Digitální knihovna | S SR 1939-1943

Snem Slovenskej republiky
1939 - 1943

Tisky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Návrh poslanca Júlia Stanu a spoločníkov na vydanie zákona o zásluhách Andreja Hlinku.
1 Zpráva ústavno-právneho výboru o návrhu poslanca Júlia Stanu a spoločníkov (tlač č. 1) na vydanie zákona o zásluhách Andreja Hlinku.
2 Zpráva ústavno-právneho výboru o návrhu poslanca dr. Martina Sokola a spoločníkov (tlač č. 2) na vydanie zákona o rokovacom poriadku Slovenského snemu.
3 Návrh poslanca dr. Karola Mederlyho a spoločníkov na vydanie zákona o vyhlasovaní právnych noriem Slovenskej krajiny (publikačného zákona).
4 Zpráva ústavno-právneho výboru o návrhu poslanca Júlia Stanu a spoločníkov (tlač. 1) na vydanie zákona o zásluhách Andreja Hlinku.
5 Zpráva ústavnoprávneho výboru o návrhu poslanca dr. Martina Sokola a spoločníkov (tlač 2) na vydanie zákona o rokovacom poriadku Snemu Slovenskej krajiny.
6 Zpráva ústavno-právneho výboru o návrhu poslanca dr. Karola Mederlyho a spoločníkov (tlač č. 3) na vydanie zákona, ktorým sa deň 14. marca vyhlasuje za štátny sviatok.
7 Zpráva výboru ústavno-právneho o vládnom návrhu zákona o Štátnom zdravotne-sociálnom ústave (tlač č. 5).
8 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona o úspornom a kontrolnom výbore Slovenského snemu (tlač 4.)
9 Návrh poslanca dr. Pavla Opluštila a spoločníkov na vydanie zákona o zriadení Veterinárnej komory Slovenského štátu.
10 Vládny návrh Zákon zo dňa o čestných tituloch štátnych a iných verejných zamestnancov
11 Vládny návrh zákona o cestovnom ruchu.
12 Zpráva imunitného výboru o žiadosti hlavného štátneho zastupiteľstva v Levoči, aby Slovenský snem súhlasil so zavedením trestného pokračovania proti poslancovi Ondrejovi Germuškovi pre prečin pomluvy podľa §§ 1, 2 a 3 zák. č. 108/1933 Sb. zák. a nar.
13 Zpráva imunitného výboru o žiadosti disciplinárnej komisie I. inštancie pri krajinskom úrade v Bratislave, aby Slovenský snem súhlasil so zavedením disciplinárneho pokračovania proti poslancovi Júliusovi Maguthovi pre disciplinárne prečiny podľa § 87 (§§ 21 a 22) služobnej pragmatiky.
14 Zpráva sociálneho a zdravotného výboru o návrhu poslanca dr. Pavla Opluštila a spoločníkov (tlač č. 9) na vydanie zákona o zriadení Veterinárnej komory Slovenského štátu.
15 Vládny návrh zákona o štátnej vlajke, štátnej zástave, štátnom znaku a štátnej pečati.
16 Interpelácia poslanca Karola Sidora a spol. na ministra pravosúdia vo vecí konfiškovania "Slovenskej pravdy" a "Slováka".
17 Návrh poslanca Júliusa Magutha a spoločníkov na vydanie zákona o overovaní podpisov stránok na súkromných listinách.
18 Zpráva národohospodárskeho výboru Slovenského snemu k vládnemu návrhu zákona o cestovnom ruchu (tlač. č. 11).
19 Zpráva ústavno-právneho výboru k vládnemu návrhu zákona o štátnej vlajke, štátnej zástave, štátnom znaku a štátnej pečati (tlač č. 15).
20 Vládny návrh ústavy Slovenskej republiky.
21 Vládny návrh ústavného zákona o štátnom občianstve.
22 Vládny návrh zákona o Najvyššom účtovnom kontrolnom úrade.
23 Vládny návrh zákona o sriadení verejnej správy vnútornej.
24 Interpelácia dra Mateja Huťku a spol. na vládu vo veci znevažovania autority snemu a jeho členov.
25 Vládny návrh zákona o Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave.
26 Zpráva rozpočtového výboru k vládnemu návrhu zákona o Najvyššom účtovnom kontrolnom úrade (tlač 22).
27 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu ústavy Slovenskej republiky (tlač č. 20).
28 Odpoveď vlády na interpeláciu poslanca dr. Mateja Huťku a spoločníkov vo veci znevažovania autority snemu a jeho členov (tlač 24).
29 Zpráva rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o verejnej správe vnútornej (tlač 23).
30 Zpráva kultúrneho výboru Slovenského snemu o riadnom návrhu zákona, ktorým sa zriaďuje Slovenská vysoká škola technická (tlač č. 25).
31 Odpoveď ministra pravosúdia na interpeláciu poslanca K. Sidora a spol. vo vecí konfiškovania "Slovenskej pravdy" a "Slováka" (tlač 16).
32 Vládny návrh zákona o vylúčení obcí Košická Belá a Košické Hámry z obvodu okresného súdu v Prešove a ich pričlenení k obvodu okresného súdu v Gelnici.
33 Vládny návrh zákona o úprave pozemkovej držby.
34 Vládny návrh zákona o zastavení ďalšieho povoľovania dodatočného súpisu imania za účelom uloženia dávky z majetku a z prírastku na majetku.
35 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu ústavného zákona o štátnom občianstve (tlač 21).
36 Vládny návrh ústavneho zákona o organizácii Hlinkovej slovenskej ľudovej strany.
37 Vládny návrh zákona o priznaní vnútroštátnej pôsobnosti dohode medzi Slovenskou republikou a Nemeckou ríšou o vzájomnom usporiadaní vecí v súdnictve.
38 Vládny návrh zákona o úprave služebného pomeru vydatých učiteliek, učiteliek ručných prác národných škôl a opatrovateliek.
39 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona o vylúčení obcí Košická Belá a Košické Hámry z obvodu okresného súdu v Prešove a ich pričlenení k obvodu okresného súdu v Gelnici (tlač 32).
40 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona o Hlinkovej slovenskej ľudovej strane (tlač 36).
41 Zpráva zahraničného výboru o vládnom návrhu zákona o vnútroštátnej účinnosti dohody medzi Slovenskou republikou a Nemeckou ríšou o vzájomnom usporiadaní vecí v súdnictve (tlač 37).
42 Zpráva kultúrneho výboru o vládnom návrhu zákona o úprave služebného pomeru vydatých učiteliek, vydatých učiteliek ručných prác národných škôl a vydatých opatrovateliek (tlač 38).
43 Vládny návrh zákona o zabavení majetku pre niektoré trestné činy.
44 Vládny návrh zákona o zrušení okresného súdu v Snine a o slúčení jeho obvodu s obvodom okresného súdu v Humennom.
45 Návrh poslanca dr. Martina Sokola a spoločníkov na vydanie zákona o trestnom stíhaní prezidenta republiky a členov vlády.
46 Vládny návrh zákona o vyhlásení splatnosti pohľadávok z vkladných listov na bankovky zadržané pri kolkovaní peňazí, vydaných podľa ustanovenia § 1 zákona zo dňa 25. februára 1919 číslo 84 Sb. z. a n.
47 Vládny návrh zákona o vylúčení sudcu — vojenskej osoby zo senátu rozhodujúceho o trestných činoch podľa §§ 6, 12 zák. čís. 50/23 Sb. z. a n.
48 Vládny návrh zákona o zriadení Štátneho hydrologického a meteorologického ústavu.
49 Návrh poslanca dr. Martina Sokola a spoločníkov na vydanie zákona o Kancelárii prezidenta republiky.
50 Návrh poslanca dr. Martina Sokola a spoločníkov na vydanie zákona o plate prezidenta republiky.
51 Vládny návrh zákona o snížení a úprave niektorých všeobecných (autonómnych) colných sadzieb.
52 Zpráva imunitného výboru o žiadosti hlavného štátneho zastupiteľstva v Bratislave (odd. v Prešove) o súhlas snemu s trestným stíhaním poslanca inž. Franza Karmasina pre priestupok pomluvy podľa § 2 zák. čís. 108/1933 Sb. z. a n.
53 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona o zastavení ďalšieho povoľovania dodatočného súpisu imania za účelom uloženia dávky z majetku a z prírastku na majetku (tlač 34).
54 Vládny návrh zákona o rozšírení pôsobnosti vojenských súdov mimo operačného pásma vojenského.
55 Vládny návrh zákona o štandarde prezidenta Slovenskej republiky.
56 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona o zabavení majetku pre niektoré trestné činy (tlač 43).
57 Zpráva rozpočtového výboru o návrhu poslanca dr. Martina Sokola a spoločníkov na vydanie zákona o Kancelárii prezidenta republiky (tlač 49).
58 Zpráva rozpočtového výboru o návrhu poslanca dr Martina Sokola a spoločníkov na vydanie zákona o plate prezidenta republiky (tlač 50).
59 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona o štandarde prezidenta republiky (tlač 55).
60 Vládny návrh zákona o štátnej záruke na hotelový úver a o podpore hotelníctva.
61 Vládny návrh zákona o príjmoch Riaditeľstva pre cestovný ruch.
62 Vládny návrh zákona o dodávaní povinných výtlačkov tlačív.
63 Vládny návrh zákona o právnom postavení Štátneho nakladateľstva.
64 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona o zrušení okresného súdu v Snine a o slúčení jeho obvodu s obvodom okresného súdu v Humennom (tlač 44).
65 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona o vylúčení sudcu-vojenskej osoby zo senátu rozhodujúceho o trestných činoch podľa §§ 6, 12 zák. čís. 50/23 Sb. z. a n. (tlač 47).
66 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona o rozšírení pôsobnosti vojenských súdov mimo operačného pásma vojenského (tlač 54).
67 Vládny návrh zákona o ochrane domáceho trhu práce.
68 Zpráva rozpočtového výboru. o vládnom návrhu zákona o vyhlásení splatnosti pohľadávok z vkladných listov na bankovky, zadržané pri kolkovaní peňazí, vydaných podľa ustanovenia § 1 zákona zo dňa 25. februára 1919 číslo 84 Sb. z. a n. (tlač 46).
69 Zpráva rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o zriadení Štátneho hydrologického a meteorologického ústavu (tlač. 48).
70 Zpráva rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o snížení a úprave niektorých všeobecných (autonómnych) colných sadzieb (tlač 51).
71 Vládny návrh zákona o Bratislavskej burze a o zákaze termínových obchodov (burzový Zákon).
72 Vládny návrh zákona o zriadení štátneho komasačného fondu.
73 Vládny návrh zákona o hlásení a nútenom nájme niektorých živnostenských provozovní.
74 Návrh poslanca Jozefa Drobného a spoločníkov na vydanie zákona o zmene predpisov o kvalifikovaní štátnych zamestnancov.
75 Vládny návrh zákona o úprave obchodu s filmami.
76 Vládny návrh zákona o zriadení a pôsobnosti banských úradov.
77 Vládny návrh zákona, ktorým sa určuje ďalší dodatok k štátnemu rozpočtu na rok 1939.
78 Zpráva ústavno-právneho výboru o návrhu poslanca dr. Martina Sokola a spoločníkov na vydanie zákona o trestnom stíhaní prezidenta republiky a členov vlády (tlač 45).
79 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona o dodávaní povinných výtlačkov tlačív (tlač 62).
80 Zpráva sociálneho a zdravotného výboru o vládnom návrhu zákona o ochrane domáceho trhu práce (tlač 67).
81 Zpráva rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o Bratislavskej burze a o zákaze termínových obchodov (burzový Zákon) (tlač 71).
82 Zpráva rozpočtového výboru o zriadení štátneho komasačného fondu (tlač 72).
83 Vládny návrh zákona o brannej výchove.
84 Vládny návrh branného zákona Slovenskej republiky
85 Tlač 85 nebola vytlačená.
86 Vládny návrh ústavného zákona zo dňa 1939 o inkorporácii územia býv. Poľskom v roku 1920, 1924 a 1938 zabraného.
88 Zpráva rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o príjmoch Riaditeľstva pre cestovný ruch (tlač 61).
89 Zpráva rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona, ktorým sa určuje ďalší dodatok k štátnemu rozpočtu na rok 1939 (tlač 77).
90 Vládny návrh zákon zo dňa o židovských podnikoch a o židovských zamestnancoch v podnikoch
91 Zpráva rozpočtového výboru o vládnom návrhu finančného zákona Slovenskej republiky, ktorým sa stanoví štátny rozpočet na rok 1940.
92 Zpráva kultúrneho výboru o vládnom návrhu zákona o právnom postavení štátneho nakladateľstva (tlač 63).
93 Vládny návrh zákon zo dňa o vyhlasovaní právnych predpisov a o úradných časopisoch (publikačná norma)
94 Zpráva rozpočtového výboru o vládnom návrhu zákona o štátnej záruke na hotelový úver a o podpore hotelníctva (tlač 60).
95 Návrh poslanca dr. Mateja Huíku a spoločníkov na vydanie zákona o označení účastín spoločností so sídlom v Slovenskej republike menovou jednotkou slovenskou /Ks/.
96 Zpráva národohospodárskeho výboru o vládnom návrhu zákona o hlásení a nútenom nájme niektorých živnostenských provozovní (tlač 73).
97 Zpráva národohospodárskeho výboru o návrhu poslanca dr. Mateja Huťku a spoločníkov na vydanie zákona o označení účastín spoločností so sídlom v Slovenskej republike menovou jednotkou slovenskou /Ks/ /Tlač 95./
98 Zpráva úatavno-právneho výboru o vládnom návrhu zákona o trestnom stíhaní niektorých činov, ktorými sa ohrozuje verejný poriadok, pokoj a verejná bezpečnosi /tlač 87/.
99 Zpráva ústavno-právneho výboru o vládnom návrhu ústavného zákona o inkorporácií územia býv. Poľskom v roku 1920, 1924 a 1938 zabraného /tlač 86/.
100 Zpráva imunitného výboru o žiadosti krajinského úradu, aby snem Slovenskej republiky dal súhlas k policajnému stíhaniu poslanca Jána Eszterházyho pre dopravný priestupok.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Přihlásit/registrovat se do ISP