Senát Národního shromáždění R. Čs. r. 1936.

IV. volební období.

2. zasedání.

Tisk 100.

 Zpráva

I. branného výboru

II. rozpočtového výboru

 o usnesení poslanecké sněmovny (tisk 70)

k vládnímu návrhu zákona o civilních hlídačích vojenské správy.

 

I.

Branný výbor projednal ve schůzi 23. ledna 1936 zákon přijatý sněmovnou poslaneckou, jímž se působnosti civilních hlídačů vojenské správy svěřuje ochrana vojenských objektů a formou zákona upravuje se faktický stav střežení. Není možno udržovati střežení vojenskými oddíly, protože by tím trpěl výcvik mužstva. Nový zákon stará se o zvýšenou ochranu hlídačů a upravuje jejich práva k užití zbraní při výkonu služby. Vojenští hlídači civilní budou bráni do přísahy, ve službě nosí příslušný odznak, neboť se jim zákonem propůjčuje charakter osoby vrchnostenské. Civilní hlídači vojenské služby budou moci při výkonu služby použíti zbraně, zjišťovati a zadržovati osoby shodně tak, jako je tomu u bezpečnostních orgánů a úřadů. Pracovní poměr civilních hlídačů vojenské správy jest založen na podkladě soukromo-právním a upravován jest stejně a podobně jako u ostatního dělnictva vojenské správy.

Branný výbor navrhuje sl. senátu, aby schválil osnovu zákona podle usnesení posl. sněmovny ve znění sen. tisku č. 70 i s resolucemi níže uvedenými.

V Praze dne 23. ledna 1936.

V. Klofáč v. r.,
předseda.

Emil Špatný v. r.,
zpravodaj.

 

II.

Důvodová zpráva vládního návrhu zákona uvádí, že zákona je potřebí proto, aby zabezpečen byl vojenský majetek, při čemž zpravidla jde o ochranu velmi cenného a po určitou dobu nenahraditelného vojenského materiálu, po případě i vojenského tajemství.

Ochrana vojenských objektů má býti prováděna civilními hlídači vojenské správy. Do této doby děje se tak jednak vojenskou stráží a smluvními civilními zaměstnanci vojenské správy. To musí býti i pro budoucnost zachováno proto, že při sebe větší svědomitosti denně se střídající vojenská stráž, bez odborných znalostí, nemůže danému úkolu vyhověti, jak praví důvodová zpráva vládního návrhu.

Je tedy potřeba civilních hlídačů. Jejich poměr k vojenské správě má býti založen jako dosud na čistě soukromoprávním poměru a upravován kolektivní smlouvou. Ale především má býti zákonem upraveno používání zbraně při výkonu služby a zabezpečena trestní ochrana hlídačů.

Rozpočtově nemá zákon působiti žádným zatížením. Dnes zaměstnává vojenská správa ve skladech a ústavech celkem 163 civilní hlídače, což vyžaduje ročního nákladů asi 1,800.000 Kč. Úhrada této částky je rozpočtově zajištěna v příslušných úvěrech na mzdy civilních smluvních zaměstnanců vojenské správy.

Pokud bude třeba i v budoucnu přijímati nové hlídače, bude náklad na zvýšené vydání zajištěn pravidelným rozpočtem vojenské správy.

Z těchto důvodů doporučuje rozpočtový výbor, aby senát schválil osnovu zákona podle usneseni posl. sněmovny ve znění sen. tisku č. 70.

V Praze dne 28. ledna 1936;

Dr J. Karas v. r.,
předseda.

Jos. Hubka v. r.,
zpravodaj.

 

Resoluce navržené branným výborem.

 

I.

Vláda se žádá, aby předložila osnovu, podle níž by byli civilní hlídači vojenské správy převedeni do poměru státně zaměstnaneckého podle platového zákona č. 103/26.

II.

Ministerstvo národní obrany se vyzývá, aby pro všechny dělníky vojenské správy

1. byla odstraněna hodinová mzda (počítání) a zavedena týdenní mzda se zabezpečením týdenního výdělku za 42 hodiny pracovní;

2. aby v nově ujednané kolektivní smlouvě pracovní vyřešena byla otázka dovolených pro civilní dělnictvo vojenské správy, úrazové pojištění, t. zv. kvitanční poplatek, zaopatření přestárlých dělníků, jakož i stabilisace pracovních a mzdových poměrů.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP