Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1936.

IV. volební období.

2. zasedání.

Tisk 78.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládním návrhu (tisk 128) zákona o spotřební dani z přípravků ke kypření těsta (tisk 244).

 

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 23. schůzi dne 19. prosince 1935 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne..............1935

o spotřební dani z přípravků ke kypření těsta.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Předmět a sazba daně.

(1) Přípravky ke kypření anebo ke kynutí těsta, vyrobené na území republiky Československé, anebo sem dovezené z celní ciziny, podléhají spotřební dani z přípravků ke kypření těsta (dále jen daň).

(2) Přípravky ke kypření anebo ke kynutí těsta rozumějí se podle tohoto zákona veškeré prostředky, sloužící ke kypření nebo ke kynutí těsta, vyjma droždí, tedy hlavně směsi látek kyselých a uhličitanů alkalických, jež chemickou reakcí, nebo přípravky, jež chemickým rozkladem vyvinují plynné zplodiny působící kypření (kynutí) těsta.

(3) Daňová sazba činí:

a) u látek, jež vyvinují plynné zplodiny (kyselinu uhličitou, amoniak a pod.) chemickou reakcí (dále jen prášky do pečiva) 30 hal. za daňovou jednotku. Daňovou jednotkou rozumí se množství prášků do pečiva v gramech, potřebné ke zkypření (zkynutí) těsta z 500 g mouky, a vyvinující nejvýše 2.70 g plynných zplodin. Pokud by množství prášků do pečiva potřebné ke zkypření (zkynutí) těsta z 500 g mouky vyvinovalo více plynných zplodin než 2.70 g, podléhá daňové sazbě dvojnásobné. Zlomky daňové jednotky pokládají se za celou daňovou jednotku. Ve směsi s moukou, kořením a pod. (přípravky na moučníky, dorty, prášky do perníku a pod.) podléhá dani pouze váhové množství látek účinných pro vývin plynných zplodin, obsažené ve směsi, podle počtu daňových jednotek, při čemž zlomky, nepřesahující jednu polovinu daňové jednotky, pokládají se za její polovinu, zlomky větší za daňovou jednotku celou.

b) U látek, jež vyvinují plynné zplodiny chemickým rozkladem, 20 Kč za 1 kg. Ustanovení toto vztahuje se prozatím jen na kyselý uhličitan amonný, na přípravky jiné pouze tehdy, ustanoví-li tak vládní nařízení.

§ 2.

Platební povinnost.

(1) Daň z přípravků ke kypření těsta tuzemské výroby je povinen platiti podnikatel výrobiště, při důchodkovém zkrácení oprávněný zástupce podnikatele a podnikatel. Bylo-li použito přípravků ke kypření (kynutí) těsta, osvobozených od daně (§ 4), k jinému nežli povolenému účelu, jest povinen daň zaplatiti ten, na jehož žádost bylo povolení k daněprostému odběru vydáno.

(2) Při dovozu prášků do pečiva z celní ciziny jest povinen daň platiti ten, pro koho jest zásilka určena. Při dovozu látek uvedených v § 1, odst. 3, písm. b ), z celní ciziny tvoří daň součást celní pohledávky, o níž platí předpisy celního zákona.

(3) Nebyla-li daň zaplacena osobami, uvedenými v odstavci 1 a 2, jest k jejímu zaplacení povinen také ten, kdo nabyl přípravků ke kypření (kynutí) těsta, o nichž při náležité opatrnosti mohl věděti, že ušly nezákonně zdanění.

(4) Je-li několik osob povinno daň platiti, stihá je platební povinnost rukou společnou a nerozdílnou.

§ 3.

Vznik daňové povinnosti a způsob placení daně.

A.

Prášky do pečiva.

(1) Daňová povinnost vzniká u prášků do pečiva tuzemské výroby jejich výrobou a daň jest, vyjma případ uvedený dále v odstavci 3, současně také splatnou.

(2) Nehledě k výjimce přípustné podle odstavce 3, platí se daň nalepením berních známek, jež možno koupiti u berních, případně i u jiných úřadů, ministerstvem financí určených. Ihned po dokončení výroby musí býti prášky do pečiva naplněny do obalů s obsahem, který odpovídá 1, 33, 66 nebo 300 daňovým jednotkám, načež musí býti bez průtahu závěr obalu bezpečně zalepen a ihned zajištěn berní známkou (berními známkami), odpovídající řádnému zdanění a nalepenou tak, aby bez jejího porušení nemohl býti závěr obalu otevřen. Jen se svolením ministerstva financí mohou býti uváděny do obchodu též obaly s jiným počtem daňových jednotek, nežli jest výše stanoveno. Hotové prášky do pečiva nesmí býti nikde uloženy v obalech berními známkami neopatřených, vyjma že by šlo o prášky do pečiva, připravené k vývozu do celní ciziny za šetření ustanovení § 4 zákona a příslušných předpisů prováděcích. Obal musí zůstati opatřen neporušenou berní známkou až do otevření za účelem spotřeby. O příjmu a použití berních známek musí výrobce vésti záznam v úředně stanovené úpravě.

(3) Podnikům, jichž průměrná denní výroba činí více než 3000 balíčků prášku do pečiva, může ministerstvo financí povoliti výjimečně placení spotřební daně v hotovosti a stanoviti potřebné podmínky. V takových případech jest daň, připadající na množství prášků do pečiva, vyklizené v jednom kalendářním měsíci z výrobiště, splatna najednou, nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce, následujícího po kalendářním měsíci, v němž byly prášky do pečiva z výrobiště vyklizeny, a to způsobem stanoveným vládním nařízením. Za vyklizení z výrobiště pokládá se také spotřeba uvnitř výrobiště. Není-li podnikatel výrobiště zároveň také jeho majitelem, anebo neskýtá-li hodnota výrobiště dostatečného zajištění, může býti finančním úřadem I. stolice požadováno složení dostatečné jistoty za daň. V případech tímto odstavcem pojednávaných musí býti obaly prášků do pečiva na místě berních známek opatřeny na dobře viditelném místě zřetelným nápisem: "Spotřební daň placena přímo podle povolení ministerstva fimamcí ze dne..č..".Také v takovém případě smějí býti prášky do pečiva uváděny do obchodu jen v obalech s množstvím, uvedeným v odstavci 2.

(4) Na obalech prášků do pečiva musí býti vždy čitelným a nesmazatelným způsobem uvedeno jméno a sídlo výrobce, čistá váha obsahu, množství mouky, pro které jest prášek určen, a počet zdaňovacích jednotek.

(5) Při dovozu prášků do pečiva z celní ciziny, k němuž jest zapotřebí zvláštního povolení ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy, vzniká daňová povinnost při přestupu zboží přes celní hranici. O vyclení každé zásilky zpraví celní úřad návěštím důchodkový kontrolní úřad příslušný pro příjemce zásilky uvedeného v prohlášce, kterážto osoba musí býti totožnou s osobou, na niž zní příslušné povolení ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy. Dovoz prášků do pečiva z celní ciziny bez zvláštního povolení ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy jest zakázán. Ihned po dojití zásilky na místo určení jest příjemce povinen vyrozuměti místně příslušný důchodkový kontrolní úřad o tom, že zásilka došla, a po případném naplnění prášků do pečiva do předepsaných obalů opatřiti tyto nejpozději do 48 hodin po převzetí zásilky předepsaným způsobem berními známkami. Nedojde-li zásilka celním úřadem avisovaná na místo určení do 14 dnů po dojití avisa důchodkovému kontrolnímu úřadu, jest příjemce povinen zaplatiti spotřební daň na zásilce váznoucí, vyjma že by prokázal, že zásilka byla již zdaněna, anebo že přišla při dopravě na zmar.

(6) Každý, kdo obdrží prášky do pečiva, jež by nebyly opatřeny berními známkami, ani označením, uvedeným v odstavci 3, anebo jež by byly opatřeny berními známkami padělanými anebo již použitými, jest povinen učiniti o tom bezodkladně oznámení místně příslušnému důchodkovému kontrolnímu úřadu s udáním osoby, od níž dotyčné prášky obdržel.

(7) Každý, kdo prášků do pečiva opatřených berními známkami používá, jest povinen při otevření obalu berní známku roztrhnouti. Na otevřeném obalu musí zůstati zbytky známky otevřením obalu porušené. Jde-li o prášky do pečiva, z nichž jest daň placena přímo, nutno učiniti po vyprázdnění obsahu obal neupotřebitelným.

B.

Látky uvedené v § 1, odst. 3,

písm. b).

(1) Daňová povinnost vzniká u látek spadajících pod ustanovení § 1, odst. 3, písm. b ) jejich výrobou. O splatnosti daně, jejím zajištění a placení platí obdobně ustanovení oddílu A, odst. 3 tohoto paragrafu.

(2) Každý, kdo látky spadající pod ustanovení § 1, odst. 3, písm. b) vyrábí, jest povinen vésti o výrobě a odbytu těchto látek záznamy a musí každému jich odběrateli vydati doklad o tom, že zásilka byla do záznamů řádně zapsána. Těm, kdož tyto látky dovážejí nebo s těmito látkami obchodují ve velkém, může býti nařízeno vedení záznamů o příjmu a vydání látek, spadajících pod ustanovení § 1, odst. 3, písm. b), jakož i o vydávání dokladů o zápisu každé vydané zásilky do záznamu o odbytu. Podrobnosti stanoví vládní nařízení.

(3) Kdo odebírá látky spadající pod ustanovení § 1, odst. 3, písm. b) z výrobiště, případně od velkoobchodníků, jest povinen žádati od dodavatele doklad, uvedený v předcházejícím odstavci, a neobdrží-li jej, jest povinen ohlásiti to bez prodlení nejbližšímu důchodkovému kontrolnímu úřadu.

(4) Každý, kdo látky spadající pod ustanovení § 1, odst. 3, písm. b ) po živnostensku zpracovává, anebo kdo s nimi obchoduje, jest povinen prokázati na výzvu orgánů provádějících tento zákon, že odebrané zboží je kryto dokladem, uvedeným v odstavci 2, anebo odkud zboží odebral.

(5) Pokud by předpisy tohoto zákona o látkách spadajících pod ustanovení § 1, odst. 3, písm. b), dovážených z celní ciziny, se ukázaly příliš tíživými, může vláda připustiti úchylky, a to jmenovitě pokud jde o dobu vzniku daňové povinnosti.

§ 4.

Osvobození od daně.

Za podmínek, stanovených vládním nařízením, osvobozeny jsou od daně přípravky ke kypření (kynutí) těsta, jež budou vyvezeny do celní ciziny, a látky spadající pod ustanovení § 1, odst. 3, písm. b) mimo to také, pokud jich bude použito buďto za šetření platných ustanovení k výrobě prášků do pečiva anebo k jiným účelům, nežli ke kypření (kynutí) těsta.

§ 5.

Ohlašování výroben a obchodů.

(1) Přípravky ke kypření (kynutí) těsta smějí býti vyráběny pouze tím, kdo má povolení ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy k jejich výrobě podle ustanovení vládního nařízení ze dne 7. května 1920, č. 377 Sb. z. a n., o výrobě a obchodu potravinovými náhražkami, a kdo tuto činnost, při níž nutno dbáti též ustanovení citovaného vládního nařízení, ohlásil písemně dvojmo u místně příslušného finančního úřadu I. stolice. Ohlášení podati nutno u výrobišť v den účinnosti zákona již stávajících do 8 dnů ode dne účinnosti zákona, u ostatních podniků nejpozději 8 dní před zahájením činnosti. Ohláška musí obsahovati tyto údaje: 1. Jméno výrobce, stanoviště a druh podniku, jakož i popis a nákres případné obchodní značky, pod kterou jsou přípravky ku kypření (kynutí) těsta uváděny do oběhu; 2. data povolení ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy; 3. zda jde o prášky do pečiva anebo o látky, spadající pod ustanovení § 1, odst. 3, písm. b). Jde-li o výrobu prášků do pečiva, nutno v ohlášce uvésti ještě: 4. jakého množství prášků do pečiva jest třeba ke zkypření (zkynutí) 500 g mouky; 5. zda množství prášků do pečiva, uvedené pod č. 4, vyvinuje více plynných zplodin než 2.70 g; 6. v jakých druzích balení a v jaké čisté váze jsou prášky do pečiva uváděny do obchodu; 7. jsou-li do obchodu uváděny prášky již smísené s moukou, kořením nebo pod., nutno přesně udati název směsi, pod nímž jest směs uváděna do obchodu, a množství prášků do pečiva ve směsi obsažené; k oznámení takovému nutno přiložiti vzorek směsi, kterou pak smí výrobce uváděti do obchodu pouze v ohlášeném složení; změnu složení nutno ohlásiti nejméně 8 dní předem finančnímu úřadu I. stolice a doložiti povolením ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy (vládní nařízení č. 377/1920 Sb. z. a n.).

(2) Pokud by k přesnému zjištění daňové povinnosti bylo zapotřebí ještě dalších údajů, než je uvedeno v odstavci 1, jest výrobce přípravků ke kypření (kynutí) těsta povinen podati k výzvě úřadů ještě další vysvětlivky nebo doplňky; též každou změnu, týkající se ohlášených dat, nutno bez odkladu ohlásiti finančnímu úřadu I. stolice.

(3) Také ten, kdo vyrábí nebo dováží látky sloužící k výrobě prášků do pečiva, anebo kdo s látkami takovými anebo s přípravky ke kypření (kynutí) těsta obchoduje, jest povinen učiniti o tom oznámení písemně dvojmo finančnímu úřadu I. stolice s údajem jména, stanoviště, druhu podniku a druhu látek, jež se vyrábějí, dovážejí anebo s nimiž se obchoduje, a to ve lhůtě uvedené v odstavci 1.

(4) Úřední potvrzení ohlášky musí býti vyloženo v provozní místnosti k nahlédnutí orgánům, pověřeným prováděním tohoto zákona.

§ 6.

Úřední dozor.

(1) Úřednímu dozoru podléhají jak podniky, v nichž se vyrábějí přípravky ke kypření (kynutí) těsta, tak i podniky, v nichž se tyto přípravky anebo látky, z nichž lze prášky do pečiva vyráběti, prodávají anebo po živnostensku zpracovávají.

(2) Orgánové úředním dozorem pověření jsou oprávněni ve dne kdykoliv a jindy, je-li podnik v činnosti anebo, dostaví-li se s nezaujatým orgánem obce nebo s orgánem veřejné bezpečnosti, vstupovati do podniku a místností s ním spojených, tam po dobu úředního jednání prodlévati, provoz sledovati, zjišťovati zásoby pohotových surovin i výrobků, bráti z nich bezplatné vzorky, žádati od podnikatele nebo jeho zástupce potřebné vysvětlivky, nahlížeti do zápisů, účtů, ceníků, dopravních listin a jiných písemností, pokud mohou sloužiti za podklad pro kontrolu daně, činiti z nich výpisy, po případě je na stvrzenku odebrati a po úředním použití vrátiti, při čemž jsou povinni zachovávati o vyšetřených okolnostech nejpřísnější tajemství.

(3) Byl-li výrobce přípravků ke kypření (kynutí) těsta potrestán pro zkrácení daně, může finanční úřad I.stolice naříditi v podniku stálý dozor na útraty podnikatelovy.

(4) Není-li výrobiště v činnosti, může býti jeho zařízení úředně zajištěno plombou neb pečetí, aby ho nemohlo býti použito. Podnikatel výrobiště jest povinen provésti na svůj náklad úpravu potřebnou ku přiložení úředních závěr. O odpovědnosti za neporušené zachování úřední závěry a o jejím sejmutí platí obdobně předpisy zákona o dani z lihu.

(5) Každý, kdo obchoduje s látkami, jež mohou sloužiti k přípravě prášků do pečiva, jest povinen upozorniti osoby, jež látky takové nakupují za okolností vzbuzujících důvodné podezření neohlášené výroby prášků do pečiva, že není dovoleno připravovati z nich bez předchozího povolení ministerstva veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy a bez předchozího ohlášení finančnímu úřadu I. stolice prášky ke kynutí (kypření) těsta. Má-li prodávající podezření, že kupujícímu jde o obcházení předpisů tohoto zákona, jest povinen vyžádati si od kupujícího písemné prohlášení, k jakému účelu koupených látek použije. Toto prohlášení odešle prodávající nejbližšímu důchodkovému kontrolnímu úřadu, který má právo přesvědčiti se u kupujícího o způsobu použití koupených látek. Byla-li by ustanovení tohoto zákona ve větší míře obcházena, mohou býti vládním nařízením stanoveny zvláštní kontrolní podmínky pro výrobu, odběr a odbyt přípravků ke kypření (kynutí) těsta nebo látek, z nichž jmenované přípravky mohou býti vyráběny.

(6) Výrobcům přípravků ke kypření (kynutí) těsta, v jichž podniku byla daň tímto zákonem stanovená zkrácena, může býti ministerstvem veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy odňato povolení k výrobě těchto přípravků. Osobám, jež obchodují s látkami, jež mohou sloužiti k výrobě prášků do pečiva, jimž bude opětovně dokázáno nedbání předpisů, uvedených v odstavci 5, bude ministerstvem průmyslu, obchodu a živností zakázáno obchodování se zmíněnými látkami.

(7) Výrobcové přípravků ke kypření (kynutí) těsta jsou povinni vésti záznamy o odběru surovin k výrobě přípravků a jejich upotřebení, jakož i o odbytu přípravků podle bližších ustanovení ministerstva financí.

§ 7.

Poskytování pomoci.

(1) Státní a jiné veřejné úřady nebo orgány jsou povinny spolupůsobiti při provádění tohoto zákona.

(2) Dopravní podniky jsou povinny podávati k dožádání finančního úřadu I. stolice tomuto úřadu výkazy o dopravě prášků ke kypření (kynutí) těsta a dovoliti orgánům, pověřeným prováděním tohoto zákona, aby v úředních hodinách nahlédaly do dopravních seznamů.

§ 8.

O promlčení, vymáhání, řízení a o úrocích z prodlení.

O promlčení a vymáhání daně a o řízení platí obdobně předpisy o dani z lihu. Nebyla-li daň zaplacena v den splatnosti, nastává povinnost platiti úroky z prodlení výměrou stanovenou pro dlužné daně přímé.

§ 9.

Dodatečné zdanění.

(1) Zásoby prášků do pečiva převyšující 1 kg a nalézající se v den účinnosti tohoto zákona na území republiky Československé mimo výrobiště, uvedená v § 3, odd. A, odst. 3 - pokud nejsou nebo nebudou osvobozeny od daně podle ustanovení § 4 - nutno do 8 dnů ode dne účinnosti zákona ohlásiti u místně příslušného důchodkového kontrolního úřadu a opatřiti do dalších 8 dnů způsobem, předepsaným v § 3, odd. A, odst. 2, berními známkami. Počínajíc 16. dnem ode dne účinnosti tohoto zákona nesmí býti uváděny do obchodu prášky do pečiva, jež nebyly opatřeny předepsaným způsobem berními známkami nebo označením, uvedeným v § 3, odd. A, odst. 3.

(2) Také látky, spadající pod ustanovení § 1, odst. 3, písm. b), - pokud se v den účinnosti zákona nacházejí v zásobě mimo výrobiště v množství větším než 1 kg, a pokud nejsou nebo nebudou osvobozeny od daně podle ustanovení § 4 - nutno ohlásiti a dodatečně zdaniti. Pro ohlášení platí ustanovení odstavce 1. Dodatečnou daň zapraviti nutno bez průtahu vplatním lístkem poštovní spořitelny na účet zemského finančního úřadu, při čemž poznamenati nutno na rubu vplatního lístku, že jde o dodatečnou daň z přípravků ke kypření těsta.

§ 10.

Výměna zkažených berních známek.

Ministerstvo financí může povoliti výrobcům prášků do pečiva výměnu berních známek, nalepených již na obaly, jichž obsah se stal prokázaně nezaviněně nepouživatelným, jakož i výměnu ještě nepoužitých berních známek, jež se staly bez zavinění neupotřebitelnými; žadatel jest povinen hraditi finanční správě výlohy, spojené s projednáváním jeho žádosti, a to paušální částkou, odpovídající 20% hodnoty berních známek, jichž žádaná výměna se týká.

§ 11.

Ustanovení přechodné.

Po dobu prvých 6 měsíců účinnosti tohoto zákona může ministerstvo financí povolovati úlevy od ustanovení tohoto zákona o obalech, v nichž jsou prášky do pečiva uváděny do obchodu, a o jich čisté váze.

§ 12.

Ustanovení trestní.

(1) Jakékoli zkrácení nebo zatajení daně stanovené tímto zákonem nebo na jeho podkladě, anebo pokus o to trestá se jako těžký důchodkový přestupek čtyř- až osminásobkem zkrácené, nebo nebezpečí zkrácení vydané daně.

(2) Těžkého důchodkového přestupku se dopouští a trestá se čtyř- až osminásobkem zkrácené daně také ten, kdo použije přípravků ke kypření (kynutí) těsta odebraných nezdaněně k jinému, nežli povolenému účelu.

(3) Jiné přestupky tohoto zákona a nařízení podle něho vydaných trestají se peněžitým trestem od 20 Kč do 20.000 Kč.

(4) Je-li peněžitý trest uložený podle tohoto zákona nedobytný, nastoupí místo něho náhradní trest vězení od jednoho dne do jednoho roku, který se stanoví ve výměře jeden den za 100 Kč až 300 Kč podle míry provinění a podle výdělečných, majetkových a jinakých osobních poměrů vinníka.

(5) Trestati přestupky ustanovení tohoto zákona a nařízení podle něho vydaných přísluší:

a) jde-li o těžké přestupky důchodkové, trestním soudům důchodkovým,

b) jde-li o jiné přestupky, finančním úřadům spravujícím nepřímé daně.

(6) Úřady a důchodkové soudy rozhodující o přestupcích tohoto zákona hodnotí provedené důkazy podle volného uvážení.

(7) Trestnost přestupků promlčuje se za tři roky počínajíc dnem, kterého přestupek byl spáchán.

(8) Ustanovení důchodkového trestního zákona o nejvyšší výměře peněžitých trestů platí jen tehdy, když místo peněžitého trestu, převyšujícího tuto nejvyšší výměru, uloží se trest na svobodě.

(9) Jinak platí o stihání a trestání přestupků tohoto zákona a nařízení podle něho vydaných v zemích Slovenské a Podkarpatoruské třicátkový řád s instrukcí k němu z roku 1842 a hlava IX zák. čl. XI/1909 o správě veřejných daní, na ostatním území republiky Československé pak důchodkový trestní zákon z roku 1835 s doplňky a nařízeními k nim vydanými.

§ 13.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr financí v dohodě se zúčastněnými ministry.

J. Malypetr v. r.,
předseda.

Dr Říha v. r.,
sněm. tajemník.

Bergmann v. r.,
zapisovatel.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP