov zákonodárným sborům k projednávání.

V Praze dne 6. listopadu 1935.

Prof. Kvasnička, dr Buday,

Záborec, Paulus, dr Rehák, Vetterová-Bečvářová, dr Fritz, Ing. Havlín, Bergman; dr Matoušek, Földesi, Trnobranský, Hancko.

 

 

46/4.

Interpelace

senátora Mikulíčka

ministru železnic

ohledně zneužívání státního auta ministerstva železnic příbuzenstvem pana ministra.

Podepsaný senátor Mikulíček podal dne 11. března 1935 následující interpelaci ministrovi železnic, ale protože přes jasné znění jednacího řádu nebyla dosud zodpověděna, podávají znovu.

Interpelace zní:

"Syn pana ministra Bechyně zraněn při havárii auta.

Praha 6. března. Včera se srazilo na státní silnici mezi Řevničovem a Novým Strašecím v plné jízdě osobní auto ministerstva železnic P 751, řízené šoférem tohoto ministerstva, s autobusem ČSD. Srážka byla tak prudká, že auto bylo úplně roztříštěno a muselo být odvlečeno nákladním autem ČSD., vyslaným z Kladna na místo nehody.

V osobním autu ministerstva železnic jel syn ministra železnic Bechyně se svou manželkou a dvěma dětmi. Bechyně a jedno s dětí utrpělo při srážce četná lehčí zranění, paní Bechyňová, druhé dítě i šofér vyvázli bez úrazu."

Podepsaní se táží pana ministra železnic:

l. Jest panu ministru tento případ znám?

2. Podle kterého zákona nebo vládního nařízení mají právo používati příbuzní pana ministra státní auto ke svým soukromým cestám?

3. Používají příbuzní pana ministra státní auta častěji nebo byl to prvý případ?

4. Jest pan ministr ochoten nahraditi ministerstvu železnic, jehož rozpočet je silně pasivní, všechny škody, způsobené republice neoprávněným používáním státního auta ministerstva železnic jeho příbuznými?

5. Jest pan ministr ochoten ihned naříditi, aby státní auta nebyla příbuznými pánů ministrů zneužívána?

V Praze dne 6. října 1335.

Mikulíček,

Nedvěd, Popovič, Kubač, Zmrhal, Pfeiferová,

Wenderlich, Malik, Juran, Fidlík, Dresl, Steiner.

 

46/5.

 

Interpelace

senátorů J. Kvasničky, dra Budaye

na ministra spravedlnosti,

ohledně jmenování Vratislava Brauna z Pacova

notářem v Nepomuku.

Presidium vrchního soudu v Praze vyzvalo přípisem ze dne 4. prosince 1934 notářskou komoru v Praze, aby byl urychleně komorou vypsán konkurs na místo notáře v Nepomuku, substituované dosud notář. kandidátem Jaroslavem Kořanem, a návrh, aby byl podán krajskému soudu v Plzni.

To se stalo; přihlásilo se celkem 23 kompetentů s přípravnou dobou až na 4 případy 10-12 let a většinou s kvalifikací výtečnou, dva z kandidátů měli až 10 let praxe, jeden 6 let a Vratislav Braum 2 roky 7 měs. 22 dní. Týž jest v úředním pořadníku 67. I když by se tomuto kandidátu proti dosavadní praxi min. spravedlnosti započetla celá služba soudní, byl by uchazečem nejmladším a s kvalifikací velmi dobrou. Mimo to nutno uvésti, že týž v den ucházení se o vypsané místo ani kandidátem nebyl, ježto ze služeb notářských vystoupil a byl ze seznamu 19. února 1935 vymazán.

Notářská komora se jednomyslně usnesla navrhnouti 3 nejstarší a výtečně kvalifikované kandidáty:

1. Jaroslava Kořana, dosavad. substituta, v Nepomuku s příp. dobou 12 roků,

2. JUDra Šlena ze Soběslavě s příprav. dobou 12 roků,

3. JUDra A. Černého z Říčan s příp. dobou 11 1/2 roků

Krajský soud v Plzni, jakož i vrchní soud v Praze návrh tento doporučil. Ministerstvo spravedlnosti ale tyto návrhy nerespektovalo, také si nový návrh nevyžádalo a jmenovalo samovolně Vrat. Brauma, který ani kandidátem, ani advokátem či státním úředníkem nebyl a který v dřívějším pořadníku přeskočil 60 kandidátů, z nichž ještě většina má nárok na započtení vojenské služby.

Ministerstvo spravedlnosti zřejmě porušilo pravomoc notář. komory, jejíž návrhy až do tohoto případu všemi ministry spravedlnosti byly respektovány. Odporuje to i platným předpisům a notářskému úřadu. Je to tím nebezpečnější, že se tak děje v době kdy je potřebí ručení notářů za příslušníky svého stavu.

Ministerstvo spravedlnosti rozhodlo zde samovolně na úkor práva a spravedlnosti, což je zjev velmi nebezpečný, ježto se podobné případy vyskytují i při soudcovském jmenování.

Prosíme pana ministra spravedlnosti, aby nám sdělil:

1. zda je mu celý případ znám,

2. proč nebyl respektován anebo vrácen návrh notářské komoře,

3. proč a z jakých příčin došlo k jmenování notářem do Nepomuku pana Vratislava Brauma, který ani kandidátem nebyl, a když by i tato námitka padla, proč a z jakých příčin byl vybrán. právě on a tak přeskočil přes 60, to je plnou polovinu kandidátů?

V Praze dne 6. listopadu 1935.

Prof. Kvasnička, dr Buday,

Ing. Havlín, Paulus, Vetterová-Bečvářová, Földesi,

dr Matoušek, Bergman, Trnobranský, Záhorec, dr Rehák, Hancko.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP