Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1936.

IV. volební období.

2. zasedání.

Tisk 98.

Vládní návrh,

kterým se předkládá Národnímu shromáždění k projevu souhlasu dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920 o vzájemných celních slevách na hudební nástroje, sjednaná mezi vládou československou a vládou německou v Praze dne 30. prosince 1935 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 14. ledna 1936, č. 5 Sb. z. a n.

 

Návrh schvalovacího usnesení.

Národní shromáždění republiky Československé souhlasí s dodatkovou úmluvou k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920 o vzájemných celních slevách na hudební nástroje, sjednanou mezi vládou Československou a vládou německou v Praze dne 30. prosince 1935 a uvedenou v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 14. ledna 1936, č. 5 Sb. z. a n.

Důvodová zpráva.

Československý a německý průmysl hudebních nástrojů se svého času dohodl a doporučil svým vládám sjednání dodatkové úmluvy, kterou se snižuje říšskoněmecké clo na saxofony ze 700.- ř. marek na 500.- ř. marek a československé clo na dechové a úplné tahací harmoniky se 16 nebo menším počtem basů z Kč 1.800.- na Kč 960.- a opředené struny z Kč 1.800.- na Kč 1.000.- za 100 kg.

Při třetím zasedání vládního výboru československého a německého v Berlíně ve dnech 10. až 23. prosince 1935 bylo dohodnuto sjednání této dodatkové úmluvy, kterou se realisuje dohoda mezi průmyslem.

Československý průmysl má velký zájem na vývozu saxofonů do Německa. Tento vývoz mu byl zajištěn ujednanou celní slevou a zvýšením vývozního ročního, kontingentu pro hudební nástroje z 250.000.- ř. marek na 420.000.- ř. marek. Poněvadž i dovoz hudebních nástrojů z Německa jest omezen na 50% hodnoty tohoto dovozu v roce 1931. jsou vzájemně poskytnuté celní slevy celkem vyrovnány.

Závěrečným protokolem k dodatkové úmluvě se vysvětluje význam označení "úplných" harmonik a stanoví způsob počítání basů.

Texty dodatkové úmluvy a závěrečného protokolu se přikládají v původním znění českém a německém.

V Praze, dne 23. ledna 1936.

Předseda vlády:

Dr M. Hodža v. r.

 

Dodatková úmluva

k československo-německé hospodářské dohodě

ze dne 29. června 1920.

Mezi vládou československou a německou byla sjednána tato dodatková úmluva k hospodářské dohodě mezi vládou československou a vládou německou ze dne 29. června 1920:

Článek 1.

Německá vláda povolí pro saxofony z čís. 942 německého celního sazebníku celní sazbu 500.- ř. M. za 1 q.

Článek 2.

Níže označené německé výrobky budou připuštěny při dovozu do republiky Československé za níže stanovených podmínek:

Číslo československého

celního sazebníku

pojmenování zboží

Celní sazba za 100 kg Kč

ex 581

Dechové a tahací harmoniky:

ex a) harmoniky:

dechové harmoniky;

úplné harmoniky ta-

hací (vyjímajíc pia-

nové), mající 16 nebo

méně basů

960.-

ex 584

Struny:

d) struny opředené

1000.-

Článek 3.

Tato dodatková úmluva bude ratifikována. Vstoupí v účinnost patnáctý den po výměně ratifikačních listin, jež bude provedena v Berlíně, a zůstane v účinnosti po dobu trvání hospodářské dohody ze dne 29. června 1920.

Smluvní vlády uvedou však tuto dodatkovou úmluvu v prozatímní účinnost před výměnou, ratifikačních listin s platností od 15. ledna 1936.

Čemuž na svědomí podepsali ve dvou prvopisech v československém a německém jazyku v Praze dne 30. prosince 1935.

Za vládu československou:

Dr. K. KROFTA v. r.

Za vládu německou:

von STEIN v. r.

 

Závěrečný protokol.

Při dnešním podpisu dodatkové úmluvy k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920 bylo dosaženo shody o tomto:

K článku 2.

K č. 581 československého celního sazebníku. Za "úplné" se považují i takové harmoniky, jimž chybí ojedinělé nepodstatné součástky. Součástky tahacích harmonik nebo tahací harmoniky neúplné jsou vyloučeny z použití smluvní celní sazby.

Za počet basů se považuje počet klapek na basové straně harmoniky.

Podepsáno ve dvou prvopisech v Praze dne 30. prosince 1935.

Za vládu československou:

Dr. K. KROFTA v. r.

Za vládu německou:

von STEIN v. r.

 

Zusatzvereinbarung

zum deutsch-čechoslovakischen wirtschafts-

abkommen vom 29. Juiü 1920.

Zwischen der Deutschen und der Čechoslovakischen Regierung ist die nachstehende Zusatzvereinbarung zu dem Wirtschaftsabkommen zwischen der Deutschen Regierung und der Čechoslovakischen Regierung vom 29. Juni 1920 getroffen worden.

Artikell 1.

Die Deutsche Regierung gewährt für Saxophone aus Nr. 942 des deutschen Zolltarifs einen Zollsatz von 500 RM für den Doppelzentner.

Artikel 2.

Die nachstehend bezeichneten deutschen Erzeugnisse werden bei ihrer Einfuhr nach der čechoslovakischen Republik zu den nachstehend festgesetzten Bedingungen zugelassen:

Nummer des

čechoslovakischen

Zolltarifs

Benennung der

Gegenstände

Zollsatz

für 100 kg Kč

aus 581

Mund- und Ziehharmonikas:

aus a) Harmonikas:

Mundharmonikas;

komplette Ziehhar-

monikas (mitAus-

nahme der Piano-

akkordeons), mit

16 oder weniger

Bässen.

960.-

aus 584

Saiten:

d) übersponnene Saiten

1000.-

Artikel 3.

Diese Zusatzvereinbarung soll ratifiziert werden. Sie tritt am fünfzehnten Tage nach dem Austausch der Ratifikationsurkunden, der in Berlin erfolgen soll, in Kraft und bleibt für die Dauer des Wirtschaftsabkommens vom 29. Juni 1920 in Geltung. Die vertragschließenden Teile werden jedoch diese Zusatzvereinbarung vor Austausch der Ratifikationsurkunden mit Wirkung vom 15. Januar 1936 ab vorläufig anwenden.

Geschehen in doppelter Urschrift in deutscher und čechoslovakischer Sprache zu Frag am 30. Dezember 1935.

Für die Deutsche Regierung:

von STEIN m. p.

Für die Čechoslovakische Regierung:

Dr. K. KROFTA m. p.

 

Schlußprotokoll.

Bei der am heutigen Tage erfolgten unterzeichnung einer Zusatzvereinbarung zum deutsch -čechoslovakischen Wirtschaftsabkommen vom 29. Juni 1920 wurde Einigung über folgendes festgestellt.

Zu Artikel 2.

Zu Nr. 581 des čechoslovakischen Zolltarifs. Als "komplette" werden auch solche Harmonikas angesehen, bei denen einzelne unwesentliche Bestandteile fehlen. Bestandteile von Ziehharmonikas oder nicht komplette Ziehharmonikas sind von der Anwendung des vertragsmäßigen Zollsatzes ausgeschlossen.

Als Anzahl der Bässe wird die Zahl der Klappen auf der Baßseite der Harmonika angesehen.

Geschehen in doppelter Urschrift in Prag am 30. Dezember 1935.

Für die Deutsche Regierung:

von STEIN m. p.

Für die Čechoslovakische Regierung:

Dr. K. KROFTA m. p.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP