Senát Národního shromáždění R. Čs. r.1935.

IV. volební období.

2. zasedání.

Tisk 58.

Zpráva

I. zahraničního výboru

II. národohospodářského výboru o vládním návrhu (tisk 39),

kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení doplňkový protokol k dodatkové úmluvě ze dne 1. března 1924 k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Italským ze dne 23. března 1921, sjednaný dne 26. července 1935 v Praze a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 31. července 1935, č. 191 Sb. z. a n.

Schvalovací usnesení:

Národní shromáždění republiky Československé schvaluje doplňkový protokol k dodatkové úmluvě ze dne 1. března 1924 k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Italským ze dne 23. března 1921, sjednaný dne 26. července 1935 v Praze a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 31. července 1935, č. 191 Sb. z. a n.

I.

Zahraniční výbor pojednal ve své schůzi dne 27. listopadu 1935 o shora uvedeném vládním návrhu, kterým se má schváliti podepsaný doplňkový protokol k obchodní a plavební smlouvě s královstvím Italským. Z tohoto doplňkového protokolu jest vidno, že vláda se vynasnažila vykompensovati italský požadavek o uvolnění smluvních cel na nepravou bižuterii dle položky 911 e) a drobné zboží z obecných kovů a obdržela vyvázání smluvního cla. u čísla ex 118 československého sazebníku na mortadellu, salámy atd., které bylo vázáno sazbou Kč 850,-, stanovenou pro jihoslovanské a rumunské zboží tohoto druhu, jakož i vyvázání smluvního cla u č. 41 československého sazebníku na česnek.

Ve snaze zabezpečiti našemu průmyslu jabloneckého a drobného zboží z obecných kovů i dále vývoz do Italie, sjednala vláda s Italií po vyvázání starých smluvních cel nové smluvní sazby, které jsou stanoveny podle druhů zboží a materiálu zpracovaného. Nová cla jsou sice vyšší, umožňují nám však i nadále vývoz do Italie.

Zahraniční výbor proto doporučuje slavnému senátu tento doplňkový protokol k dodatkové úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Italským ke schválení.

V Praze, dne 27. listopadu 1935.

Donát v. r.
předseda.

J. Sláma v. r.,
zpravodaj.

 

II.

Dne 1. března 1924 byla sjednána mezi republikou Čsl. a královstvím Italským dodatečná úmluva k obchodní a plavební smlouvě ze dne 23. března 1921, že plodiny a výrobky pocházející a přicházející z Italie, pokud jsou vyjmenovány v tarifní příloze A.) a plodiny a výrobky pocházející a přicházející z Československa, pokud jsou vyjmenovány v tarifní příloze B.) k této úmluvě, nebudou po drobeny při dovozu do republiky Čsl., resp. do Italie clům vyšším než stanoveným v uvedených přílohách A.) a B. Italská vláda žádala nás o vyvázání pol. 911 e) italského celního sazebníku, t. j. drobného zboží z obecných kovů.

Žádosti italské vlády bylo vyhověno a zboží v této celní položce bude rozděleno na skupinu obsahující nepravou bižuterii a skupinu obsahující ostatní zboží. Naproti tomu italská vláda nám vázala nová cla na veškeré zboží, postižené vyvázáním sice na vyšší úrovni, avšak přece na takové, že umožňuje i nadále vývoz do Italie. Jako další koncesi dala italská vláda souhlas k vyvázání smluvního cla saz. tisk 41 - česnek.

Poněvadž se jedná o účelné vzájemné opatření, doporučuji slavnému senátu následující schvalovací usnesení ku přijetí:

Národní shromáždění republiky Čsl. schvaluje doplňkový protokol k dodatkové úmluvě ze dne 1. března 1924 k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Čsl. a královstvím Italským ze dne 23. března 1921, sjednaný dne 26. července 1935 v Praze a uvedený v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 31. července 1935, č. 191 Sb. z. a n.

V Praze, dne 28. listopadu 1935.

V. Sehnal v.r.,
předseda.

Dytrych v. r.,
zpravodaj.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP