Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1935.

IV. volební období.

2. zasedání.

Tisk 52.

Zpráva

I. zahraničního výboru

II. národohospodářského výboru

o vládním návrhu (tisk 28),

kterým se předkládá senátu Národního shromáždění ke schválení dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. února 1934, podepsaný ve Varšavě dne 8. února 1935 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. února 1935, čís. 21 Sb. z. a n.

I.

Obchodní a plavební úmluva československo-polská ze dne 10. února 1934 poskytovala Československu celní úlevy na odbarvovací rostlinné uhlí, sirouhlík, želatinu a výrobky z celuloidu a Polsku celní slevy na řepku a podobná semena olejnatá, na kyselinu sírovou, dusíkaté vápno a superfosfáty. Platnost této úmluvy končila 31. prosince 1934.

Dodatkovým protokolem podepsaným ve Varšavě dne 8. února 1935 byly prodlouženy tyto celní slevy do 30. června 1935 mimo celní slevu poskytovanou Polsku na řepku a podobná semena olejnatá.

Zahraniční výbor pojednal o vládním návrhu o tomto dodatkovém protokolu (tisk 28) a usnesl se doporučiti senátu N. S., aby jej schválil ve znění vládního návrhu :

Senát Národního shromáždění republiky Československé schvaluje dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. února 1934, podepsaný dne 8. února 1935 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. února 1935, čís. 21 Sb. z. a n.

V Praze, dne 27. listopadu 1935.

Donát v. r.,
předseda.

F. Plamínková v. r.,
zpravodaj.

II.

Vláda požádala senát N. S., aby dostalo se ústavního schválení dodatkovému protokolu k obchodní a plavební úmluvě československo-polské ze dne 10. února 1934, ve které s platností do 31. července 1934 byly Československu Polskem poskytnuty celní slevy na odbarvovací rostlinné uhlí, sirouhlík, želatinu a výrobky z celuloidu. Naproti tomu Československo poskytlo Polsku slevy celní na řepku a podobná semena olejnatá, kyselinu sírovou, dusíkaté látky a superfosfáty.

Tyto vzájemné celní úlevy byly dohodou obou smluvních stran vzájemně prodlouženy až do 30. června 1935. Stalo se tak 8. února 1935.

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění tuto dohodu přijetím schvalovacího usnesení ve své 37. schůzi dne 29. března 1935 schválila. Mezitím došlo k rozpuštění Národního shromáždění a novému senátu předložila vláda tento návrh dne 25. června 1935, tedy těsně před projitím lhůty, do které platnost ujednání trvala.

Národohospodářský výbor doporučuje senátu Národního shromáždění, aby přijal toto schvalovací usnesení :

Senát Národního shromáždění republiky Československé schvaluje dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. února 1934, podepsaný dne 8. února 1935 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 8. února 1935, čís. 21 Sb. z. a n.

V Praze, dne 28. listopadu 1935.

V. Sehnal v. r.,
předseda.

Al. Kříž v. r.,
zpravodaj.

 


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP