Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1936.

IV. volební období.

2. zasedání.

Tisk 95.

Usnesení poslanecké sněmovny

k vládnímu návrhu zákona (tisk 153 a 238),

jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 78 Sb. Z. a n.

o stabilisačních bilancích (tisk 264).

Poslanecká sněmovna Národního shromáždění republiky Československé schválila ve 26. schůzi dne 23. ledna 1936 tuto osnovu zákona:

 

Zákon

ze dne..............,

kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 78 Sb. z. a n.

o stabilisačních bilancích.

Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:

Čl. I.

Zákon č. 78/1927 Sb. Z. a n. se mění a doplňuje takto:

a) Ustanovení § 5, odst. 2 bude zníti:

"(2) Kromě případu likvidace podniku a kromě případu uvedených v § 6 a v § 22, odst. 8 lze tohoto fondu upotřebiti jen ke krytí bilančních ztrát. Jeho upotřebení k jiným účelům, zejména k doplnění nebo k vyplácení dividendy (podílu na zisku), není dovoleno."

b) Ustanovení § 16, odst. 2, věta druhá bude zníti:

"Tohoto fondu smí býti užito - kromě případu likvidace společnosti a kromě případu uvedeného v § 22, odst. 8 - jen ke krytí bilančních ztrát. Jeho upotřebení k jiným účelům, zejména k doplnění nebo k vyplácení dividendy (podílu na zisku), není dovoleno."

c) Ustanovení § 22, odst. 1, věta druhá bude zníti:

"Bude-li z přebytku toho zřízen reservní fond (§§ 4 a 5) a upotřebí-li se ho ke zvýšení základního kapitálu (§ 6) nebo ke krytí bilančních ztrát (§ 5, odst. 2), bude s ním při vyměřování zvláštní daně výdělkové nakládáno jako s fondem zdaněným."

d) Za § 22, odst. 5 vkládají se jako odstavce 6, 7, S, 9 a 10 tato ustanovení:

"(6) Počínajíc berním rokem 1935 sníží se při vyměření daně důchodové, všeobecné daně výdělkové a zvláštní daně výdělkové řádné odpisy [§ 15, č. 1, písm. b) a § 79, písm. f), odst. 1 zákona o přímých daních], provedené na všech předmětech trvale v podniku užívaných, každoročně po dobu 10 let o částku rovnající se 1 % přebytku povstalého při novém ocenění podle § 4, odst. 1, vyjímajíc přebytek povstalý novým oceněním pozemků, u nichž není odpis přípustný. Tato částka se započítá do daňového základu a nemůže býti ani v následujících letech daněprostě odpisována.

(7) Poplatníkům, kteří provedli na předmětech trvale v podniku užívaných mimořádné odpisy podle zákonů ze dne 3. března 1921, č. 102 Sb. z. a n., a ze dne 21. prosince 1922, č. 403 Sb. z. a n., a kteří ve východiskové bilanci tytéž předměty nově ocenili, sníží se řádné odpisy uvedené v odstavci 6 každoročně po dobu 10 let o další 2% přebytku povstalého při novém ocenění podle § 4, odst. 1, vyjímajíc přebytek povstalý novým oceněním pozemků, u nichž není odpis přípustný. Prokáže-li však poplatník, že přebytek povstalý při novém ocenění těchto předmětů nedosahuje 20% celkového přebytku podle § 4, odst. 1, vyjímajíc přebytek povstalý novým oceněním pozemků, sníží se řádné odpisy - kromě snížení podle odstavce 6 - každoročně po dobu 10 let pouze o částku rovnající se deseti procentům přebytku povstalého při novém ocenění těchto předmětů. Ustanovení druhé věty odstavce 6 platí i zde.

(8) Poplatníci mohou v počáteční bilanci za obchodní období 1935 (1935/1936) snížiti bilanční hodnotu všech předmětů trvale v podniku užívaných, jež byla vykázána v bilanci bezprostředně předcházející. Tato počáteční bilance musí býti schválena a u podniků veřejně účtujících uveřejněna nejpozději se schválením a uveřejněním bilance za obchodní období 1935 (1935/1936). Takto povstalý úbytek je dovoleno uhraditi ze stabilisačního reservního fondu (§ 4); s částkou fondu takto upotřebenou bude při vyměření zvláštní daně výdělkové za berní rok 1935 (1936) nakládáno jako se zdaněnou. Odpisy na předmětech podle tohoto odstavce nově oceněných mohou býti prováděny pouze podle snížených hodnot.

(9) Účinky uvedené v odstavci 6 nenastanou, bude-li snížení bilančních hodnot podle odstavce 8 - nehledíc ke snížení hodnoty pozemků - činiti dohromady nejméně 12% celkového přebytku podle § 4, odst. 1, vyjímajíc přebytek povstalý novým oceněním pozemků, a rozvrhne-li poplatník toto snížení podle poměru bilančních hodnot dotyčných majetkových součástí, vykázaných v bilanci bezprostředně předcházející. Za týchž podmínek nenastanou ani účinky uvedené v odstavci 7, bude-li toto snížení činiti nejméně 20% celkového přebytku, vyjímajíc přebytek povstalý novým oceněním pozemků.

(10) Poplatníkům, kteří při novém ocenění překročili meze stanovené v § 2, lze řádné odpisy uvedené v odstavci 6 snížiti každoročně po dobu 10 let o další 2% přebytku povstalého podle § 4, odst. 1, vyjímajíc přebytek povstalý novým oceněním pozemků, u nichž není odpis přípustný. Rozhodovati o tom přísluší ministerstvu financí, a to nejdéle do dvou let, počítajíc ode dne účinnosti tohoto zákona. V těchto případech působí rozhodčí soud (§ 20) jakožto znalec. Ustanovení druhé věty odstavce 6 platí i zde."

Čl. II.

Tento zákon provede ministr financí v dohodě se zúčastněnými ministry.


J. Malypetr
v. r.,
předseda.

Dr Říha v. r.,
sněm. tajemník.

Bergmann v. r.,
zapisovatel.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP