Neprošlo opravou po digitalizaci !

Snem Slovenskej krajiny 1939.

I. volebné obdobie.

I. zasadnutie.

4.

Zpráva

ústavno-právneho výboru

o návrhu poslanca Júlia Stanu a spoločníkov (tlač. 1.) na vydanie zákona o zásluhách ANDREJA HLINKU.

Podľa navrhovanej osnovy zákona má byť týmto zákonom vypovedané, že Andrej Hlinka sa zaslúžil o slovenský národ. Tieto slová majú byť vkresané do kameňa a tento má byť vsadený do budovy Snemu Slovenskej krajiny.

V odôvodnení osnovy zákona stručne síce, ale výstižne sa poukazuje na bohatý obsah národu slovenskému zasväteného života Andreja Hlinku, na jeho vynikajúcu účasť v heroických zápasoch slovenského národne-politického pohybu posledných desaťročí a na jeho význam a zásluhy v šťastnom dovŕšení národnej borby, končiacej sa 6. októbra 1938 úplným víťazstvom slovenskej autonomistickej myšlienky.

Ústavno-právny výbor, ako navrhova-

telia, v hlbokej úcte a s vďačnosťou zhodnotil životné dielo Andreja Hlinku, jednomyseľne si osvojil návrh zákona a v pevnom presvedčení, že slobodné Slovensko a voľný život začínajúci slovenský národ nekonečnou vďakou sú zaviazaní nesmrteľnému vodcovi Slovákov, Andrejovi Hlinkovi, odporúča Snemu Slovenskej krajiny, aby osnovu zákona o zásluhách Andreja Hlinku prijal v pripojenom znení.

Ústavno-právny výbor súčasne jednohlasným usnesením osvojuje si návrh poslanca dr. Mederlyho, aby Snem Slovenskej krajiny usniesol sa takto:

Rezolúcia.

Snem Slovenskej krajiny nakladá Slovenskej vláde, aby dôstojným spôsobom, postavením umeleckého a monumentálneho diela, ktoré sama určí, zvečnila pamiatku Andreja Hlinku.

V Bratislave dňa 22. februára 1939.

Dr. Gejza F r i t z   v. r.         Július Stano  v. r.

predseda.                             zpravodaj.

Zákon

zo dňa .....

o zásluhách Andreja Hlinku.

Snem Slovenskej krajiny usniesol sa na tomto zákone:

§1.

Andrej Hlinka sa zaslúžil o slovenský národ.

§2.

Text § l tohto zákona nech je vkresaný do kameňa a vsadený do budovy Snemu Slovenskej krajiny.

§3.

Zákon tento splní vláda Slovenskej krajiny.

Andrej. Bratislava. 2849-39)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP