Neprošlo opravou po digitalizaci !

Snem Slovenskej krajiny 1939.

l. volebné obdobie. 1. zasedanie.

3.

Návrh

poslanca dr. Karola Mederlyho a spoločníkov na vydanie zákona o vyhlasovaní právnych noriem Slovenskej krajiny (publikačného zákona).

Podpísaní navrhujú

Snem Slovenskej krajiny, ráč sa usniest

zo dňa.....

o vyhlasovaní právnych noriem Slovenskej krajiny (publikačný zákon).

Snem Slovenskej krajiny usniesol sa na tomto zákone:

Diel prvý.

Vyhlasovanie právnych noriem Slovenskej krajiny.

§ 1

(1) Právne normy Slovenské] krajiny vyhlasujú sa v sbierke ,,Slovenský zákoník".

(2) V Slovenskom zákoníku sa vyhlasujú:

a) zákony Slovenskej krajiny,

b) rokovací poriadok Snemu Slovenskej krajiny,

c) nariadenia vlády Slovenskej krajiny a taktiež jej vyhlášky, ak ich uverejnenie v Slovenskom zákoníku predpisuje zákon alebo vládne nariadenie,

d) nariadenia a vyhlášky ústredných a iných úradov a orgánov Slovenskej krajiny za podmienky uvedenej pod lit c),

e) vyhlášky o oprave tlačových chýb, vzniklých pri vyhlásení právnych noriem, uvedených pod bodmi a) až d)

(3) Vláda Slovenskej krajiny rozhodne o tom, ako majú byť uverejňované v Slovenskom zákoníku predpisy, vyhlásené v časti I. Sbierky zákona a nariadení.

§ 2

Slovenský zákoník vychádza v jazyku slovenskom (§ 2, ods. I. úst. zák. č 299/1938 Sb. z a n)

§ 3

(1) Slovenský zákonník vydáva sa v čiastkach postupne číslovaných, z ktorých každá obsahuje v záhlaví označenie dňa, kedy bola vydaná.

(2) Vyhlasované právne normy treba označiť bežnými číslami a ich rad uzavreť koncom kalendárneho roku.

§ 4

Deň, označený v záhlaví príslušnej čiastky ako deň jej vydania, je dňom vyhlásenia právnych noriem do nej pojatých.

§ 5

Nakoľko v právnych normách, uvedených v § 1, ods. 2 nie je nič iného ustálené, nastáva ich účinnosť 15. dňa po vydaní príslušnej čiastky (§ 4)

§6.

(1) Tlačové chyby v texte právnych noriem, vyhlásených alebo uverejnených v Slovenskom zákoníku, ako aj iné (nesprávnosti vo vnútornej jeho úprave (číslovanie jednotlivých vyhlásení a čiastok, stránkovanie, deň vyhlásenia a pod.) opravujú sa v Slovenskom zákoníku vyhláškou ministerstva vnútra Slovenskej krajiny.

(2) Vyhlásenie opravy má účinok, akoby text právneho predpisu bol býval už pôvodne správne vyhlásení

§ 7

Právne normy, vyhlasované v Slovenskom zákoníku môžu sa uverejniť okrem toho podľa potreby aj iným vhodným spôsobom, najmä

v dennej tlači a rozhlasom, ako aj v úradných novinách, ale toto uverejnenie nenahradzuje vyhlásenie predpísané týmto zákonom.

§8

Slovenský zákoník rediguje ministerstvo vnútra Slovenskej krajiny.

§ 9

(1) Ministerstvo vnútra Slovenskej krajiny vydá podrobnejšie predpisy o dodávaní Slovenského zákoníka úradom štátnym a verejným, a o podmienkach odberania.

(2) Všetky obce sú povinné zaopatriť si aspoň jeden exemplár Slovenského zákoníka. Slovenský zákoník umiesti sa v miestnostiach obecného úradu alebo v obecných knižniciach kde má byť počas úradných hodín bezplatne prístupný každému

(3) Zásielky čiastok Slovenského zákoníka sú oslobodené od poštovného.

§ 10.

Pokiaľ vo veciach, ktoré majú byť upravené právnymi normami, zmienenými v § 1, ods. 2, doterajšie právne normy hovoria o Sbierke zákonov a nariadení, nastupuje namiesto nej Slovenský zákoník

Diel druhý.

Ustanovenie záverečné.

§ 11.

Zákonom týmto sa pozmeňujú predpisy vládneho nariadenia zo dňa 30. decembra 1938, číslo 392 Sb. z. a n., o Sbierke zákonov a nariadení Československej republiky, pokiaľ ide o právne pravidlá (vyhlášky) orgánov Slovenskej krajiny [lit. g) a j), § 2 uvedeného nariadenia], najmä zrušujú sa ustanovenia § 7 citovaného vládneho nariadenia, týkajúce sa uverejňovania prekladov právnych pravidiel v jazyku slovenskom.

§ 12

Zákon tento nadobúda účinnosti dňom vyhlásenia; splní ho ministerstvo vnútra Slovenskej krajiny v dohode so zúčastnenými ministerstvami.

Dôvodová zpráva:

Ústavná listina republiky Česko-Slovenskej v § 49 ods I. ustanovuje ,,K platnosti zákona je treba, aby bol vyhlásený, a to spôsobom, ako ustanovuje zákon." Toto pravidlo platí aj pre zákony Snemu Slovenskej krajiny, lebo nebolo zrušené ani výslovne ani mlčky zákonom o autonómii Slovenskej krajiny.

Ak majú teda zákony Sneniu Slovenskej krajiny vyhovovať tomuto ústavnému predpisu, musia byť vyhlasované, a to spôsobom, ktorý bude stanovený zákonom alebo nariadením vlády Slovenskej krajiny podľa 2 ods čl II ústavného splnomocňovacieho zákona

S úpravou veci vyhlasovania zákonov snemu pravidelne a upravuje aj vyhlasovanie noriem hierarchicky nižších, avšak všeobecne záväzných. Preto prítomná osnova rieši aj úpravu publikácie týchto právnych pravidiel Osnova v tomto ohľade pridržiava sa rozsahu, vymedzeného doterajšími právnymi predpismi československými (zák. č I/1918, č. 139.) 1919 a č. 500/1921 Sb. z. a n.)

K § 1.

Názov Slovenský zákoník bol zvolený z dôvodu svojej stručnosti Tejto prednosti musí ustúpiť aj okolnosť, že v staršej terminológii rozumie sa "zákoníkom — kodexom" súhrn platných zákonov Ostatne Slovenský zákoník postupnou kodifikáciou starých právnych predpisov takýmto súhrnom sa má stať. Pokiaľ ide o možnú námietku, že navrhovaný názov je niepriliehavý, lebo v publikačnom prostriedku Slovenskej krajiny nebudú len zákony, treba zdôrazniť, že výraz zákony má aj význam širší. Stačí v tomto smere poukázať na § 22, ods. 3, alebo na §§ 65 a 67 Ústavnej listiny, kde slovo "zákony" zahrňuje v sebe všetky právne pravidlá

V odstavci 2 rokovací poriadok Snemu Slovenskej krajiny uvádza sa osobitne preto, lebo je možné, že na niektorých ustanoveniach rokovacieho poriadku bude sa môcť Snem usnášať autonómne — nie formou zákona — ako tomu je aj u rokovacieho poriadku Národného shromaždenia

Podľa § 1 bodu c) odst 2, majú byť v Slovenskom zákoníku vyhlasované všetky nariadenia vlády Slovenskej krajiny, teda aj nariadenia vo veciach spoločných.

V tomto ohľade navrhovaná osnova nie je v súlade s ustanoveniami vládneho nariadenia

č 392/1938 o Sbierke zákonov a nariadení republiky Česko-Slovenskej, ktoré mimo iné stanovi, že nariadenia všeobecnej povahy Slovenskej krajinskej vlády, ako aj úradov pre obvod krajiny Slovenskej — vo veciach spoločných — majú byť platne vyhlasované v Sbierke zákonov a nariadení (§2, lit. g), §§ 8 a 9).

S touto úpravou vyhlasovania právnych pravidiel orgánov Slovenskej krajiny nie je možno súhlasiť z týchto dôvodov-

1 Niektoré nariadenia vlády (úradov) Slovenskej krajiny by boly platne uverejňované v Sbierke zákonov a nariadení, iné zasa v Slovenskom zákoníku. Týmto by vo vyhlasovaní nariadení vlády Slovenskej krajiny vznikla nejednotnosť a roztrieštenosť. Jedno nariadenie by sa citovalo zo Sbierky, iné zasa zo Slovenského zákoníka

2. Zasielaním nariadení k uverejneniu do Sbierky zákonov sa vyhlásenie značne zdrží a u niektorých nariadení bude mnohokrát záležať na okamžitom ich publikovaní

Orgán, poverený vyhlasovaním nariadení, musí byť preto podriadený slovenskej vláde alebo ministerstvu, aby mu mohlo byť uložené okamžité vyhlásenie nariadenia Predsedníctvu ministerskej rady, ktoré podľa uvedeného nariadenia rediguje Sbierku zákonov a nariadení, záväzný príkaz \ tomto ohľade nemožno dať. Toto nezaručuje am ustanovenie 2 vety ods. I, § 8 cit. vlád. nar. , kde sa predpisuje, že pokiaľ nie je zvláštnymi predpismi stanovené, do kedy má byť právny predpis vyhlásený, môže túto lehotu určiť zvláštnym opatrením orgán, ktorý právny predpis vydáva — lebo za nezachovanie tohoto opatrenia nemožno brať na zodpovednosť predsedníctvo ministerskej rady v Prahe, ktoré autonómnym orgánom Sloven- ^kei krajiny nepodlieha.

3 Predpis § 4, cit nariadenia nevyhovuje vôbec. Z tohoto predpisu plynie, že ak nariadenie slovenské] vlády bolo zaradené do časti II Sbierky zákonov a nariadení, ktorá je určená len pre právne pravidlá, platné v Čechách a na Morave, a ktorú si slovenské úrady a aj súkromníci na Slovensku len v zriedkavých prípadoch budú objednávať, bude platne vyhlásené hoci na Slovensku publikované vôbec nebolo:

Zásadou musí byť, že normy autonómnych orgánov Slovenskej krajiny musia byť v jednej Sbierke systematicky vyhlásené Rozhodným nie je to, že ide o nariadenia vydané v tých veciach, ktoré sú v ohľade zákonodarnom spoločné, ale to, že ide o normy vydané autonómnymi orgánmi Slovenskej krajiny v medziach ich kompetencie a že predpis platí pre územie Slovenskej krajiny. Z toho dôsledne tiež plynie, že tieto orgány môžu si určovať aj spôsoby vyhlasovania svojich právnych noriem a menovite to, kedy majú byť platne vyhlásené

Ostatne mnohokrát by mohlo byť sporné, či ide o nariadenia vlády Slovenskej krajiny vo veciach spoločných alebo nie Niekedy zasa pôjde v tomto smere o nariadenie smiešanej povahy

Čo bolo vyššie povedané o nariadeniach vlády Slovenskej krajiny, platí obdobne o vyhláškach vlády ako aj úradov pre obvod krajiny Slovenskej vo veciach spoločných, ktoré majú byť podľa § 2, lit. j), uvedeného nariadenia tiež vyhlasované v Sbierke zákonov a nariadení

Znenie ustanovenia lit. d), ods 2, § I zahrňuje všetky normy nižšieho druhu, ktorých vyhlásenie v sbierke právnych pravidiel je nariadené predpismi hierarchicky vyššími

K § 4

Tento § chce zabrániť možnému vzniku pochybností o tom, kedy sa má považovať norma za vyhlásenú, a v záujme právnej istoty vylúčiť právo skúmania o dm vydania príslušnej časti Slovenského zákoníka.

K § 6

Úprava vyhlasovania tlačových chýb je potrebná Návrh preberá spôsob, akým je vec upravená vo vládnom nariadení č 392/1938 Sb. z. a n.

K § 9

Povinným umiestením Slovenského zákoníka do obecných knižníc chce sa dosiahnuť toho, aby znalosť práva mohla preniknúť do najširších vrstiev obyvateľstva

Návrh nemá finančného dosahu v smysle ustanovenia § 41, ods. 2. ústavnej listiny.

Po stránke formálnej navrhujeme prideliť tento návrh výboru iniciatívnemu a ústavnoprávnemu

V Bratislave 22 februára 1939.

dr. Mederly,

dr. Buday, Čavojský, Černák, Danihel, Drobný, dr. Ferenčík, dr. Filkorn, Florek, Gašpar, Hancko, Haššík, Hollý, dr. Hudec, dr. Huťka, dr. Kôrper, Líška, Medricky, Maguth, Mora,

dr. Opluštil, dr. Rehák, Slameň, Šrobár.

Unia Bratislav


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP