Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1936.

IV. volební období.

2. zasedání.

Tisk 94.

Usnesení poslanecké sněmovny

o vládním návrhu zákona (tisk 262)

o mimořádné dani postihující dividendy a úroky z některých cenných papírů

pevně zúročitelných (tisk 272).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 26. schůzi dne 23. ledna 1936 tuto osnovu zákona:

 

Zákon

ze dne..............1936

o mimořádné dani postihující dividendy a úroky z některých cenných papírů pevně zúročitelných.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

§ 1.

(1) Dividendy, superdividendy nebo jakkoli nazvané podíly akcionářů na zisku společností akciových nebo komanditních na akcie v tuzemsku sídlících, pokud budou vypláceny po účinnosti tohoto zákona a budou-li dosahovati aspoň 5% jmenovité hodnoty, jsou podrobeny mimořádné dani ve výši 10%. Tato daň se vybere srážkou z každé splátky zmíněných požitku, které společnost buď sama nebo svými pokladnami vyplácí nebo ve prospěch věřitelů připisuje a odvede se státní pokladně.

(2) Této dani nejsou podrobeny požitky vyplácené za rok následující po 5 letech, za která žádné požitky vypláceny nebyly.

§ 2.

(1) Pokud další odstavec jinak neustanovuje, jsou této dani podrobeny stejným způsobem a v téže výši úroky z bankovních dlužních úpisů, zástavních listů a vůbec dílčích dlužních úpisů (obligací) pevně zúročitelných, znějících na československé koruny, které byly vydány před účinností tohoto zákona a jejichž vydatel sídlí v tuzemsku nebo u kterých jest výplata vázána výhradně na tuzemsko.

(2) Činí-li úrok zástavních listů a komunálních dlužních úpisů 5% nebo více, použije se celé mimořádné daně ke snížení úroků ze zápůjček, na jejichž podkladě byly tyto zástavní listy a komunální dlužní úpisy vydány; umořovací plány takových zápůjček zůstávají v platnosti beze změny.

(3) Pro posouzení, byl-li dlužní úpis vydán před účinností tohoto zákona, jest až do provedení protidůkazu rozhodným den výplaty zápůjčky.

§ 3.

Dohody sjednané, a to i před účinností tohoto zákona, mezi majiteli cenných papírů uvedených v §§ 1 a 2 a tuzemskými vydateli těch to papírů, aby daň podle tohoto zákona nesl místo majitele zcela nebo částečně vydatel, nebo takové přesunuti daně jakýmkoli jiným způsobem jsou právně neúčinné. Byla-li přes to daň placena za majitele, nelze jí odečísti při stanovení základu pro vyměřování přímých daní u vydatele.

§ 4.

Této dani nejsou podrobeny úroky československého státního dluhu ani úroky z dluhopisů vydaných Zvláštním fondem pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů a Všeobecným fondem peněžních ústavů v republice Československé ani úroky ze základních úpisů Zemské banky dříve Zemské banky království českého.

§ 5.

(1) Částky na této dani v každém kalendářním čtvrtletí sražené odvedou se do 15 dnů po projití kalendářního čtvrtletí, v němž byly srážky provedeny, státní pokladně.

(2) O způsobu platby této daně a o způsobu, jak dlužno sdělovati úřadu vyplacené požitky a sraženou daň, jakož i o dozoru nad prováděním srážek platí obdobně ustanovení § 181, odst. 2 a 3 zákona o přímých daních a prováděcího nařízení k němu.

(3) Pokud není v předešlých ustanoveních jinak uvedeno, platí o této dani obdobně ustanovení zákona o přímých daních, zejména též jeho hlavy VIII. a IX.

§ 6.

Tato daň není podkladem pro vyměřování a vybírání jakýchkoli přirážek.

§ 7.

Úroky z cenných papírů uvedených v § 2 jsou podrobeny této dani jen co do částek připadajících na dobu od 1. ledna 1936.

§ 8.

(1) Po účinnosti tohoto zákona smějí býti vydávány dlužní úpisy a zástavní listy s úrokovou mírou nejvýše 4 1/2 %.

(2) Ministr financí může až do konce roku 1936 povoliti výjimku z ustanovení odstavce 1; budou-li však vydány na základě tohoto povolení dlužní úpisy a zástavní listy s úrokovou mírou vyšší než 4 1/2 %, podléhají úroky z nich dani podle tohoto zákona stejně jako úroky z dlužních úpisů a zástavních listů vydaných před účinností tohoto zákona.

§ 9.

Stanoví-li platné předpisy (stanovy) povinnost doplňovati dividendu z reservních fondů a z veřejných prostředků na určitou výši, platí tato povinnost jen do výše 4 1/2 %.

§ 10.

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1936 a provede jej ministr financí.


J. Malypetr
v. r.,
předseda.

Dr Říha v. r.,
sněm. tajemník.

Bergmann v. r.,
zapisovatel.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP