Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1935.

IV. volební období.

2. zasedání.

Tisk 73.

Zpráva

ústavně-právního výboru

o návrhu senátorů dr Miloty, dr Kloudy, Pichla, Hubky a druhů,

aby byl vydán zákon o trestnosti pytláctví v zemi Slovenské a Podkarpatoruské

(tisk 25).

 Již delší dobu domáhají se různé myslivecké korporace (zejména Myslivecká komora, Ústřední jednota československých lesních, lovčích a rybničních zřízenců, Ústřední svaz československých státních a soukromých zemědělských a lesních zaměstnanců i lovecké spolky na Slovensku a Podkarpatské Rusi) mimo jiné i přísnějších ustanovení o trestání pytláctví v zemi Slovenské a Podkarpatoruské, kde se tento čin dosud trestá podle zákona čl. XX/1883 jen jako přestupek správní.

Ústavně-právní výbor uznává oprávněnost tohoto požadavku a schvaluje odůvodnění, které připojili navrhovatelé tohoto zákona ke svému návrhu. Pouze provedl ústavně-právní výbor z podnětu ministerstva spravedlnosti ve znění zákona některé menší změny, aby byla odstraněna každá pochybnost, a navrhuje slavnému senátu, aby byl přijat návrh jmenovaných iniciátorů ve znění níže uvedeném.

V Praze dne 12. prosince 1935.

Dr Hruban v. r.,
místopředseda.

Dr Milota v. r.,
zpravodaj.

Zákon

zo dňa...........................................................................

o trestnosti pytliactva v zemi Slovenskej a Podkarpatoruskej.

Národné shromaždenie republiky Československej usnieslo sa na tomto zákone:

§ 1.

(1) Kto si privlastní zviera, na ktoré iný má právo poľovky (pytliactvo), trestá sa podľa ustanovenia o krádeži (diel II hlava XXVI trestného zákona čl. V/1878, §§ 48 a 49 trestnej novely zák. čl. XXXVI/1908 a zákon zo dňa 21. marca 1929, č. 31 Sb. z. a n., ktorým sa menia a doplňujú trestné zákony a trestné poriadky).

(2) Pytliactvo je zločinom tiež v tom prípade, keď bolo spáchané na zveri v obore alebo so zvláštnou smelosťou a hodnota zvere presahuje čiastku 500 Kč.

§ 2.

Zrušujú sa ustanovenia zák. čl. XX z r. 1883, najmä § 26 a 27, a zákona zo dňa 25. júna 1929, č. 98 Sb. z. a n., ktorým sa doplňujú a čiastočne menia niektoré ustanovenie honebne-policajné, najmä o hájení zvere, pokiaľ obsahujú odchylné predpisy o trestnosti pytliactva ako honebného priestupku.

§ 3.

(1) Tento zákon platí v zemi Slovenskej a Podkarpatoruskej a nadobudne účinnosti dňom vyhlásenia.

(2) Prevedie ho minister spravedlnosti a minister vňútra.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP