Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1936.

IV. volební období.

2. zasedání.

Tisk 93.

 Vládní návrh

kterým se předkládá Národnímu shromáždění ke schválení dodatková dohoda k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou ze dne 28. prosince 1925, sjednaná v Praze dne 4. prosince 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 13. prosince 1935, čís. 253 Sb. z. a n.

 
Návrh schvalovacího usnesení.

Národní shromáždění republiky Československé schvaluje dodatkovou dohodu k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou ze dne 28. prosince 1925, sjednanou dne 4. prosince 1935 a uvedenou v prozatímní platnost vyhláškou ze dne 13. prosince 1935, čís. 253 Sb. z. a n.

Důvodová zpráva.

Obchodní smlouvou ze dne 28. prosince 1925 mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou bylo Hospodářské Unii zaručeno smluvní clo na kůže ovčí a jehněčí (pol. čsl. sazebníku č. 332 b) ve výši Kč 300.-. Touto smlouvou nebylo upraveno clo na kůže sešité k cídění, které se vyclívají (podle pol. čsl. sazebníku č. 432 a) autonomní sazbou Kč 2.750.-. Již při jednání s Hospodářskou Unií v květnu tohoto roku projevili zástupcové Hospodářské Unie přání, aby při dovozu do Československa byla v položce československého celního sazebníku čís. ex 342 ex a) upravena zvláštní sazba na dovoz kůží k cídění, pokud jsou sešity z několika kusů kůže. S naší strany bylo toto snížení slíbeno, avšak bylo za to žádáno, aby se Hospodářská Unie vzdala bezcelnosti pro pokrutiny přiznané jí smlouvou z 28. prosince 1925. O věci bylo i po odjezdu delegace Hospodářské Unie jednáno písemně a při nedávném ústním jednání s delegací Hospodářské Unie v Praze byla za souhlasu všech zúčastněných ministerstev sjednána připojená dodatková dohoda obě otázky upravující. Hospodářská Unie žádala tuto úpravu z důvodu, že kůže k cídění z jednoho kusu jsou vyclívány sazbami značně nižšími než kůže k cídění sešívané z několika kusů, ačkoli cena kůží sešívaných je značně nižší, nežli cena kůží z jednoho kusu. I po nynější úpravě celního sazebníku zůstává clo na kůže sešívané vyšší nežli na kůže z jednoho kusu, takže nehrozí nebezpečí neúměrného dovozu sešívaných koží.

V Praze, dne 2. ledna 1936.

Náměstek předsedy vlády:

Rud. Bechyně v. r.

 

Dodatková dohoda

k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou ze dne 28. prosince 1925.

 Podepsaní, náležitě k tomuto zmocnění, dohodli se na těchto změnách v obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou z 28. prosince 1925.

čl. I.

Hospodářská Unie belgo-lucemburská vzdává se bezcelnosti přiznané jí pro pokrutiny (ex č. 653 československého celního sazebníku) v seznamu A připojeném k obchodní smlouvě z 28. prosince 1925.

čl. II.

Číslo ex 342 shora uvedeného seznamu A se pozměňuje takto:

Čís. čsl. cel. Sazebníku
Označení zboží
Celní sazba Kč za 100 kg
Ex 342 Kožené zboží výslovně nejmenované:  
Ex a)

 

 

pouze z kůže nebo spojené
s obyčejnými nebo jemnými hmotami:
kůže k cídění
pásky do klobouku
 
 
600,-
1.300,-

 

čl. III.

Tato dodatková dohoda bude ratifikována a ratifikační listiny budou vyměněny v Praze ve lhůtě co možná nejkratší.

Bude míti stejnou platnost jako obchodní smlouva ze dne 28. prosince 1925.

Vstoupí v platnost za 15 dní po výměně ratifikačních listin.

Obě vlády si však vyhrazují právo uvésti ji v prozatímní účinnost dnem, stanoveným vzájemnou dohodou.

Čemuž na svědomí příslušní plnomocníci, náležitě k tomu zmocnění, podepsali tuto dodatkovou dohodu a opatřili ji svými pečetěmi.

Dáno v Praze, dvojmo, dne 4. prosince 1935.

Dr. K. KROFTA v. r.

L. S.

Závěrečný protokol.

Při podpisu této dodatkové dohody dohodly se obě smluvní strany na tomto:

 

ke čl. II. - Kůžemi k cídění se rozumějí kůže zhotovené sešitím více kousků nepravidelného tvaru zámišové kůže (zpravidla ovčí nebo jehněčí).

Dáno v Praze, dvojmo, dne 4. prosince 1935.

Dr. K. KROFTA v. r.

L. S.

 

Avenant

au Traité de Commerce entre la RépubliqueTchécoslovaque

et l´Union Economique belgo-luxembourgeoise du 28 décembre 1925.

Les soussignés dument autorisés a cet effet sont tombés d'accord pour apporter les modifications ci-apres au Traité de Commerce entre la République Tchécoslovaque et l'Union Economique belgo-luxembourgeoise du 28 décembre 1925.

Article Ier.

L'Union Economique belgo-luxembourgeoise renonce a l'exemption des droits de douane accordée aux tourteaux (ex No 653 du tarif douanier tchécoslovaque) dans la liste A annexée au Traité de Commerce du 28 décembre 1925.

Article II.

Le No ex 342 de la liste A susmentionné est modifié comme suit:

No du
tarif tchéco-slov.
Désignation
des marchandises
Droits
d'entrée
Kč par
100 kgs
ex 342 Articles en cuir non
spécialement dénommés:
 
ex a) Entierement en cuir
ou combinés avec des
matieres ordinaires ou fines:

Peaux a nettoyer

cuirs a chapeaux

 
 
 
 
600,-

1.300,-

 

 

Article III.

Le présent Avenant sera ratifié et l'échange des instruments de ratification aura lieu dans le plus bref délai possible a

Praha.

Il aura la meme durée que le Traité de Commerce du 28 décembre 1925.

Il sera mis en vigueur quinze jours apres l'échange des instruments de ratification.

Toutefois, les deux Gouvernements se réservent la faculté de le mettre provisoirement en application a

une date qu'ils fixeraient d'un commun accord.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs, dument autorisés a cet effet, ont signé le présent Avenant et l'ont revętu de leurs cachets.

Fait a Praha, en double exemplaire, le 4 décembre 1935.

A. OBERT DE THIEUSIES m. p.

L. S.

Protocole final.

Au moment de la signature du présent Avenant les deux Parties Contractantes sont tombées d'accord sur ce qui suit:

ad art. II. - Seront considérées comme peaux a nettoyer, les peaux faites de plusieurs morceaux de peau de chamois (ordinairement moutons ou agneaux) ayant une forme irréguliere et cousus ensemble.

Fait a Praha, en double exemplaire, le 4 décembre 1935.

A. OBERT DE THIEUSIES m. p.

L. S.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP