Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1935.

IV. volební období.

2. zasedání.

Tisk 57.

Zpráva

I. zahraničního výboru

II. národohospodářského výboru

o vládním návrhu (tisk 36),

kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. února 1934, podepsaný ve Varšavě dne 9. září 1935 a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 5.září 1935, čís. 184 Sb. z. a n.

Schvalovací usnesení:

Národní shromáždění republiky Československé souhlasí s dodatkovým protokolem k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou československou a republikou Polskou ze dne 10. února 1934, podepsaným dne 5. září 1935 a uvedeným v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 9. září 1935, čís. 184 Sb. z. a n.

I.

Obchodní a plavební úmluva československo-polská ze dne 10. února 1934 poskytovala s platností do 31. prosince 1934 Československu celní slevy na odbarvovací rostlinné uhlí, sirouhlík, želatinu a výrobky z celuloidu; naproti tomu Polsku přinášela celní slevy na řepku a podobná semena olejnatá, na kyselinu sírovou, dusíkaté vápno a superfosfáty.

Tyto celní slevy byly vzájemně prodlouženy s výjimkou celní slevy na řepku a podobná olejnatá semena do 30. června 1935 dodatkovým protokolem k zmíněné úmluvě, který byl podepsán ve Varšavě 8. února 1935 a uveden v prozatímní platnost vládní vyhláškou čís. 21 Sb. z. a n. ze dne 8. února 1935.

Vládní návrh tisk 36 předkládá Národnímu shromáždění další dodatkový protokol, který byl dohodnut 5. září 1935 a kterým se ujednání dodatkového protokolu z února obnovuje s dvěma změnami: ruší se celní sleva, kterou poskytovalo Polsko Československu na bakelit a na místo smluvní celní sazby Zl. 1.30 na 100 kg sirouhlíku poskytne Polsko Československu sazbu Zl. 2.30. Toto ujednání má platnost do 30. června 1936.

Zahraniční výbor pojednal o vládním návrhu a doporučuje senátu, aby jej schválil ve znění sen. tisku č. 36.

V Praze, dne 27. listopadu 1935.

Donát v. r.,
předseda.

F. F. Plamínková v. r.,
zpravodaj.

II.

Naše obchodní styky s Polskem, upravené obchodní a plavební úmluvou Československo-Polskou ze dne 10. února 1934 poskytovaly Československu celní slevy na odbarvovací rostlinné uhlí, sirouhlík, želatinu, bakelit a výrobky z celuloidu, a to s platností do 31. prosince 1934. Československo pro touž dobu poskytlo Polsku slevy celní na řepku a podobná semena olejnatá, kyselinu sírovou, dusíkaté vápno a superfosfáty. Tyto celní slevy, mimo řepku a podobná olejnatá semena, obsažená v sazebníku číslo 45, byly prodlouženy z obou stran do 30. června 1935 dodatkovým protokolem k obchodní a plavební úmluvě Československo-polské, podepsaným ve Varšavě, dne 8. dubna 1935 a uvedeným v platnost vládní vyhláškou č. 21 Sb. z. a n. ze dne 8. února 1935. Na prodloužení tohoto dodatkového protokolu trváno hlavně z toho důvodu, aby byla zachována snížená celní sazba v Polsku pro sirouhlík, vyráběný hlavně na Slovensku v Bratislavské dynamitce. Proti tomu koncedovali jsme Polsku smluvní clo a kontingenty na dusíkaté vápno, jež jako náhrada za drahý chilský ledek u nás je ještě k hnojení požadováno.

Vedle toho upustilo Polsko od smluvní sazby na řepku, to ovšem po delším vyjednávání, takže nyní domácí produkce řepky není ohrožena dovozem polské řepky, která nemůže býti dovážena pod clem autonomním, jímž by se cena řepky dovážené neúměrně zvýšila.

Zájem obou vlád vedl k dohodě o obnovení ujednání dodatkového protokolu ze dne 8. února 1935 s výjimkou celní slevy, kterou poskytlo Polsko Československu na bakelit (pol. saz. č. 488/1B) a také s tou změnou, že na místo smluvní celní sazby zlotých 1,30 na 100 kg sirouhlíku, poskytne Polsko Československu na toto zboží sazbu zlatých 2,30 a to s platností do 30. června 1936. S ohledem na nutnost obchodních styků Československa se sousedním.státem polským, jak se jeví částečně v návrhu na prodloužení navrhovaného dodatkového protokolu, doporučuje národohospodářský výbor, aby senát Národního shromáždění projevil souhlas s navrhovaným dodatkovým proto kolem k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou.

V Praze, dne 28. listopadu 1935.

V. Sehnal v. r.,
předseda.

Jakub Janovský v. r.,
zpravodaj.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP