Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1935.

IV. volební období.

2. zasedání.

Tisk 55.

Zpráva

I. zahraničního výboru

II. národohospodářského výboru

o vládním návrhu (tisk 32),

kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení

ujednání mezi republikou Československou a říší Německou o celním kontingentu

pro perleťové knoflíky, sjednané výměnou not v Berlíně

dne 26. června 1935 a uvedené v prozatímní platnost

vládní vyhláškou ze dne 4. července 1935, čís. 149 Sb. z. a n.

I.

Vláda říše Německé vypověděla k 30. červnu 1935 ujednání ze dne 21. prosince 1933, čís. 241 Sb. z. a n., podle kterého přiznán byl státu našemu pro dovoz perleťových knoflíků původu československého měsíční kontingent 21 q za snížené clo 700,- ř. marek, na místo autonomní sazby 1.400,- ř. m. za 1 q.

Výhoda vypovězeného ujednání v zásadě obnovena byla dohodou, která ujednána byla při červnovém zasedání komisí československé a německé v Praze a která byla potvrzena výměnou not daných v Berlíně dne 26. června 1935 s nepatrnými změnami.

Platí tedy počínajíc dnem 1. července 1935 pro vývoz perleťových knoflíků z našeho státu do Německa toto:

"Německá vláda povoluje na knoflíky zcela z perleti (s výjimkou oněch ze skořápek hlemýždě trokasového) z čís. 606 německého celního sazebníku, ve množství 63 q za kalendářní čtvrtletí, za cenového zajištění obsaženého v bodu 1 průmyslové úmluvy, celní sazbu 700 říšských marek za 1 q. V jednotlivých kalendářních čtvrtletích nevyužité části kontingentu mohou býti využity v následujících kalendářních čtvrtletích a to až do konce kalendářního roku.

Za účelem dosažení snížené celní sazby 700 ř. marek musí předložiti strana při odbavování každé zásilky do volného oběhu v německém celním území německým celními úřadem potvrzené kontingentní osvědčení, vydané československým místem, z něhož jest patrno, že zásilka spadá do celního kontingentu. Obě vlády se dohodnou jak o německém celním úřadu, tak o československém místu, které bude vydávati kontingentní osvědčení, a o postupu, který bude při tom zachováván.

Čtvrtletní celní kontingent 63 q byl vypočten na základě množství dovezeného podle německé statistiky za kalendářní rok 1927."

Ujednání nabývá platnosti 15 dnů po výměně ratifikací. Smluvní vlády se však dohodly, že sjednané dohody uvedeny budou v prozatímní platnost ještě před výměnou ratifikačních listin již ode dne 1. července 1935.

Zahraniční výbor senátu projednal toto ujednání ve schůzi dne 27. listopadu 1935 a uznav výhodnost jeho pro naše vývozce perleťových knoflíků, usnesl se doporučiti senátu Národního shromáždění ke přijetí toto schvalovací usnesení:

Národní shromáždění republiky Československé schvaluje ujednání mezi republikou Československou a říší Německou o celním kontingentu pro perleťové knoflíky, sjednané výměnou not v Berlíně dne 26. června 1935 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 4. července 1935, čís. 149 Sb. z. a n.

V Praze, dne 27. listopadu 1935.

Donát v. r.,
předseda.

Dr. Klouda v. r.,
zpravodaj.

II.

Podstatou ujednání je toto:

Dodatkovým ujednáním, sjednaným výměnou not ze dne 21. prosince 1933 (č. 241 Sb. z. a n.) přiznala německá vláda pro dovoz perleťových knoflíků původu československého měsíční kontingent 21 q za snížené clo 700 ř. m., namísto autonomní sazby 1.400 ř. m. za 1 q. Podkladem tohoto ujednání byla cenová dohoda perleťářského průmyslu československého s perleťářským průmyslem říšskoněmeckým.

Toto ujednání vypověděla vláda říšskoněmecká k 30. červnu t. r. Při červnovém zasedání komisí obou států v Praze bylo jednáno o obnovení této pro nás cenné koncese, neboť celní zatížení 1.400 ř. marek na 1 q perleťových knoflíků je neobyčejně vysoké a znemožnění dovozu autonomní celní sazbou říšskoněmeckou, zle by postihlo drobné výrobce tohoto zboží u nás, jichž výdělkové poměry - jedná se většinou o výrobu domácky prováděnou - jsou již dnes na nejnižším myslitelném minimu.

Je tu tedy nejvýš odůvodněný zájem, aby vývoz tohoto zboží do Německa zůstal zachován, to jest, aby zůstaly zachovány tarifní celní výhody původním dodatkovým ujednáním sjednané. To se také podařilo a v článku I. sjednané dohody upravena je znovu celní sazba říšskoněmecká na dovoz československých perleťových knoflíků na 700 ř. marek za 1 q zboží, jehož množství je kontingentováno na 63 q za kalendářní čtvrtletí.

Toto ujednání realisováno bylo výměnou not mezi oběma státy, která se stala v Berlíně dne 26. června 1935. S dohodou obou vlád vstoupilo toto ujednání dnem 1. července t. r. v prozatímní platnost.

Národní shromáždění republiky Československé schvaluje ujednání mezi republikou Československou a říší Německou o celním kontingentu pro perleťové knoflíky, sjednané výměnou not v Berlíně dne 26. června 1935 a uvedené v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 4. července 1935, čís. 149 Sb. z. a n.

V Praze, dne 28. listopadu 1935.

V. Sehnal v. r.,
předseda.

Al. Kříž v. r.,
zpravodaj.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP