Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1936.

IV. volební období.

2. zasedání.

Tisk 97.

 Zpráva

výboru branného

k usneseniu poslaneckej snemovne (tisk 62)

o vládnom návrhu zákona,

ktorým sa menia a doplňujú niektoré ustanovenia zákona o požadovaní dopravných prostriedkov pre účely vojenské.

 

Ako známo, máme dva zákony, ktoré obsahujú normy o požadovaní dopravných prostriedkov pre účely vojenské. Prvý, z 13. V. 1934, č. 117 Sb. z. a n., je platný za mobilizácie a vo válke a, ak toho potreba vyžaduje, i v čas mimoriadneho povolania zálohy a náhradnej zálohy. Druhým je č. 68 Sb. z. a n. z 12. V. 1932, ktorý upravuje požadovanie dopravných prostriedkov pre účely vojenské v dobe mieru. Účinok zákona prvého javí sa v čas mieru iba v tom, že sa dľa neho robia prípravy pre umožnenie hladkého dosaženia jeho účelov v dobách mimoriadnych. Pri uskutočňování týchto príprav sa ukázalo, že zákon č. 117 /24 potrebuje niektoré zmeny a doplnky, má-li podľa dnešných väčších možností plnšie vyhovovať svojmu účelu ako doteraz. Previesť v ňom tieto zmeny a doplniť ho je cieľom prejednávanej novelizácie, ktorú poslanecká snemovňa už prijala. Zákon č. 68/32 ostáva v platnosti v znení dosavádnom, jeho sa prítomná novelizácia nijako nedotýka.

Osnova obsahuje štyri články. Vlastné zmeny a doplnky zákona č. 117/24 sú v čl. I., v II. sú prechodné ustanovenia, III. sa zmocňuje minister národnej obrany, aby upravil a v Sb. z. a n. vyhlásil plne znenie zákona č. 117/24, ako vyplýva zo zmien, prevedených práve prejednávaným zákonom. čl. IV. je obvyklá náležitosť každého zákona: ustanovenie o tom, kedy zákon nabýva platnosti a ktorý minister ho má previesť. Ustanovenie čl. III. nemalo by chýbať ani v jednej novelizácii, lebo plné znenie novelizovaného zákona usnadňuje orientovať sa v ňom.

Najdôležitejšie zmeny a doplnky, ktoré pojednávaná osnova prináša do zákona č. 117/24 sú tieto:

1. § 1. rozširuje požadovanie dopravných prostriedkov i na všetky druhy plavebných prostriedkov aj s ich príslušenstvom. Aby nebolo pochyby, ktoré plavebné prostriedky má zákon obzvlášť na mysli, jeho § 15. vsunuje do pôvodného zákona nový § 47 a, v ktorom sú tieto druhy podrobne vypočítané. Tu stanovený je i spôsob vedenia ich evidencie, prehliadky, oceňovania a prejímania. Vojenská správa prevezme ich buď do vlastníctva alebo iba na používanie. Požadované môžu byť všetky plavebné prostriedky, ktoré majú domovský prístav v republike Československej, i keby boly v dobe mobilizácie mimo jej územia.

Niet snáď ani jednoho štátu, ktorého vojenská správa mala by možnosť, aby sama udržovala všetky pre prípad mobilizácie potrebné plavebné prostriedky, tým menej naša a preto takéto opatrenie bolo nevyhnutne potrebné.

2. Ďalší významný doplnok, prípadne zmena týka sa evidencie koní. U stanovenie zákona č. 117/24, dľa ktorého klasifikačná komisia pre každého koňa, ktorý bol zástupcom vojenskej správy vybraný alebo prijatý, vydáva evidenčný Iist, ostáva nezmenené. Vojenská správa dáva však služobné kone jazdeckých zbraní, ktoré počas mieru nepotrebuje, ale ktoré nevyhnutne musí mať ako zálohu pre prípad mobilizácie, do súkromného užívania. Takéto kone po siedmych rokoch prechádzajú do vlastníctva užívateľovho a vtedy prestávali byť aj koňmi evidenčnými. Dľa ustanovenia prejednávanej osnovy tieto kone zostávajú i naďalej v evidencii a to bez zvláštneho pokračovania klasifikačného. Evidenčný list pre takéto kone vydá vojenský útvar pri ich odovzdávaní do vlastníctva užívateľovho. Novum je i to, že lehota pre hlásenie zmien pri všetkých evidenčných koňoch snižuje sa s 15. dní na 8.

Cieľom tohoto opatrenia je zvýšiť počet záložného konstva, lebo nedostatočnosť je hodne citeľná.

3. Prejednávaná osnova prináša ďalej dôležité zmeny aj do evidencie a do klasifikácie motorových vozidiel. Jej § 7. nahradzuje § 35 zákona č. 117/24 novým znením. Dľa nového znenia vojenská správa zpravidla nebude už požadovať od držiteľov motorových vozidiel prihlášky k súpisu, ale pre svoju evidenciu bude používať výpisov z registrov, ktoré vedú okresné prípadne policajné úrady. Držitelia osvobodzujú sa tak od povinností, na ktoré sa často ponosovali. Ale súpis vozidiel môže byť jednako nariadený kedykoľvek, bude-li toho potreba vyžadovať. Z ďaľších zmien vyplýva, že ani klasifikácia motorových vozidiel zpravidla nebude vykonávaná. Nové vozidlá budú dostávať evidenčné listy od vojenskej správy hneď pri prechodu do používania a to bez zvláštneho skúmania ich spôsobilosti pre vojenskú službu. Možnosť kontroly ponecháva sa však i tu. Evidenčné listy niektorých starších vozidiel sa zrušia, možnosť klasifikácie jednako ostáva i tu, lebo v motorových vozidlách, s ktorými vojenská správa môže počítať, je vôbec veľký nedostatok. Vojenské správy iných štátov sú i tu v značnej výhode.

4. Požadovanie dopravných prostriedkov rozprestiera sa prítomnou novelizáciou i na radiotelegrafické zariadenia lietadlové jako na predmety pre vojenskú správu veľmi dôležité. Držitelia lietadiel až na niektoré výnimky povinní sú predkladať každého štvrť roku soznam leteckého a provozného materiálu ako i soznam používaných hangárov, letíšť a dielní s uvedením množstva a stavu.

5. Osnova obsahuje konečne zmeny a doplnky, týkajúce sa ocenenia niektorých dopravných prostriedkov, stanoví trestné sankcie a pod.

Branný výbor prejednal usnesenie poslaneckej snemovne vo svojom zasadnutí dňa 23. januára 1936 a s ohľadom na to, že touto novelizáciou zákona č. 117/24 rozmnožujú sa dopravné prostriedky, ktoré vojenská správa vo výnimečných časoch nutne potrebuje, zdokonaľuje sa hladký priebeh mobilizácie a tým napomáha sa brannosť štátu, doporučuje slávnemu senátu, aby prítomnú osnovu prijal v znení nezmenenom, ako ju prijala i poslanecká snemovňa podľa sen. tisku č. 62.

V Prahe dňa 23. januára 1936.

V. Klofáč v. r.,
predseda.

Dr. inž. Botto v. r.,
zpravodaj.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP