Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1935.

IV. volební období.

2. zasedání.

Tisk 70.

Unesení poslanecké sněmovny

o vládním návrhu zákona (tisk 121)

o civilních hlídačích vojenské správy (tisk 140).

 

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila

ve 22. schůzi dne 12. prosince 1935 tuto osnovu zákona:

 

Zákon

ze dne..........................................................

o civilních hlídačích vojenské správy.

 Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

K střežení budov, zařízení a míst vojenské správě náležejících nebo jí užívaných může býti tam, kde toho povaha služby nebo uložených předmětů vyžaduje, použito též osob občanských (civilních hlídačů vojenské správy).

§ 2.

Civilní hlídači vojenské správy jsou k této správě ve smluvním pracovním poměru jako ostatní dělnictvo vojenské správy.

§ 3.

Civilní hlídači vojenské správy skládají přísahu, jejíž znění stanoví instrukce (§ 5) a jsou povinni nositi ve službě služební odznak, zbraň a čepici v úpravě stanovené rovněž instrukcí (§ 5).

§ 4.

(1) Civilní hlídači vojenské správy jsou za činy, které souvisí s výkonem jejich služby, trestně odpovědni jako veřejné bezpečnostní orgány a požívají, jsou-li ve službě a mají-li předepsaný služební odznak, trestní ochrany veřejných bezpečnostních orgánů; při výkonu své služby smějí zjišťovati a zadržovati jiné osoby za týchž podmínek jako bezpečnostní úřady a orgány.

(2) Zbraně smějí užíti, šetříce opatrnosti podle okolností případu potřebné, jen v těchto případech:

a) při nutné obraně, aby odvrátili násilný útok, jenž na ně byl učiněn, nebo který jim přímo hrozí, nebo jímž se ohrožuje život jiné osoby;

b) aby odvrátili nebezpečný útok, který ohrožuje majetek náležející vojenské správě nebo jí užívaný anebo vojenské tajemství, po marné výzvě, aby bylo upuštěno od útoku;

c) aby zamezili útěk pachatele, jenž vážně poškodil nebo ohrozil majetek náležející vojenské správě nebo jí užívaný, anebo odcizil věci, které mají zůstati utajeny pro obranu republiky, a byl-li pachatel přistižen při činu nebo je-li důvodně podezřelý z takového činu a nemohou-li ho zadržeti jiným způsobem;

d) proti osobám, které v pohraničním pásmu, jehož rozsah určí vládní nařízení, a.nebo v místech ohrožených se nezastaví, byvše civilními hlídači vojenské správy, kteří dali najevo, že jsou civilními hlídači vojenské správy, k tomu opětně vyzvány, neohrožují-li se použitím zbraně jiné osoby.

§ 5.

Instrukci pro civilní hlídače vojenské správy vydá ministerstvo národní obrany v dohodě s ministerstvem vnitra.

§ 6.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr národní obrany v dohodě s ministrem vnitra.

J. Malypetr v. r.
předseda.

Dr Říha v. r.
sněm. tajemník.

Bergmann v. r.
zapisovatel.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP