Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1935.

IV. volební období.

2. zasedání.

Tisk 53.

Zpráva

 

I. zahraničního výboru

II. národohospodářského výboru

o vládním návrhu (tisk 30),

kterým se předkládá senátu Národního shromáždění ke schválení dohoda k prozatímní obchodní dohodě mezi republikou Československou a Spojenými státy americkými ze dne 29. října 1923, sjednaná ve Washingtonu dne 29. března 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 29. března 1935, č. 44 Sb. z. a n.

Schvalovací usnesení :

Senát Národního shromáždění republiky Československé schvaluje dohodu k prozatímní obchodní dohodě mezi republikou Československou a Spojenými státy americkými ze dne 29. října 1923, sjednané ve Washingtonu dne 29. března 1935 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 29. března 1935, č. 44 Sb. z., a n.

I.

Za účelem zmírněni hospodářské krise rozhodla se vláda USA. podporovati snahy po uvolnění zahraničního obchodu a proto sjednala nejprve se státy latinské Ameriky a i se státy evropskými obchodní smlouvy na podkladě vzájemných ústupků celnětarifních.

První takovou dohodou byla obchodní smlouva uzavřená USA. s Belgií dne 27. února 1935, která vstoupila v platnost dnem 1. května 1935.

Za tím účelem aby československé zboží mohlo požívati výhod touto smlouvou poskytnutých, byla sjednána dohoda, která se vládním návrhem tisk 30 sen. předkládá ke schválení.

Sjednanou úmluvou doplní se obchodní dohoda uzavřená mezi USA, a republikou Československou dne 29. října 1923, prodloužená dohodou z 5. prosince 1924 takto:

1. Smluvní strany se zavazují, že poskytnou zboží pocházejícímu z ČSR. nebo USA. nebo určenému do ČSR. nebo do USA., pokud se týče cel a dávek jakéhokoliv druhu uvalených na dovoz nebo vývoz a pokud se týče všech pravidel a formalit na dovoz a vývoz se vztahujících a všech zákonů o zdanění prodeje nebo spotřeby dovezeného zboží v tuzemsku, každou výhodu, prospěch, výsadu a nebo osvobození, které budou nebo by mohly býti v budoucnosti poskytnuty ČSR. nebo USA. jakémukoliv zboží, pocházejícímu z kteréhokoliv třetího státu nebo určenému do kteréhokoliv třetího státu ihned a bezpodmínečně.

2. Budou-li zavedeny jakékoliv formy kontroly devis ve státech smluvních stran, bude kontrola devis prováděna tak, aby příslušníkům a obchodu druhé země byl zajištěn slušný a spravedlivý podíl při přídělu devis.

3. Bude-li zavedeno ve smluvních státech jakékoliv kvantitativní omezení, kontrola dovozu nebo prodeje zboží, na němž má druhá země zájem, nebo bude-li zavedeno nižší clo nebo dávka na dovoz nebo prodej určitého množství takového zboží, než je clo nebo dávka na dovoz nad takové množství, budou smluvní strany slušně zacházeti s obchodem druhé země, jak pokud jde o rozvržení původně stanoveného nebo jakýmkoliv způsobem změněného celkového množství takového zboží mezi vývozní země, tak i pokud jde o připuštění zboží k dovozu nebo prodeji při nižším cle nebo dávce.

4. Podle této dohody nemají smluvní strany nároky na výhody, které některá ze smluvních stran poskytne svým sousedům k usnadnění pohraničního styku nebo na výhody plynoucí z celní unie do které některá ze smluvních stran vstoupí.

ČSR. nebude se podle této dohody dovolávati výhod poskytnutých nyní nebo v budoucnosti USA. jejich územími a državami, Filipinskými ostrovy a zonou Panamského kanálu sobě navzájem nebo republice Kubánské a USA. nebudou se dovolávati výhod touto úmluvou poskytnutých, které ČSR. poskytne Rakousku nebo Maďarsku a které poskytuje v přítomné době obchodu Jugoslavie a Rumunska, dokud nebude tato otázka rozhodnuta v nové obchodní smlouvě.

5. Ustanovení této dohody se nedotýkají opatření zákazu nebo omezení, které některá ze smluvních stran zavede v případech uvedených pod č. 1-6, čl. 5. této dohody.

6. Dohoda vstoupí v platnost dne 1. května 1935 a bude platiti dokud nebude nahrazena novou obchodní smlouvou nebo vypověděna některou ze smluvních stran ve 30denní lhůtě.

Podotýká se, že poslanecká sněmovna Národního shromáždění tuto dohodu schválila ve své 371. schůzi, konané dne 9. dubna 1935.

Zahraniční výbor projednal vládní návrh ve své schůzi konané dne 27. listopadu 1935 a navrhuje sl. senátu, aby schválil předložený vládní návrh i s příslušným schvalovacím usnesením.

 

V Praze, dne 27. listopadu .1935.

Donát v. r.,
předseda.

Udržal v. r.,
zpravodaj.

 

II.

Se Spojenými státy americkými není celně tarifní dohoda, ale připravuje se. Prozatímní dohoda má za úkol upraviti vzájemný styk do sjednání definitivní obchodní smlouvy, podle níž požívá zboží přicházející z USA. do ČSR. všech celních slev, které ČSR. i jiným státům poskytla nebo poskytne.

Československo naopak požívá při dovozu do USA. všech výhod, které USA. jiným státům poskytne.

Statistika přímého styku s USA. neposkytuje ovšem přesný obraz vzájemné výměny zboží, neboť velké procento zboží prochází přes Hamburk a Brémy oběma směry nepřímo a v menších rozměrech také přes jiné přístavy. Tak se stává, že ve statistice nemáme dosti jasného přehledu o zboží, dováženém přímo z USA. a není také možno odpověděti na otázku, jaké množství zboží původu ČSR. a které druhy zboží to jsou, jež dostávají přes tyto přístavy konsumenti Spojených států amerických.

Uvádím pro jasnější posouzení našeho vývozu do USA. některé druhy zboží v zaokrouhlených číslicích.

Vyvezli jsme v roce:

1930

1934

 
 

v milionech

 

Lněné zboží

137

75

 

Kožené zboží

289

79

 
     

z toho obnos 37 mil. obuv, rukavice 40 mil.

     

Sklo

155

72

 

Bavlněné zboží

57

52

 

Konfekce

106

53

 

Papír

23

35

 

Zboží dřevěné (hračky)

22

10

 

Zboží hliněné

33

8

 

Nepravé bižuterie

20

7

 

Přístroje a nástroje

10

4.5

 

Díla literární

3.5

2.7

 

 

Uvedené číslice svědčí o tom, že náš vývoz za 5 roků zaznamenává v některých položkách sestup, který značí pro ty které obory naší průmyslové výroby značné ztráty. Jest proto nejen v zájmu USA., ale i ČSR. dosáhnouti celní sazební dohody mezi oběma státy, aby rozsah obchodu se zvětšil na prospěch obou zemí. Zatím ovšem spokojujeme se s provisoriem u vědomí, že jakmile přikročí USA. k sjednání definitivní dohody v oboru celně tarifních smluv s jinými státy, vyplyne z těchto upravených obchodních styků u jiných států i pro náš stát výhody cel a dávek, pravidel a formalit souvisejících s dovozem a vývozem, jakož i kontroly devis a její provádění, jakož i spravedlivé přidělování kvoty devis jako u třetího státu. Rovněž i jde-li o omezování dovozu určitého druhu zboží z ČSR. do USA., nebude proti nám postupováno, ať se jedná o formu kvantitativního omezení nebo kontrolu dovozu hůře, než proti třetím státům.

Výhody, jež vyplývají z této dohody, nedotýkají se ČSR. a USA., pokud se usnadňuje pohraniční styk a výhody plynoucí z celní Unie, ať by se tato možnost dotýkala tohoto

či druhého státu. USA. jmenovitě neposkytne těch výhod, jichž poskytují nebo v budoucnu poskytnou ve svých državách Filipinských ostrovech a zonou Panamského průplavu sobě navzájem, nebo republice Kubánské. Za to USA. nebudou se dovolávati výhod jichž ČSR. poskytne Rakousku nebo Maďarsku a také ne výhod, jak jich poskytuje ČSR. nyní Jugoslavii a Rumunsku.

Tato dohoda vstoupí v platnost dne 1. května 1935 a bude platiti do té doby, dokud nebude nahrazena podrobnější obchodní dohodou, nebo definitivní obchodní a plavební smlouvou, nebo dokud nebude vypovězena kteroukoliv z obou zemí ve lhůtě nejméně 30denní.

Národohospodářský výbor doporučuje, aby senát Národního shromáždění schválil dohodu k prozatímní obchodní dohodě mezi republikou Čsl. a Spojenými státy americkými podle předloženého návrhu.

 

Praze, dne 28. listopadu 1935.

Sehnal v. r.,
předseda,

Jakub Janovský v. r.,
zpravodaj.

 


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP