Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1935.

IV. volební období.

2. zasedání.

Tisk 68.

Zpráva

I. zahraničního výboru

II. národohospodářského výboru

o vládním návrhu (tisk 33), kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení

dodatková dohoda k dodatkové úmluvě mezi republikou československou a královstvím Jugoslavie ze dne 30. března 1931 k československo-jihoslovanské obchodní a platební smlouvě, ze 14. listopadu 1928, sjednaná výměnou not ze dne 26. července 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 31. července, 1935, č. 171 Sb. z. a n.

 I.

Mezi republikou Československou a královstvím Jugoslavie po několik let obnovuje se ujednání o vyclívání švestek dovážených z Jugoslavie do Československa před 15. srpnem. Na základě obchodní smlouvy naší s Jugoslavií ze dne 14. listopadu 1928 a dodatkové úmluvy k ní ze dne 30. března 1931, platí od 15. srpna toho kterého roku smluvní celní sazba 15 Kč za 100 kg švestek nasypaných o hrubé váze nejvýše 20 kg.

Jugoslávská vláda také letošního roku vyslovila přání, aby toto smluvní clo na švestky per 15 Kč za 100 kg hrubé váhy prodlouženo bylo i na rok 1935 od 1. srpna do 31. srpna se zřetelem na časnější dozrání švestek.

Vláda Československá přání tomuto vyhověla a platí tedy také pro rok 1935 toto celní opatření.

Zahraniční výbor projednav vládní návrh ve schůzi dne 27. listopadu 1935 konané, uznal vhodnost tohoto celního opatření a usnesl se navrhnouti senátu toto

schvalovací usnesení:

Národní shromáždění republiky Československé schvaluje dodatkovou dohodu k dodatkové úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Jugoslavie ze dne 30. března 1931 k československo-jihoslovanské obchodní a plavební smlouvě ze 14. listopadu 1928, sjednanou výměnou not ze dne 26. července 1935 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 31. července 1935, č. 171 Sb. z. a n.

V Praze, dne 27. listopadu 1935.

Václav Donát v. r.,
předseda.

Dr Klouda v. r.,
zpravodaj.

II.

Na základě dodatkové úmluvy ze dne 30. března 1931 k československo-jihoslovanské obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. listopadu 1928 jsou vyclívány čerstvé švestky dovážené z Jugoslavie v bednách a koších o nejvýše přípustné hrubé váze do 20 kg smluvní sazbou 15 Kč za 100 kg počínaje od 15. srpna. Vzhledem k letošnímu opětnému časnějšímu dozrání švestek přednesla vláda království Jugoslavie prostřednictvím svého vyslanectví v Praze, žádost, aby povolena byla i v tomto roce výhoda aplikace (smluvní položka 37 a), 6 B (LL) sazbou Kč 15.- za 100 kg na švestky podle výše uvedené váhy již od 1. místo 15. srpna podobně jako roku 1934. Vláda republiky Československé povolila v zájmu zdárného vývoje vzájemného obchodu československo-jihoslovanského aplikaci z citované smluvní sazby celní již od 20. července vládní vyhláškou ze dne 14. července 1934, čís. 156 Sb. z. a n. schválenou tak usnesením poslanecké sněmovny dne 26. března 1935 a senátu N. S. dne 4. dubna 1935.

Žádost vlády jihoslovanské, aby smluvní clo na švestky bylo prodlouženo v loňském znění odůvodněna jest stejně jako loni časnějším dozráním švestek a prodloužení bylo uvedeno v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 31. července 1935, čís. 171 Sb. z. a n.

Tento požadavek je v souladu s československými zájmy a opatření toto platí opětně pouze v tomto roce.

Národohospodářský výbor doporučuje slavnému senátu, aby schválil dohodu k úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Jugoslavie tisk sen. č. 33 i se schvalovacím usnesením.

V Praze, dne 12. prosince 1935.

V. Sehnal v. r.
předseda.

F. Novák v. r
zpravodaj.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP