Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1935.

IV. volební období.

2. zasedání.

Tisk 88.

Zpráva

imunitného výboru

o žiadosti krajského súdu v Komárne zo dňa 25. júla 1935, č. j. Tk IX. 285/35-6,

za udelenie súhlasu k trestnému stíhaniu senátora Kolomana Füssyho pre prečin

rušenia obecného pokoja dľa § 14, č. 1 a § 14, č. 1 a 5 zák. č. 50/23 Sb. z.

a nar. (č. 338/35 preds.).

 

Skutková podstata.

Dľa trestného oznámenia senátor Koloman Füssy mal sa dopustiť trestného činu tým, že v Želiezovciach dňa 7. apríla 1935 na verejnom shromaždení ako rečník maďarskej národnej strany použil v svojej reči nasledujúcich výrokov:

I. "Roku 1918 uzavrel sa mier, ale nie taký, aký sme očakávali, mysliac, že bude spravedlivý. Vtedy utvorily sa dva tábory, tábor silných, ktorí vyhrali a diktovali podmienky prehravším slabým. Tak bola utvorená Československá republika a do nej sme boli vradení aj my, t. j. naša maďarská menšina. Nás sa ani nepýtali a bez našho svolenia nás pripojili k Československu, ale v ústavnej listine tejto republiky nám zabezpečili úplnú rovnoprávnosť a síce práva, ktorých jednakou mierou máme požívať bez rozdielu národnostného."

Ďalej srovnáva v svojej reči nespravedlive rozdelené volebné okresy, lebo kým v slovenských a českých okresoch stačí 1800 až 2000 hlasov na jeden mandát, na maďarskom území je predpísané už 2800 hlasov. "My máme práva národnej menšiny, ale dávajú sa nám zmenšené práva menšiny".

II. Dľa relácie okresného úradu v Želiezovciach mal senátor Koloman Füssy dňa 10. mája 1935 na verejnom shromaždení kraj. kresť. soc. strany použiť nasledujúcich výrokov: "Pozrime sa nazpäť, keď nás po skončení války jeden chmurný vietor války zlomil a oddelil od tela matky a pripoji1 nás, skoro jeden milion Maďarov k tomuto štátu bez nášho súhlasu." A ďalej "preto je nespravedlivé, že chcú nás urobiť chudobnými a potom chcú nás odnárodniť. Česká vláda neľutuje nás, keď skapeme, ale československé banky obdarila mnohomilionovými subvenciámi."

Návrh.

Imunitný výbor navrhuje, aby senát nevyhovel žiadosti krajského súdu v Komárne zo dňa 25. júna 1935 č. j. Tk 385/35-6 a nedal súhlas k trestnému stíhaniu senátora Kolomana Füssyho pre prečin rušenia obecného pokoja dľa § 14 č. 1 a § 14 č. 1 a 5 zák. č. 50/23 Sb. Z. a nar.

Dôvody.

V smysle bodu 1 a 5 § 14 zák. č. 50/23 Sb. z. 8; nar. pre prečin rušenia obecného pokoja má byt' trestaný ten, kto verejne poburuje proti štátu pre jeho vznik, proti jeho samostatnosti, ústavnej jednotnosti, lebo demokraticko-republikánskej forme. Taktiež má byt' trestaný, kto verejne spôsobom surovým, alebo štvavým hanobí Republiku, národ, lebo národnu menšinu tak, že to môže snížiť vážnosť Republiky, lebo ohroziť obecný mier v republike, lebo jej medzinárodné vzťahy.

Inkriminované výroky senátora Kolomana Füssyiho nemôžu byť považované za prečin rušenia obecného mieru, ale len za kritiku vlády - keď aj neodôvodnenú a neopodstatnenú kritiku - za ktorú ale senátor Koloman Füssy, ako člen zákonodarného sboru, nemôže byť prenasledovaný súdnou cestou.

Pretože čin senátora Kolomana Füssyho nevyčerpáva skutkovú podstatu trestného činu dľa § 14 zák. č. 50/23 Sb. z. a nar. a pretože jeho verejná činnosť je v úzkej súvislosti s jeho, senátorskou funkciou, imunitný výbor navrhuje, aby senát nedal súhlas k trestnému stíhaniu senátora Kolomana Füssyho.

V Prahe dňa 12. prosinca 1935

Dr Havelka Otakar v. r.,
predseda.

J. Pocisk v. r.,
zpravodaj.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP