Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1935.

IV. volební období.

2. zasedání.

Tisk 71.

Zpráva

rozpočtového výboru

k vládnímu návrhu zákona (tisk 60)

o dalším poskytování poplatkových úlev při splynutí (fusi) nebo při přeměně

právního útvaru některých podniků.

 

Předložený vládní návrh má za účel prodloužiti o 3 roky, t. j. do konce r. 1938 zákony č. 88/1927, č. 153/1930 a č. 207 /1932 Sb. z. a n., o poplatkových úlevách při splynutí (fusi) anebo při přeměně právního útvaru některých podniků.

Poskytování takovýchto úlev započalo už zákonem ze 4. července 1923, č. 151 Sb. Z. a n., 8. bylo rok za rokem prodlužováno. V r. 1927 byl vydán zákon v nové úpravě s platností do konce r. 1929. Potom byla platnost zákona opět prodloužena, nejprve do konce r. 1932 a pak opět do konce roku 1935.

Původní zákon z r. 1923 byl vyvolaný snahou osvobodit od centrál vídeňských a budapešťských domácí podniky a umožniti tvoření se větších podniků slučováním, aby takto se staly schopnějšími vývozu. Předpokládaný proces slučování podniků nebyl dosažen ani v r. 1927 ani po dalších prolongacích dotyčných zákonů.

Úlevy poplatkové byly zákonem z r. 1930 rozšířeny na podniky těch společností s ručením obmezeným, jichž podíl patří společenstvům, s některými z těchto společenstev, a mimo to vládě se dalo zmocnění, aby za závažných národohospodářských okolností poskytla obdobné poplatkové úlevy, jaké poskytoval zákon čís. 88/1927 i v jiných případech sloučení nebo přeměny právního útvaru podniků.

Důvody pro podporování lepší formy podnikání kolektivního stávají dosud, proto vláda předkládá tento svůj návrh zákona, který ponechává v platnosti ony poplatkové úlevy, které se týkají přeměn veřejně účtujících podniku, společností s r. o. a pravovarského měšťanstva na akciové společnosti, a společnosti s r. o. na družstvo. Dále pozůstávají v zákoně zákonem dosud poskytované poplatkové úlevy při splynutí

a) akciových společností, společností s r. o. a pravovarského měšťanstva s akciovou společností,

b) společnosti s r. o. se společností s r. o. anebo družstva s družstvem,

c) společnosti s r. o., jejíž podíly patří družstvu nebo několika družstvům s některým z těchto družstev,

d) spořitelny nebo jiného veřejně účtujícího peněžního ústavu se spořitelnou,

e) okresní hospodářské záložny, anebo jiného veřejně účtujícího peněžního ústavu s okresní hospodářskou záložnou, jenom že se budou napříště poskytovati jen na žádost, o níž bude rozhodovati vláda, a v míře pro dosažení národohospodářského účele skutečně potřebné.

Počítá se tu zejména na slučování menších peněžních ústavů v důsledku snížení úrokové míry a potom na ty obory průmyslu, které usilují o vývoz.

Úlevy, které povolovala vláda na podané žádosti na návrh ministerstva financí, se podle navrhovaného zákona poskytovati nebudou, nebo praxe ukázala, že se jednalo ponejvíce o zájem soukromý.

Poněvadž vláda chce mít na zřeteli širší zájem národohospodářský, předkládá tento svůj návrh na prodloužení platnosti zákona s vynecháním oné části, která se ukázala být neúčelnou.

Rozpočtový výbor senátu projednal tento vládní návrh ve své schůzi konané dne 12. prosince 1935 a usnesl se doporučit slavnému senátu tento vládní návrh tisk sen. č. 60 ke schválení beze změny ve znění níže otištěném.

V Praze, dne 12. prosince 1935.

Dr J. Karas v. r.,
předseda.

Frant. Zimák v. r.,
zpravodaj.

Zákon

ze dne..................................................................1935

o dalším poskytování poplatkových úlev při splynutí (fusi) nebo při přeměně

právního útvaru některých podniků.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Čl. I.

(1) Ustanovení zákona ze dne 9. června 1927, č. 88 Sb. z. a n., o poplatkových úlevách při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru některých podniků, jehož účinnost byla prodloužena zákonem ze dne 22. října 1930, č. 153 Sb. z. a n., a zákonem ze dne 19. prosince 1932, č. 207 Sb. z. a n., platí na dále, pokud se týkají přeměn právního útvaru podniků, uvedených v jeho §§ 2 a 6, v těch případech, kde do konce prosince 1938 bude podána u příslušného správního úřadu žádost za definitivní povolení ke zřízení nové akciové společnosti, vztažmo kde do konce prosince 1938 bude podána žádost za poznámku zamýšlené přeměny podle § 2 zákona ze dne 10. prosince 1924, č. 279 Sb. z. a n., o přeměně společností s ručením obmezeným v družstva.

(2) V případech splynutí, uvedených v §§ 1, 2, 6 a 7 zák. č. 88/1927 Sb. z. a n. a v § 2 zák. č. 153/1930 Sb; z. a n., může vláda k návrhu ministerstva financí v dohodě se zúčastněnými ministerstvy, jsou-li tu velmi závažné důvody národohospodářské, povoliti zcela nebo z části úlevy, stanovené pro příslušný druh splynutí zákonem č. 88/1927 Sb. z. a n. Za tyto úlevy dlužno zažádati u ministerstva financí nejdéle do konce prosince 1938.

Čl. II.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1936; provede jej ministr financí v dohodě se zúčastněnými ministry.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP