Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1935.

IV. volební období.

2. zasedání.

Tisk 87.

Usnesení poslanecké sněmovny

k vládnímu návrhu zákona (tisk 155)

o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové (tisk 249).

 

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 24. schůzi dne 20. prosince 1935 tuto osnovu zákona:

Zákon

ze dne..............1935

o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

Všeobecná přirážka.

(1) K dani z obratu a dani přepychové (též paušalované dani z obratu a paušalované dani přepychové) podle zákona ze dne 21. prosince 1923, č. 268 Sb. z. a n., o dani z obratu a dani přepychové, ve znění zákonů ze dne 16. prosince 1926, č. 246 Sb. z. a n., ze dne 19. prosince 1930, č. 188 Sb. z. a n., ze dne 28. dubna 1932, č. 56 Sb. z. a n., a ze dne ... prosince 1935, č... Sb. z. a n., stanoví se přirážka ve výši 50% daně za dobu od 1. ledna 1936 do 31. prosince 1937.

(2) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje na l% ní pravidelnou daň z obratu podle § 10, odst. 1 zák. č. 268/1923 Sb. z. a n. ve znění zákonů č. 246/1926, 188/1930, 56/1932 a ... /1935 Sb. z. a n. a na paušalovanou nebo sníženou daň, nahrazující výhradně nebo převážně l% ní pravidelnou daň z obratu.

(3) Ministr financí se zmocňuje, aby po dohodě s ministrem průmyslu, obchodu a živností nebo s ministrem zemědělství v případech hodných zřetele vyhláškou ve Sbírce zákonů a nařízení stanovil, že se ustanovení odstavce 1 nevztahuje buď úplně nebo částečně také na některou paušalovanou daň z obratu, která nahrazuje výhradně nebo převážně 2% ní pravidelnou daň z obratu, nebo na paušalovanou daň přepychovou.

(4) V nařízeních o pevných sazbách daně z obratu nebo daně přepychové při dovozu a ve vyhláškách o paušalování daně, které se budou týkati doby po nabytí účinnosti tohoto zákona, může býti přirážka podle odstavce 1 zahrnuta již do daňové sazby.

§ 2.

Zvláštní přirážka.

(1) Podnikatelé, kteří mají tři nebo více prodejen (odstavec 2), dále pak podnikatelé, kteří mají jednu nebo více prodejen s jednotnými cenami (odstavec 3), jsou povinni platiti vedle přirážky podle § 1 ještě zvláštní přirážku k 2% ní pravidelné dani z obratu za dobu od 1. ledna 1936 do 31. prosince 1937 z těch dodávek a výkonů, které byly provedeny (splněny) prodejnami, pokud se týče prodejnou nebo prodejnami s jednotnými cenami. Tato zvláštní přirážka činí 100% pravidelné, 2% ní daně z obratu (bez přirážky podle § 1).

(2) Prodejnou podle odstavce 1 rozumí se každá provozovna, která provádí (splňuje) dodávky výhradně nebo převážně spotřebitelům; spotřebitelem je při tom každý, kdo nabývá předmětu k jinému účelu než ku prodeji nebo zpracování po živnostensku. Za prodejnu se nepovažuje výrobní provozovna, t. j. provozovna, ve které jako v celku se provádí výroba jakožto hlavní činnost, dále kanceláře prodejní, kanceláře representační, vzorkovny a jiné provozovny, jež uzavírají obchody jménem výrobní provozovny, která pak zboží dodá a účtuje. Povahu prodejny neztrácí provozovna, ve které se provádí výroba nebo opravy zboží jakožto činnost vedlejší.

(3) Prodejnou s jednotnými cenami podle odstavce 1 rozumí se každá provozovna, která provádí (splňuje) výhradně nebo převážně spotřebitelům dodávky předmětů, jež podle obchodních zvyklostí k sobě nepatří, a to výhradně nebo převážně v jedné nebo několika pevných cenových stupnicích; spotřebitelem je při tom každý, kdo nabývá předmětu k jinému účelu než ku prodeji nebo zpracování po živnostensku.

(4) Ustanovení odstavce 1 se nevztahuje:

1. na podnikatele, u nichž celkový obrat v rozhodném daňovém období nepřesahoval 500.000 Kč. Celkovým obratem se při tom rozumí roční souhrn všech podnikem přijatých úplat (po příp. účtovaných cen) s připočtením daně a ceny předmětu, vzatých pro vlastní spotřebu, po příp. ceny dodávek a výkonu mezi závody téhož podniku a dodávek a výkonu mezi závody nebo podniky téhož majetníka (stanoví-li jejich daňovou povinnost paušalovací vyhláška), avšak po odečtení vrácených úplat; u podnikatelů, kteří neprovozovali podnik po celý rok, stanoví se celkový obrat (roční) v poměru k obratu, dosaženému za část roku, po kterou podnik provozovali. Rozhodným daňovým obdobím rozumí se předcházející daňové období; u podnikatelů, kteří v předcházejícím daňovém období žádný podnik neprovozovali, rozumí se rozhodným daňovým obdobím běžné daňové období. Podnikatelé, kteří mají více provozoven, jsou povinni uvésti v daňových přiznáních též celkový obrat podniku v rozhodném daňovém období;

2. na výdělková a hospodářská společenstva, nehledíc na výši celkového obratu.

(5) Ministr financí se zmocňuje, aby po dohodě s ministrem průmyslu, obchodu a živností nebo s ministrem zemědělství v případech hodných zřetele poskytl osvobození od přirážky podle odstavce 1 nebo její snížení.

(6) Ve vyhláškách o paušalování daně může býti stanoveno, že podnikatelé, uvedení v odstavci 1, jsou povinni platiti zvláštní přirážku také k paušalované dani z obratu, která nahrazuje výhradně nebo převážně 2% ní pravidelnou daň z obratu, nebo k paušalované dani přepychové, a to až do výše 20 % paušalované daně (bez přirážky podle § 1).

§ 3.

Ustanovení společná.

Přirážky podle §§ 1 a 2 jsou součástí daně z obratu nebo daně přepychové (po příp. paušalované daně z obratu nebo paušalované daně přepychové) a platí o nich všechna ustanovení zákona č. 268/1923 Sb. z. a n. ve znění zákonu č. 246/1926, 188/1930, 56/1932 a .../1935 Sb. z. a n., pokud neodporují tomuto zákonu.

§ 4.

Ustanovení závěrečná.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1936 a pozbývá jí dnem 31. prosince 1937; provede jej ministr financí v dohodě s ministry spravedlnosti, průmyslu, obchodu a živností, vnitra, zemědělství a sociální péče.

J. Malypetr v. r.,
předseda.

Dr Říha v. r.,
sněm. tajemník.

Bergmann v. r.,
zapisovatel.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP