Neprošlo opravou po digitalizaci !

Slovenský snem 1939.

I. volebné obdobie.

1. zasedanie.

l

Zpráva

ústavno-právneho výboru

o návrhu poslanca Júlia Stanu a spoločníkov (tlač č. 1) na vydanie zákona o zásluhách ANDREJA HLINKU.

Návrh poslanca Júlia Stanu a spoločníkov je vyjadrením túžby, aby meno a zásluhy vodcu národa zvečnené boly pre všetky pokolenia i v zákonníku Slovenského štátu. Okrem toho káže návrh zákona, aby jeho hlavná veta, ktorá je obsahom § l, vkresala sa do kameňa a tento kameň vsadil sa do budovy snemu.

Ústavno-právny výbor v hlbokej úcte a s vďačnosťou jednomyseľne osvojil si tento návrh zákona. Vo vedomí toho, že

slobodný národ slovenský a jeho samostatný štát nesmrteľnému svojmu vodcovi sú nekonečnou vďakou zaviazaní za všetko, čo si národ vybojoval, ústavnoprávny výbor odporúča osnovu prijať tak, ako je navrhnutá.

Ústavno-právny výbor súčasne jednohlasným usnesením osvojuje si návrh poslanca dr. M e d e r l y h o, aby Slovenský snem usniesol sa na tejto rezolúcii:

Rezolúcia.

Slovenský snem nakladá vláde, aby dôstojným spôsobom, postavením umeleckého a monumentálneho diela, ktoré sama určí, zvečnila pamiatku Andreja Hlinku. V Bratislave dňa 17. apríla 1939.

Dr. Jozef B u d a y   v. r.     Dr. Karol M e d e r l y   v. r.

podpredseda                       zpravodaj.

Zákon

zo dňa ......

o zásluhách ANDREJA HLINKU.

Slovenský snem usniesol sa na tomto zákone:

§1.

Andrej Hlinka sa zaslúžil o slovenský národ.

§2.

Text § l tohto zákona vkreše sa do kameňa a vsadí sa do budovy slovenského snemu.

§3.

Zákon tento splní vláda.

Andrej. Bratislava. 2840-3)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP