Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1935.

IV. volební období

2. zasedání.

Tisk 62.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládním návrhu zákona (tisk 86),

jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské (tisk 139).

 

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky československé schválila v 15. schůzi dne 4. prosince 1935 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne......................................................................,

jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Čl. I.

Zákon ze dne 13. května 1924, č. 117 Sb. z. a n., o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské, se mění a doplňuje takto:

§ 1.

V § 1, odst. 2 se nahrazuje konec věty "motorová vozidla a letadla (vše i s příslušenstvím)" slovy "motorová vozidla, letadla a plavební prostředky všech druhů (vše i s příslušenstvím)."

§ 2.

V § 20:

a) odstavec 1 zní takto:

"(1) Pro každého koně, jenž byl zástupcem vojenské správy při klasifikačním řízení podle § 18, odst. 4 vybrán anebo na základě nabídky podle § 18, odst. 5 přijat, jakož i pro každého koně, který se stane evidenčním podle ustanovení § 20 a), vydá se držiteli koně evidenční list. Evidenční list vydává - mimo případy, kdy je evidenční list vydáván vojenskou správou padle ustanovení § 20 a) - klasifikační komise."

b) v odstavci 6 se nahrazují slova "do patnácti dnů" slovy "do osmi dnů".

§ 3.

Za § 20 se vkládá nový paragraf tohoto znění:

"§ 20 a).

Zvláštní ustanovení o služebních koních jízdních zbraní, kteří přešli do vlastnictví soukromých uživatelů.

(1) Služební koně jízdních zbraní, kteří byli podle zvláštních předpisů vydaných ministerstvem národní obrany odevzdáni do soukromého užívání a přešli po uplynutí stanovené doby a splnění ostatních podmínek do neomezeného vlastnictví uživatelova, pokládají se ode dne odevzdání do tohoto vlastnictví až do nejbližší klasifikace koní za koně evidenční bez zvláštního klasifikačního řízení.

(2) Uživatelům takových koní vydá příslušný vojenský útvar při jich odevzdání do vlastnictví evidenční list a o jeho vydání uvědomí příslušný okresní úřad a velitelství evidence koňstva.

(3) Cenu koní, o nichž je řeč v tomto paragrafu, stanoví komise, složená z velitele útvaru, který koně do soukromého užívání vydává, nebo jeho zástupce a z důstojníka veterináře téhož útvaru při poslední prohlídce koně, dokud je ještě ve vlastnictví vojenské správy, a to podle směrných cen, stanovených pro poslední klasifikaci koní. Nesouhlasí-li držitel se stanovenou směrnou cenou, bude stanovena obecná cena koně odhadem podle ustanovení § 19, odst. 2, při čemž členy odhadní komise jsou velitel dotčeného útvaru nebo jeho zástupce, důstojník veterinář tohoto útvaru a přísežný odhadce z místa posádky, určený okresním úřadem. K odhadu je držitel povinen předvésti koně včas na místo určené předsedou odhadní komise, a to na své útraty; nepředvede-li koně k odhadu, platí jako cena tohoto koně stanovená směrná cena. Stanovená cena (směrná nebo odhadní) se zapíše do evidenčního listu."

§ 4.

V § 22. odst. 1, prvé větě se nahrazují slova "předvésti nebo dáti předvésti" slovy "předvésti a odevzdati nebo dáti předvésti a odevzdati".

§ 5.

V § 31, odst. 2, prvé větě se za slova "dáti předvésti" vkládají slova "v stavu způsobilém k vojenské službě".

§ 6.

V § 33:

a) úvodní věta odstavce 1 zní takto:

" (1 ) Mimo případy uvedené v § 4, odst. 1 budou za podmínek dále stanovených od povinného odevzdání podle tohoto zákona osvobozena motorová vozidla:"

b) odstavec 3 zní takto:

"(3) Držitelé motorových vozidel uvedených v předchozích odstavcích, chtějí-li uplatňovati nárok na osvobození motorového vozidla, musí tak učiniti ihned, jakmile vozidla přejdou do jich používání; zároveň musí prokázati důvod osvobození".;

c) odstavec 4 se vypouští;

d) odstavec 5 čísluje se jako odstavec 4 a zní takto:

"(4) O osvobození podle odstavce 1 rozhoduje okresní úřad stanoviště motorového vozidla a v druhé stolici zemský úřad v dohodě se zemským vojenským velitelstvím.";

e) odstavec 6 čísluje se jako odstavec 5 a zní takto:

"(5) Na nově vyrobená motorová vozidla uložená ve skladech továrních nebo zastupitelských se ustanovení této části nevztahují. O tom, jak se vedou tato vozidla v patrnosti a jak se pro vojenské účely za mobilisace a ve válce požadují, obsahuje bližší ustanovení vládní nařízení."

§ 7.

§ 35 zní takto:

"Evidence, přihláška a soupis motorových vozidel.

(1) Evidenci motorových vozidel pro účely tohoto zákona provádí vojenská správa zpravidla podle rejstříku motorových vozidel, vedeného podle předpisů o jízdě motorovými vozidly. Okresní (státní policejní) úřady jsou povinny za tím účelem dodati vojenské správě opis (průpis) rejstříku a oznamovati doplňky a změny v rejstříku provedené.

(2) Vyžadují-li toho vojenské zájmy, může býti nařízen ministerstvem národní obrany v dohodě s ministerstvem vnitra soupis (sčítání) motorových vozidel, který se provede podle přihlášek motorových vozidel.

(3) Přihlášku k soupisu (sčítání) podle odstavce 2 jsou povinni učiniti držitelé motorových vozidel - vyjma případy uvedené v § 4, odst. 1 a § 11 - u okresního úřadu místa stanoviště vozidla. Přihláška musí obsahovati oznámení o počtu a druhu motorových vozidel. Okresní úřad stanoví vyhláškou, jakým způsobem a ve které lhůtě má býti přihláška podána."

§ 8.

V § 36:

a) nadpis zní takto:

"O způsobilosti motorových vozidel k vojenské službě vůbec a o jejich klasifikaci zvláště "

b) odstavec 1 zní takto:

"(1) Za způsobilá k vojenské službě se již ze zákona pokládají všechna nová motorová vozidla, jakmile přejdou do používání, aniž bylo třeba jejich způsobilost k této službě zvláštním řízením zjišťovati."

c) První věta odstavce 2 zní

"(2) Ukáže-li se toho potřeba, může býti ministerstvem národní obrany v dohodě s ministerstvem vnitra nařízena ke zjištění způsobilosti k vojenské službě klasifikace motorových vozidel." d) V odstavci 3, první větě se nahrazuje citace § 33, odst. 2 a 5 citací § 33, odst. 2 a 4.

§ 9.

V § 37, odst. 2, písm. b) zní takto:

"b) zástupce vojenské správy."

§ 10.

§ 38, odst. 4 zní takto:

"(4) Klasifikační rozhodnutí platí až do nejblíže příští klasifikace, nebyl-li evidenční list vojenskou správou zrušen podle ustanovení § 39, odst. 3 (§ 20, odst. 5) již předtím."

§ 11.

§ 39 zní takto:

"Evidenční list.

(1) Pro každé nové motorové vozidlo (§ 36, odst. 1) vydá vojenská správa držiteli evidenční list. Evidenční list se vydá též pro každé motorové vozidlo, jehož způsobilost k vojenské službě byla zjištěna klasifikačním řízením; v tomto případě vydá však evidenční list držiteli klasifikační komise. Vydá-li evidenční list vojenská správa, uvědomí o tom příslušný okresní úřad.

(2) V evidenčním listu jest vedle popisu a stanoviště vozidla, jména a bydliště držitele a jiných potřebných dat vyznačiti též výstroj a náhradní součásti přináležející k vozidlu.

(3) O evidenčních listech vydaných držiteli motorového vozidla, jakož i o povinnostech, jež má držitel evidenčního motorového vozidla, platí obdobně ustanovení § 20, odst. 2, 4 až 6, odst. 7, prvé věty, odst. 8 a 9, pokud zákon nestanoví jinak; oznámení, o nichž se zmiňuje § 20, je držitel motorového vozidla povinen činiti u okresního úřadu stanoviště vozidla."

§ 12.

V § 40:

a) v odstavci 5:

aa) na konci první věty se nahrazují slova "jejich obecná cena" slovy "obecná cena motorového vozidla s výstrojem";

bb) v třetí větě se za slova "motorového vozidla" vkládají slova "s výstrojem";

cc) v páté větě se za slova "motorových vozidel" vkládají slova "s výstrojem";

b) odstavec 8 zní takto:

"(8) Za převzaté náhradní součástky a pohonné hmoty zaplatí vojenská správa náhradu stanovenou obdobně, podle týchž zásad, podle nichž se stanoví náhrada za motorová vozidla (odstavec 5)".

§ 13.

V§43:

a) v odstavci 1, prvé větě se za slovo "draků" vkládají slova "radiotelegrafická zařízení letadlová,";

b) odstavec 2 zní takto:

"(2) Držitelé letadel, kteří obdrží koncesi k živnostenskému provádění vzdušné dopravy, jakož i držitelé ostatních soukromých letadel jsou povinni - s výjimkou uvedenou v § 4, odst. 1 a v § 11 - předkládati každého čtvrt roku ve lhůtách, jež stanoví vládní nařízení, seznam leteckého a provozního materiálu uvedeného v odstavci 1, jakož i seznam používaných hangarů, letišť a dílen s uvedením množství a stavu.";

c) odstavec 3 se vypouští;

d) odstavce 4 a 5 se číslují jako odstavce 3 a 4.

§ 14.

§ 47, odst. 1 zní takto:

"(1) Je-li toho z vojenských důvodů zapotřebí, může býti používání letadel vládním nařízením omezeno, po případě vůbec zakázáno. Po vydání zákazu letů nesmí držitel letadla používati ani letadla ani leteckého a provozního materiálu uvedeného v § 43, odst. 1, ani s ním nějak nakládati bez povolení ministerstva národní obrany."

§ 15.

Za § 47 se vkládá nové ustanovení tohoto znění:

"ČÁST V a.

Zvláštní ustanovení o požadování plavebních prostředků.

§ 47 a.

(1) K účelům uvedeným v § 1 mohou být vyjímajíc případy uvedené v § 4, odst. 1 za přiměřenou náhradu požadovány plavební prostředky, jimiž se rozumějí plavidla všech druhů (osobní i vlečné lodi se strojním pohonem, tankové lodi motorové i vlečné, lodi bez strojního pohonu otevřené i zavřené, pramice pro dopravu uhlí, kamene a písku, přívozní pramice, loďky s užitnou nosností větší než pro 5 osob, lodi obytné i měřičské, klouzavé čluny a pod.), plovoucí přístroje (hlubidla, beranidla, čerpadla a pod.), plovoucí závody (přístavní můstky, výtonidla, lodní mlýny a pod.), a provozní hmoty potřebné pro lodní provoz (uhlí, nafta, benzin, petrolej, olej, tuky apod.), a to buď do vlastnictví vojenské správy nebo jen k používání. Požadovány mohou býti nejen plavební prostředky, jež jsou v době mobilisace na území Československé republiky (počítajíc v to i plavební prostředky uložené v loděnicích), nýbrž i plavební prostředky, které mají domovský přístav v republice Československé, avšak v době mobilisace jsou mimo československé státní území.

(2) Držitelé plavebních prostředků, kteří jsou oprávněni provozovati plavbu po živnostensku, jsou povinni předkládati každoročně ke dni 1. března zemskému vojenskému velitelství, v jehož obvodu je ředitelství nebo správa jejich podniku, podrobný seznam plavebních prostředků uvedených v odstavci 1, používaných jak na území Československé republiky, tak i v cizině, jakož i seznam používaných loděnic a dílen na stavbu a opravu plavebních prostředků. Současně jsou povinni předkládati podrobné jmenovité seznamy veškerého u nich zaměstnaného plavebního personálu, stálého i dočasného. Po prvním předložení seznamu stačí, předloží-li se každoročně jen výkaz nastalých změn.

(3) Vládním nařízením může býti povinnost předkládati seznamy a výkazy uvedené v předcházejícím odstavci uložena i jiným držitelům plavebních prostředků, než o nichž je řeč v odstavci 2.

(4) K provádění tohoto paragrafu vede vojenská správa evidenci plavebních prostředků, při čemž použije též evidence vedené o plavidlech československým plavebním úřadem podle směrnic sjednaných mezi ministerstvem národní obrany a ministerstvem veřejných prací.

(5 ) Jinak platí o plavebních prostředcích, nestanoví-li tento zákon jinak, obdobně ustanovení části V.

(6) Prohlídku plavebních prostředků provádí komise, složená ze zástupců zúčastněných úřadů; tato komise stanoví též směrné ceny plavebních prostředků a zapíše je do evidenčních záznamů. Obecná cena plavebních prostředků stanoví se teprve při převzetí plavebních prostředků přejímací komisí, složenou ze zástupců zúčastněných úřadů; tato komise přibere k jednání jako poradce odborníka znalce, jehož před jednáním vezme do slibu. Složení, počet členů a místní působnost obou komisí stanoví vládní nařízení.

(7) Při převzetí plavebního prostředku je držitel povinen spolu s plavidlem vystrojeným podle řádu plavební policie odevzdati vojenské správě pohonné hmoty nejméně v množství potřebném k dosažení akčního radia toho onoho plavidla.

(8) Podrobnosti k provedení tohoto paragrafu stanoví vládní nařízení, jež vymezí zejména též podrobnosti plynoucí ze zvláštních vlastností plavebních prostředků a určí vzory seznamů a výkazů uvedených v odstavcích 2 a 3."

§ 16.

V§48:

  1. odstavec 1 zní takto:

"(1) Kdo proti zákazu dopraví do ciziny evidenční koně, motorová vozidla, letadla, plavební prostředky nebo součástky některých z těchto dopravních prostředků (§ 24, odst. 1, §§ 41, 46 a § 47 a, odst. 5),

kdo neoprávněně podnikne lety nebo plavbu (§ 47 a § 47 a, odst. 5),

trestá se za přečin vězením od jednoho měsíce do jednoho roku.";

b) v odstavci 3 se citace uvedených tam paragrafů mění takto:

"(§§ 22, 31, 40, 45 a § 47 a, odst. 5)."

§ 17.

V § 49:

a) odstavec 1 až 3 zní:

"(1) Kdo nepředvede (osobně nebo zástupcem) dopravního prostředku ke klasifikaci (§ 16, odst. 3 a § 36, odst. 3), nebo při povolání na zkoušku (§ 25, odst. 2, § 31, odst. 11, § 42, odst. 2, § 43, odst. 5 a § 47 a, odst. 5),

kdo neodevzdá s motorovým vozidlem výstroj, náhradní součástky a pohonné hmoty v předepsaném množství (§ 40, odst. 4),

kdo neodevzdá s letadlem pohonné hmoty v předepsaném množství (§ 45, odst. 2),

kdo neodevzdá s plavidlem příslušný výstroj a pohonné hmoty (zejména též pohonné hmoty v předepsaném množství) (§ 47 a, odst. 7),

kdo neučiní potřebných opatření, aby prohlídka dopravního prostředku mohla býti provedena na místě samém (§ 30, § 36, odst. 3, § 44, odst. 1 a § 47 a, odst. 5),

trestá se za přestupek pokutou do 10.000 Kč nebo vězením (uzamčením) do tří měsíců nebo obojím trestem.

(2) Kdo opomine hlásiti počet a druh dopravních prostředků k soupisu (§§ 15, 29, 35, 43, § 44, odst. 3 a § 47 a odst. 5) trestá se za přestupek pokutou u motorových vozidel, letadel a plavebních prostředků do 10.000 Kč, u ostatních dopravních prostředků do 1.000 Kč nebo vězením (uzamčením) do tří měsíců nebo obojím trestem.

(3) Kdo opomine hlásiti změny evidenčních dopravních prostředků, trvalý jejich převoz do jiné obce neb jejich převod. na nového držitele (§ 20, odst. 6 a 7, § 39, odst. 3, § 44, odst. 4 a § 47 a, odst. 2 a 5),

kdo opomine hlásiti, že mu není možno dopravní prostředek předvésti na přejímací místo (§ 22, odst. 1, § 31, odst. 2, § 40, odst. 3),

kdo opomine hlásiti, že jeho letadlo nebo plavební prostředek jest v jiném přístavě než domovském (§ 45, odst. 1 a § 47 a, odst. 5),

trestá se za přestupek pokutou u motorových vozidel, letadel a plavebních prostředků do 5.000- Kč, u ostatních dopravních prostředků do 500 Kč nebo vězením (uzamčením) do jednoho měsíce.";

b) v odstavci 6 se citace §§ 20, 39 a 44 v první větě nahrazuje touto citací:

"§§ 20, 39, 44 a §.47 a, odst. 5".

§ 18.

a) § 54 se vypouští;

b) §§ 55, 56 a 57 se číslují jako §§ 54, 55 a 56.

§ 19.

Označení "politický úřad I. stolice" a "politický úřad II. stolice" se nahrazuje v celém zákoně označením "okresní úřad" a "zemský úřad".

 

Čl. II.

Přechodná ustanovení.

Za způsobilá k vojenské službě se ze zákona pokládají a evidenčními listy budou podělena též motorová vozidla, která nejsou v době účinnosti tohoto zákona v používání déle než po dobu dvou let.

Čl. III.

Ministr národní obrany se zmocňuje, aby upravil a ve Sbírce zákonů a nařízení vyhlásil plné znění zákona č. 117/1924 Sb. z. a n., jak vyplývá ze změn provedených tímto zákonem.

Čl. IV.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede, jej ministr národní obrany v dohodě s ministry vnitra, spravedlnosti, veřejných prací, financí, průmyslu, obchodu a živností a zemědělství.

J. Malypetr v. r.,
předseda.

Dr Říha v. r.,
sněm. tajemník.

Bergmann v. r.,
zapisovatel.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP