Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1935.

IV. volební období.

2. zasedání.

Tisk 86.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládním návrhu zákona (tisk 154),

kterým se pozměňuje zákon o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje

jeho platnost (tisk 242).

 

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 24. schůzi dne 20. prosince 1935 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne..............1935

kterým se pozměňuje zákon o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho

platnost.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

čl. I.

Účinnost zákona ze dne 21. prosince 1923, č. 268 Sb. z. a n., o dani z obratu a dani přepychové, ve znění zákonů ze dne 16. prosince 1926, č. 246 Sb. z. a n., ze dne 19. prosince 1930, č. 188 Sb. z. a n., a ze dne 28. dubna 1932, č. 56 Sb. z. a n., prodlužuje se s těmito změnami:

1. § 4, č. 10 bude zníti: "dovoz v případech a za podmínek, uvedených v §§ 62 až 65, 87 a 105 celního zákona ze dne 14. července 1927, č. 114 Sb. z: a n.; vyhláškou o paušalování daně (§ 19, odst. 8) muže však býti stanoveno, že dovoz jest i v těchto případech podroben paušálu. Dále není dani podroben dovoz v případech a za podmínek, uvedených v § 69 celního zákona; toto osvobození neplatí v případech, kdy jest daň paušalována, ledaže by ve vyhlášce o paušalování daně bylo výslovně stanoveno, že dovoz není podroben paušálu. Při dovozu strojů, přístrojů neb jejich součástek, pro něž byla nebo dodatečně bude povolena celní sleva podle zákona ze dne 3. května 1934, č. 88 Sb. z. a n., po příp. podle zákonů tento zákon prodlužujících nebo pozměňujících, sníží se daň v poměru ke snížení cla; toto snížení daně neplatí v případech, kdy jest daň paušalována; "

2. V § 4, č. 11, první větě nahradí se slova "(§ 5, č. 6)" slovy "(§ 5, odst. 1, č. 5)".

3. V § 4, č. 12, první větě vloží se za slovo "therapeutických)" slova "lékařských (léčebných) přístrojů a nástrojů".

4. § 4, č. 17 bude zníti: "dodávky a výkony pro stát nebo pro takové státní podniky, které nenáležejí k podnikům spravovaným podle zásad obchodního hospodaření, provádějí-li je podnikatelé, jimž byly dodávky nebo výkony ty zadány přímo nebo prostřednictvím družstev nebo společenstev. Za téže podmínky nejsou dani podrobeny dodávky a výkony pro zemi Slovenskou a Podkarpatoruskou, jakož i pro obce a okresy v těchto zemích, jestliže o dodávce nebo výkonu nebyla vyhotovena poplatná listina a poplatník prokáže, že ze smlouvy o dotyčné dodávce nebo výkonu byl zaplacen poplatek smluvní a kvitanční. Dále není dani podroben dovoz přímo pro stát a pro takové státní podniky, které nenáležejí k podnikům spravovaným podle zásad obchodního hospodaření. Bližší podmínky těchto osvobození ustanoví nařízení. Tato osvobození neplatí v případech, kdy jest daň paušalována, ledaže by to bylo výslovně stanoveno ve vyhlášce o paušalování daně;".

5. V § 4, č. 18, první větě nahradí se slova "kteří mají bydliště nebo sídlo v tuzemsku" slovy "kteří jsou tuzemskými podnikateli". V témž ustanovení vloží se za slovo "výkony" slova "záležející ve zpracování movitých věcí hmotných a".

6. § 4, č. 20 bude zníti: "dodávky, k nimž dochází v případech, kdy ze zákona přísluší poplatkové osvobození z důvodu splynutí (fuse), sloučení nebo přeměny právního útvaru některých podniků. V případech, kdy může vláda z těchto důvodů na žádost poskytnouti celkové nebo částečné osvobození od poplatků, může poskytnouti též úplné osvobození od daně podle tohoto zákona nebo může tuto daň přiměřeně snížiti."

7. § 5 bude zníti:

"Kdo platí daň.

(1) Daň platiti jest povinen:

1. tuzemský podnikatel (odstavec 2) ze zdanitelných tuzemských dodávek a výkonů, které provede, a to i když dodávka nebo výkon jsou vzhledem k povaze podniku jen příležitostné a nenáležejí v jeho obor. Má-li tuzemský podnikatel bydliště nebo sídlo v cizině, pokládají se všechny zdanitelné dodávky a výkony, které provede, za provedené jeho tuzemskou provozovnou;

2. cizozemský podnikatel (odstavec 3):

a) ze zdanitelných dodávek a výkonů, které uzavře nebo provede při přechodném pobytu v tuzemsku;

b) ze zdanitelných výkonů, které provede v tuzemsku pomocnými silami;

3. ten, kdo pro cizozemského podnikatele (odstavec 3):

a) uzavírá, zprostředkuje nebo splňuje zdanitelné dodávky předmětů, nalézajících se v tuzemsku, z těchto dodávek;

b) jménem a na účet cizozemského podnikatele uzavírá v tuzemsku zdanitelné dodávky předmětů, nalézajících se v cizině, z těchto dodávek;

4. v konkursním řízení správce konkursní podstaty;

5. nepodnikatel ze zdanitelných dodávek a výkonů, které provede. Z dodávek, které provede nepodnikatel pro podnikatele, jest však povinen platiti daň podnikatel, pro nějž byla dodávka provedena;

6. při zdanitelných dodávkách z dražeb:

a) mimosoudních ten, kdo dražbu provádí;

b) soudních ten, kdo o dražbu žádá, nehledíc na to, zda jest podnikatelem či nepodnikatelem;

7. při zdanitelných dodávkách práv (§ 2, č. 2, první věta) podnikatel nebo nepodnikatel, který dodávku provede. Z dodávek práv, které provede nepodnikatel pro podnikatele anebo cizozemský podnikatel pro kohokoli, jest však povinen platiti daň nabyvatel práva;

8. při zdanitelném zavázání se něco dovolovati nebo trpěti, něco nekonati nebo něčeho se zříci (§ 2, č. 2, druhá věta) podnikatel nebo nepodnikatel, který se zavazuje. Jestliže se však zavazuje nepodnikatel podnikateli anebo cizozemský podnikatel komukoli, jest povinen platiti daň ten, komu se zavazuje;

9. při dovozu poplatník celní pohledávky (§ 8, odst. 2 celního zákona);

10. jiné osoby, jimž vyhláška o paušalování daně (§ 19, odst. 8) uloží povinnost platiti paušál.

(2) Za tuzemského podnikatele se pokládá podnikatel (§ 6, odst. 1):

1. který má bydliště nebo sídlo v tuzemsku;

2. který má bydliště nebo sídlo v cizině, ale v tuzemsku má provozovnu.

(3) Za cizozemského podnikatele se pokládá podnikatel (§ 6, odst. 1), který nemá v tuzemsku bydliště nebo sídlo ani provozovnu."

8. § 6, odst. 1, druhá věta bude zníti: "Za podnikatele se pokládají také osoby, uvedené v § 5, odst. 1, č. 3 a 10."

9. § 7, č. 3 bude zníti: "jednatelé co do jednatelských výkonů, nepřesahuje-li souhrn úplat za ně v daňovém období 40.000 Kč, a to pod podmínkou, že tuto okolnost hodnověrně prokáží;".

10. V § 7 vloží se za č. 3 toto nové ustanovení:

"4. spisovatelé a umělci co do dodávek a výkonů, které jsou přímým výsledkem spisovatelské nebo umělecké činnosti, nepřesahuje-li souhrn úplat za ně v daňovém období 40.000 Kč, a to pod podmínkou, že tuto okolnost hodnověrně prokáží. Koho jest rozuměti spisovatelem a umělcem, ustanoví nařízení."

11. § 8, odst. 1 bude zníti: "Za nezaplacenou a bezvýsledně upomínanou daň i její příslušenství (t. j. 5% ní zvýšení daně podle § 20, odst. 6, úroky z prodlení a náhradu nákladů upomínacích a exekučních) ručí osobně:

1. nabyvatel podniku, převedeného úplatně nebo neúplatně během daňového období, za daň, kterou jsou jeho předchůdci povinni platiti za dotyčné daňové období;

2. osobně ručící společníci za daň, kterou jest společnost povinna platiti za dobu, po kterou byli jejími společníky:

3. osoby, zodpovědné za správu osob právnických, za daň, kterou jest právnická osoba povinna platiti za dobu, po kterou byly zodpovědny za její správu. Ručení toto není však možno uplatniti po uplynutí pěti let ode dne, kdy osobě, zodpovědné za správu právnické osoby, bylo uděleno absolutorium za dobu, které se ručení týká;

4. účastníci příležitostných sdružení za daň, kterou jest příležitostné sdružení povinno platiti za dobu, po kterou se ho zúčastnili;

5. osoba, pověřená vedením tuzemské provozovny tuzemského podnikatele, jenž má bydliště nebo sídlo v cizině (§ 5, odst. 2, č. 2), za daň, kterou jest takový podnikatel povinen platiti za dobu, po kterou dotyčná osoba byla pověřena vedením jeho tuzemské provozovny;

6. cizozemský podnikatel (§ 5, odst. 3) za daň, kterou jest podle § 5, odst. 1, č. 3 povinen platiti ten, kdo pro něj uzavíral nebo zprostředkoval nebo splňoval zdanitelné dodávky předmětů, nalézajících se v tuzemsku, nebo kdo jeho jménem a na jeho účet uzavíral v tuzemsku dodávky předmětů, nalézajících se v cizině;

7. ten, pro koho provedl dodávku nebo výkon na předcházející objednávku cizozemský podnikatel (§ 5, odst. 3), za daň, kterou jest cizozemský podnikatel povinen platiti z dodávky nebo výkonu pro něj;

8. ten, z jehož podnětu se koná mimosoudní dražba, za daň z dodávek z této dražby, není-li sám subjektem daně;

9. nepodnikatel, pro nějž byla provedena nepodnikatelská dodávka, za daň z této dodávky, neučiní-li oznámení podle § 13, odst. 1, páté věty."

12. V § 10, odst. 1, druhé větě vloží se za slovo "pekařských," slova "sýrů a jiných mléčných výrobků, sušené čekanky a řepy,".

13. V § 11, odst. 2, písm. c) nahradí se slovo "účet;" slovy "účet, nejdéle však v době, kdy byla zaplacena úplata za dodávku nebo výkon;".

14. § 11, odst. 2, písm. e) bude zníti: "při dodávkách a výkonech, jež uzavřeli nebo provedli cizozemští podnikatelé (§ 5, odst. 3), v době, kdy byla dodávka uzavřena nebo výkon proveden;".

15. Za § 11, odst. 2, písm. e) vloží se jako písm. f) toto ustanovení: "při dodávkách, jež zprostředkovaly, splnily nebo uzavřely osoby, uvedené v § 5, odst. 1, č. 3, v době, kdy byla dodávka zprostředkována, splněna nebo uzavřena;". Z dosavadních písm. f) a g) v § 11, odst. 2 stanou se písm. g) a h).

16. V § 12 čtvrtá věta bude zníti: " V případech, uvedených v § 5, odst. 1, č. 5, druhé větě; v § 5, odst. 1, č. 7, druhé větě a v § 5, odst. 1, č. 8, druhé větě, jest ten, kdo jest povinen platiti daň, oprávněn si ji sraziti z úplaty."

17. § 14 bude zníti:

"Ohlašovací povinnost.

(1) Tuzemský podnikatel (§ 5, odst. 2) jest povinen ohlásiti ve lhůtě stanovené nařízením vznik podniku i každé nové provozovny, jakož i zánik nebo přesídlení podniku nebo provozovny, a to finančnímu úřadu I. stolice, v jehož obvodu podnik nebo provozovna jsou (v případě přesídlení jak finančnímu úřadu I. stolice, z jehož obvodu podnik nebo provozovna přesídlí, tak i finančnímu úřadu I. stolice, do jehož obvodu přesídlí).

(2) Cizozemský podnikatel (§ 5, odst. 3) jest povinen ohlásiti svou činnost každému finančnímu úřadu I. stolice, v jehož obvodu zamýšlí činnost provozovati, a to ještě před jejím započetím; cizozemský podnikatel, který provádí v tuzemsku výkony pomocnými silami, jest povinen ve zmíněném ohlášení jmenovati zmocněnce, který má bydliště nebo sídlo trvale v tuzemsku. Také ten, pro koho cizozemský podnikatel provádí dodávku nebo výkon na předcházející objednávku, jest povinen to ohlásiti finančnímu úřadu I. stolice, v jehož obvodu bude cizozemský podnikatel tuto činnost provozovati, a to ještě před jejím započetím.

(3) Rovněž osoby, uvedené v § 5, odst. 1, č. 3, jsou povinny ohlásiti svou činnost pro cizozemského podnikatele finančnímu úřadu I. stolice, v jehož obvodu budou tuto činnost provozovati, a to ještě před jejím započetím."

18. § 15, odst. 2 bude zníti: "Při dodávkách a výkonech, prováděných cizozemskými podnikateli (§ 5, odst. 3), vyměřuje se daň ze souhrnu úplat za kalendářní měsíc nebo i za kratší dobu, netrvala-li jejich činnost celý kalendářní měsíc."

19. V § 17, odst. 1 nahradí se třetí a čtvrtá věta tímto ustanovením: "Vzorec přiznání vydá ministerstvo financí. Srážkové položky, uplatňované v přiznání, jest poplatník povinen na vyzvání prokázati způsobem, stanoveným v nařízení; neučiní-li tak ve stanovené, nejméně 14denní lhůtě, jest finanční úřad I. stolice oprávněn k nim nepřihlížeti."

20. § 17, odst. 4 bude zníti: "Cizozemští podnikatelé (§ 5, odst. 3) jsou povinni podati daňové přiznání každému finančnímu úřadu I. stolice, v jehož obvodu činnost provozovali, a to do 3 dnů po uplynutí každého kalendářního měsíce a netrvala-li jejich činnost celý kalendářní měsíc, do 3 dnů po jejím ukončení. K daňovému přiznání jsou tito podnikatelé povinni připojiti sestavení úplat za dodávky a výkony, které provedli na předcházející objednávku."

21. V § 17, odst. 7, druhé větě nahradí se slova "které se staly úpadkem nebo vyrovnáním nebo nezaplacením směnky neb šeku nedobytnými" slovy "které se prokázaně staly nedobytnými."

22. V § 17, odst. 8, první větě nahradí se slova "(§ 5, č. 3)" slovy "(§ 5, odst. 1, č. 9)".

23. § 19, odst. 1 bude zníti: "Nepodá-li poplatník přiznání do 14 dnů po uplynutí lhůty zákonem stanovené nebo prodloužené (§ 17, odst. 1 až 5), může finanční úřad I. stolice stanoviti daňový základ odhadem bez jeho další účasti podle pomůcek, jež má po ruce. V tomto případě pozbývá poplatník práva odporovati základům zdanění takto stanoveným, uváděti nové okolnosti a nabízeti o nich důkazy."

24. V § 19, odst. 2, první větě vloží se za slova "Podá-li poplatník" slova "včas (odstavec 1) ".

25. V § 19, odst. 3, první větě nahradí se slova "v odst. 1 nebo v odst. 2, stanoví úřad" slovy "v odstavci 2, může úřad stanoviti". Ve druhé větě téhož ustanoveni nahradí se slova "V těchto případech" slovy " V tomto případě".

26. § 19, odst. 5 bude zníti: "Stanoví-li se daňový základ odhadem, jest finanční úřad oprávněn rozvrhnouti jej stejnoměrně na jednotlivá splátková období (§ 20, odst. 1)."

27. V § 19, odst. 8, první větě vloží se za slova "nebo zemědělství" slova "nebo veřejných prací".

28. § 20 bude zníti:

"Placení daně. Příslušnost k vyměření daně.

(1) Tuzemští podnikatelé (§ 5, odst. 2) jsou povinni platiti ještě před vyměřením daně bez jakékoli úřední výzvy:

1. pravidelnou (též sníženou) daň ve čtvrtletních splátkách, splatných patnáctého dne druhého měsíce po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí, a to z daňového základu za dotyčné uplynulé čtvrtletí;

2. paušalovanou daň (§ 19, odst. 8) v měsíčních splátkách, splatných patnáctého dne druhého měsíce po uplynutí každého kalendářního měsíce, a to z daňového základu za dotyčný uplynulý měsíc. Toto ustanovení vztahuje se i na paušalovanou daň, která podle již vydaných vyhlášek o paušalování daně jest splatna ve čtvrtletních splátkách. Splatnost paušalované daně z obratu u zemědělců a paušalované daně, vybírané zároveň s některou daní spotřební nebo s jinou státní daní neb dávkou, stanoví příslušná vyhláška o paušalování daně.

(2) Cizozemští podnikatelé (§ 5, odst. 3) jsou povinni platiti daň z daňového základu za každé daňové období (§ 15, odst. 2); tato daň jest splatna třetího dne po uplynutí dotyčného daňového období.

(3) 5% ní zvýšení daně podle § 17, odst. 6 jest splatno třicátého dne od doručení platebního rozkazu.

(4) Platby zaúčtují se nejprve na běžný daňový dluh, pak na nedoplatky daně za dřívější daňová období a jejich předepsané příslušenství, přihlížejíc k ohroženosti a stáří.

(5) Daň se platí, nestanoví-li vyhláška o paušalování daně (§ 19, odst. 8) jinak, příslušnému bernímu úřadu, který ji také účtuje. Účtování daně mohou však prováděti finanční úřady I. stolice, stanoví-li to ministr financí po dohodě s nejvyšším účetním kontrolním úřadem vyhláškou ve Sbírce zákonů a nařízení.

(6) Nebyla-li daňová splátka nebo daň do dne splatnosti zcela zaplacena, může býti exekučně vymáhána ještě před vyměřením, a to ve výši, kterou prozatímně stanoví finanční úřad I. stolice podle údajů poplatníkových a jsou-li tyto ve zřejmém rozporu se skutečností nebo neoznámí-li poplatník výši daňové splátky nebo daně na vyzvání ve lhůtě nejméně 8denní, s přihlížením k poslednímu předpisu daně. Přesahuje-li poplatníkův roční předpis daně podle tohoto zákona v téže berní obci 200 Kč, zvýší se mimo to nezaplacená částka o 5% a z takto vypočtené celkové částky jest poplatník povinen platiti úroky z prodlení ve výši, stanovené pro přímé daně, a to počínajíc dnem splatnosti (odstavec 1 až 3) až do dne zaplacení. Toto 5% ní zvýšení daně i úroky z prodlení plynou do státní pokladny.

(7) K žádosti poplatníkově může býti splatná daň zcela nebo z části posečkána; na povinnosti platiti 5% ní zvýšení daně podle odstavce 6 a úroky z prodlení se tím nic nemění.

(8) Úřad, stanovený nařízením k vyměřování daně, rozhodne o daňové povinnosti, vyměří daň a vydá poplatníkovi platební rozkaz.

(9) Jakým způsobem se platí a vyměřuje daň při dražbách, provedených podnikateli, ustanoví nařízení.

(10) Jakým způsobem se vyměřuje a platí daň při dovozu (§ 1, odst. 1, č. 2), řídí se podle ustanovení o cle."

29. § 21, odst. 2, první a druhá věta budou zníti: "Proti platebnímu rozkazu i jiným rozhodnutím a opatřením finančních úřadů ve věci daně podle tohoto zákona a úroků z ní lze si stěžovati, a to do 30 dnů a směřuje-li stížnost proti pořádkové pokutě, do 15 dnů u toho finančního úřadu, který vydal platební rozkaz rozhodnutí nebo opatření; nelze si však stěžovati proti opatřením, která předcházejí vyměření daně nebo vydání trestního nálezu neb rozsudku, proti rozhodnutím, která byla vydána podle volné úvahy správním předpisem neomezené, proti stanovení výše splatné daně, kterou lze vymáhati před vyměřením (§ 20, odst. 6, první věta), a v těch případech, kdy podle podpůrně platných ustanovení (§ 47) jest stížnost vyloučena. O stížnostech rozhoduje s konečnou platností zemský finanční úřad jako jediná odvolací stolice s výjimkou stížností proti vyměření daně při dovozu (§ 1, odst. 1, č. 2), o kterých platí ustanovení hlavy V. celního zákona, a s výjimkou případu, kdy o stížnosti podle podpůrně platných ustanovení (§ 47) rozhoduje úřad jiný."

30. § 21, odst. 10 bude zníti: "Připadne-li poslední den lhůty na neděli nebo státem uznaný svátek nebo památný den, končí lhůta teprve příštím dnem všedním."

31. § 21, odst. 13 bude zníti: "Byla-li daň, vyměřená berní správou, zaplacena, ale na stížnost zcela nebo z části odepsána, nahradí se poplatníkovi, jestliže se naň podle původního předpisu daně zásadně vztahovala povinnost platiti úroky z prodlení (§ 20, odst. 6, druhá věta), náhradní úroky ve výši a za podmínek, stanovených pro přímé daně."

32. § 23, odst. 1 bude zníti: "Splatná daň (vyměřená i nevyměřená) i její příslušenství se vymáhají jako přímé daně."

33. § 23, odst. 2, písm. a), č. 3 bude zníti: "od cizozemských podnikatelů (§ 5, odst. 3);".

34. V § 27, č. 1 první větě nahradí se slova "dodávky pro stát" slovy "dodávky a dovoz pro stát".

35. V §.1, odst. 2, písm. c) nahradí se slova "osob v tuzemsku přechodně meškajících (§ 20)" slovy "cizozemských podnikatelů (§ 5, odst. 3 a § 20, odst. 2)."

36. V § 42, odst. 5 nahradí se slova "finančními okresními ředitelstvími, na Slovensku a v Podkarpatské Rusi finančními ředitelstvími" slovy "okresními finančními ředitelstvími".

37. V § 42, odst. 10, první větě nahradí se slova "v Čechách, na Moravě a ve Slezsku příslušná berní správa, na Slovensku a v Podkarpatské Rusi příslušné finanční ředitelství"

slovy "příslušná berní správa".

38. V § 43, odst. 1, první větě nahradí se slovo "poplatník" slovem "někdo". Totéž ustanovení doplní se touto třetí větou: "Jde-li o uložení pořádkové pokuty osobám zodpovědným za správu osob právnických, nesmí celková výše všech pořádkových pokut, uložených v témž případě všem osobám, zodpovědným za správu téže právnické osoby, přesahovati uvedenou částku 5.000 Kč, po příp. 10.000 Kč."

39. V § 43, odst. 2 nahradí se slova "podnikatelům, kteří neodvedou daňových splátek podle § 20 vůbec anebo je odvedou zřejmě nesprávně" slovy "v případech, kdy daňové splátky (§ 20, odst. 1) nebyly odvedeny vůbec anebo byly odvedeny zřejmě nesprávně".

40. § 43, odst. 4 bude zníti: "Pořádková pokuta se neuloží, jestliže před doručením nálezu o pořádkové pokutě bylo zanedbání odčiněno nebo povinnosti učiněno zadost."

41. V § 45, odst. 3 vypustí se slova "původně vyměřená".

42. § 49, odst. 1 až 3 budou zníti:

"(1 ) Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1936.

(2) Jde-li o daň za dobu před tímto dnem nebo o trestné činy před tímto dnem spáchané, nutno použíti ustanovení zákona, který v rozhodné době (odstavec 3) platil.

(3) O tom, má-li se použíti ustanovení tohoto zákona či zákona ze dne 11. prosince 1919, č. 658 Sb. z. a n., zákona ze dne 29. ledna 1920, č. 70 Sb. z. a n., zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 321 Sb. z. a n., zákona ze dne 21. prosince 1923, č. 268 Sb. z. a n., nebo téhož zákona ve znění zákona ze dne 16. prosince 1926, č. 246 Sb. z. a n., po příp. též ve znění zákona ze dne 19. prosince 1930, č. 188 Sb. z. a n., po příp. též. ve znění zákona ze. dne 28. dubna 1932, č. 56 Sb. z. a n., rozhoduje:

1. pokud jde o daň, doba vzniku daňové povinnosti (§ 11);

2. pokud jde o trestné činy, doba, kdy trestný čin byl spáchán nebo opomenutí se stalo."

43. § 49, odst. 10 bude zníti: "Tento zákon pozbývá účinnosti dnem 31. prosince 1938."

44. V § 50 nahradí se slova "zemědělství a zásobování lidu" slovy "zemědělství a sociální péče".

čl. II.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1936; provede jej ministr financí v dohodě s ministry spravedlnosti, průmyslu, obchodu a živností, vnitra, zemědělství a sociální péče.

čl. III.

Ministr financí se zmocňuje, aby upravil a ve Sbírce zákonů a nařízení vyhlásil úplné znění zákona o dani z obratu a dani přepychové.

 

J. Malypetr v. r.,
předseda.

Dr Říha v. r.,
sněm. tajemník.

Bergmann v. r.,
zapisovatel.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP