Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1935.

IV. volební období.

2. zasedání.

Tisk 80.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládním návrhu (tisk 156) zákona,

kterým se mění a doplňují ustanovení o soudních poplatcích (tisk 239).

 

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 23. schůzi dne 19. prosince 1935 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne..............1935

kterým se mění a doplňují ustanovení o soudních poplatcích.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Účinnost zákona ze dne 16. července 1931, č. 120 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují ustanovení o soudních poplatcích (dále jen zákon), stanovená do konce roku 1935, se prodlužuje až do další zákonné úpravy se změnami a doplňky v § 2 uvedenými.

§ 2.

(1) čl. I, odst. 5 zákona zní:

Znění věty vedlejší v saz. pol. 1, písm d) nahrazuje se zněním pokud nemá býti podle písm. a) až c) zapraven vyšší poplatek.

(2) čl. I, odst. 7 zákona zní :

Nejvyšší výměra poplatků, uvedených v saz. pol. 2, písm. c), stanoví se při jednoduchém poplatku částkou 50 Kč, při dvojnásobku poplatku částkou 100 Kč za každou, třeba jen započatou další půlhodinu a při pateronásobku poplatku částkou 250 Kč za každou, byť i toliko započatou půlhodinu.

(3) Poplatek 50 h, uvedený v čl. I, odst. 9 zákona, se zvyšuje na 1 Kč.

(4) čl. I, odst. 11 zákona zní:

Sazba, uvedená v saz. pol. 6, písm. A), nahrazuje se touto sazbou:

do 100 Kč včetně 2 Kč,

přes 100 Kč

do 400 Kč včetně 5 Kč,

přes 400 Kč

do 1.000 Kč včetně 10 Kč,

přes 1.000 Kč do 15.000 Kč včetně z každých dalších, i jen započatých 1.000 Kč, vždy o 10 Kč více, přes 15.000 Kč z hodnoty předmětu sporu 1 %.

(5) v čl. II, písm. B), č. 1 zákona v odstavci, počínajícím slovy "Z prvního archu podání o zápis exekučního práva nadzástavního", nahrazují se slova "zápis exekučního práva nadzástavního na právo ve veřejné knize již zapsané", slovy "nadzápis (superintabulaci) exekučního zástavního práva na zástavní právo za pohledávku věřitele v pozemkové knize již zapsané".

(6) V čl. II, písm. B), č. 6 zákona nahrazují se slova "posléze uvedený poplatek však jen při hodnotě sporu přes 2.000 Kč" samostatnou větou: "Posléze uvedené zvýšení nevztahuje se na řízení exekuční při hodnotě předmětu řízení do 2.000 Kč včetně."

(7) Sazba, uvedená v čl. III, č. 1, písm. a) zákona, nahrazuje se touto sazbou:

do 100 Kč pevnému poplatku 2 Kč,

vyše 100 Kč do 400 Kč pevnému poplatku 5 Kč,

vyše 400 Kč do 1.000 Kč pevnému poplatku 10 Kč,

vyše 1.000 Kč do 15.000 Kč z každých ďalších trebárs len započatých 1.000 Kč, vždy o 10 Kč viac, nad 15.000 Kč poplatku vo výške 1% z hodnoty predmetu sporu.

(8) V čl. VII, odst. 2 zákona se nahrazují slova "Tento poplatek" slovy "Zaplacený poplatek."

(9) Poplatky 1 Kč podle pol. 3 sazebníku poplatků v řízení konkursním a vyrovnacím platného v zemích Slovenské a Podkarpatoruské, připojeného k zákonu, zvyšují se na 2 Kč.

§ 3.

Sazba, připojená k cís. nař. ze dne 15. září 1915, č. 279 ř. z., o soudních poplatcích, ve znění zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 38 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují ustanovení o soudních poplatcích, a zákona č. 120/1931 Sb. z. a n., mění a doplňuje se dále takto:

1. Sazba, uvedená v saz. pol. 6, písm. C), nahrazuje se touto sazbou:

do 50 Kč včetně 1 Kč,

při vyšší hodnotě předmětu sporu poplatek uvedený v saz. pol. 6, pÍsm. A).

2. Poznámka 2 k saz. pol. 6 zní:

Vedle poplatku z rozhodnutí, jimiž se nalézá o nárocích několika žalobců nebo o nárocích proti několika žalovaným (společenství v rozepři), buď zaplacena za každou další osobu vystupující jako žalobce nebo žalovaný 10%ní přirážka, a to stejným způsobem jako poplatek; úhrn těchto přirážek nemá však převyšovati základní poplatek. Totéž platí obdobně také při vedlejší intervenci.

3. Ve větě 2 poznámky 5 k saz. pol. 6 vkládá se před slovo "poplatek" slovo "zaplacený". Stejně vkládá se slovo "zaplacený" před slovo "poplatek" ve větě 3, písm. a), b), c), d) a e) téže poznámky.

4. K saz. pol. 7 přidává se poznámka 3 tohoto znění:

Ustanovení poznámky 2 k saz. pol. 6 platí obdobně i u rozhodčích rozhodnutí.

5. Poplatky, uvedené v saz. pol. 11, zvyšují se z 1 Kč na 2 Kč.

6. Třetí věta poznámky 2 k saz. pol. 16 zní:

Pokud nejde o podání druhu uvedeného v saz. pol. 16, písm. d), platí zde obdobně ustanovení poznámky 3 k saz. pol. 1 s tou odchylkou, že zvýšení poplatku činí 5 Kč.

§ 4.

V § 55, odst. 1 zák. čl. XLIII/1914, o soudních poplatcích, doplňuje se první věta touto větou vedlejší: "při čemž k případnému výroku soudu o tom, kdo nese poplatek z rozhodnutí, se nepřihlíží a útraty sporu obou stran pokládají se za stejně vysoké."

§ 5.

Ustanovení poznámky 3, písm. a), b a c) k pol. 1 sazebníku poplatků v řízení konkursním a vyrovnacím platného v zemích Slovenské a Podkarpatoruské, připojeného k zákonu č. 120/1931 Sb. z. a n., platí v zemích Slovenské a Podkarpatoruské obdobně i v jiných soudních řízeních v občanských právních věcech. Totéž platí o poznámce 2 k pol. 1 a 2 téhož sazebníku s tím, že zapravením poplatku ze soudního prohlášení není dotčena povinnost k zapravení poplatku ze smíru, v kterém prohlášení bylo učiněno.

§ 6.

Ministerstvo financí se zmocňuje, aby v dohodě s ministerstvem spravedlnosti upravilo znění sazby soudních poplatků, vydané cís. nařízením č. 279/1915 ř. z., nebo jejich částí podle změn, které byly provedeny zákony vydanými po účinnosti tohoto nařízení, a aby takto provedenou úpravu uveřejnilo vyhláškou ve Sbírce zákonů a nařízení.

§ 7.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1936; provede jej ministr financí v dohodě se zúčastněnými ministry.

J. Malypetr v. r.,
předseda.

Dr Říha v. r.,
sněm. tajemník.

Bergmann v . r .,
zapisovatel.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP