Neprošlo opravou po digitalizaci !

Slovenský snem 1939

I. volebné obdobie.

1. zasedanie.

6.

Zpráva

ústavno-právneho výboru

o návrhu poslanca dr. Karola Mederlyho a spoločníkov (tlač č. 3) na vydanie zákona, ktorým sa deň 14. marca vyhlasuje za štátny sviatok.

Každý kultúrny národ buduje celý svoj život na tých základoch, ktoré si vytvoril vo svojom dejinnom vývine. Všetky tie hmotné a duchovné, mravné a kultúrne hodnoty, vytvorené dejinným vývinom, stávajú sa piliermi, na ktorých spočíva stavba národného života prítomnosti a budúcnosti. Ale nepostačuje, že sa národ na svoju históriu odvoláva, že túto svoju históriu s pocitom národného sebavedomia poznáva, že sa svojej histórii učí, — je potrebné, aby národ svoju históriu tvoril a aby si potrebu tvorenia vlastnej histórie uvedomoval.

V dejinnom vývine národa uplatňujú sa rozličné fyzické i duchovné sily, ktoré vplývajú na smer a tempo tohto vývinu a určujú ďalšie osudy národa. Tieto sily vývin národa alebo podporujú a zveľaďujú, alebo ho zdržujú a často i bytie ná-

roda nebezpečne ohrozujú. Medzi týmito protichodnými silami stojí národ, o bytie, vzrast a budúcnosť ktorého ide. Kultúrny národ uvedomuje si toto svoje postavenie v dejinných prúdoch, vytvára také mravné a kultúrne hodnoty, ktoré vplyv nepriaznivých prúdov paralizujú a vplyv priaznivých prúdov napomáhajú. V takomto víre udalostí rozhodujúcu úlohu hrá vôľa národa, ktorý opierajúc sa o svoje historické tradície a o vlastné mravné hodnoty vie ovládať vývin vlastného života a rozhodovať o svojom vlastnom osude.

Dejinný vývin národa, to nie je len reťaz veľkých a slávnych alebo tragických udalostí, to nie sú iba doby slávy a poníženia, veľkosti a utrpenia, — dejiny to je celý život so všetkými svojimi velkými i malými, významnými i všednými zjavmi. Ale ako jednotlivec í národ len pri silných otrasoch, pri búrkach a prevratoch, pri dňoch nadšenia a radosti uvedomuje si všetky zjavné i skryté složky svojho života. Velké, historické udalosti sú iba následkami a výsledkami celého prúdu drobných udalostí, ktoré sa spojujú v mohutný tok, vyvierajúci z prameňov celých storočí.

Takéto udalosti dejinného významu sú dielom nie jednotlivcov, ale celých generácií, ktoré tieto udalosti pripravovaly a v ich príchod verily. Takéto udalosti sú dejinnou nutnosťou, ktorú si národ musí včas a v plnej miere uvedomiť a dať jej ten význam, ktorý jej v živote národa patrí a určiť jej takú funkciu, akú má v budúcom vývine národa vykonávať.

Takou historickou udalosťou, ktorá ako prirodzený následok dejinného vývinu slovenského národa odohrala sa 14. marca 1939, je vyhlásenie samostatnosti Slovenského štátu. Proklamovanie samostatnosti Slovenského štátu nie je len dôsledok vývinu medzinárodnej situácie a

rozuzlenia spletitých pomerov v strednej Európe, ale je predovšetkým výsledkom prirodzeného vývinu nášho národného života, ktorý v tejto medzinárodnej situácii našiel svoje dramatické, ale prirodzené riešenie. Táto historická udalosť je výsledkom práce všetkých slovenských pokolení, ktoré v priebehu dlhých storočí bojovaly za stvorenie takých podmienok národného života, v ktorom mohly by sa uplatniť všetky sily a schopnosti nášho národa. V týchto dlhých storočiach slovenský národ rástol početne, vzrastal duchovne, uvedomoval si postupne všetky svoje prirodzené práva, usiloval sa nájsť pre tieto svoje práva trvalé zabezpečenie, až dospel vo svojom vývine na také historické rozcestie, na ktorom musel sa roz-

hodnúť k činu, ktorý znamená dovŕšenie tohto vývinu. Slovenský snem, ktorý toto rozhodnutie vyslovil, bol tlmočníkom túžob, vôle a zodpovednosti celého slovenského národa, všetkých jeho minulých, prítomných a budúcich pokolení. Rozhodnutím slovenského snemu 14. marca tohto roku vystúpil slovenský národ v samostatnom štáte na javisko histórie, aby po uplynutí celého tisícročia stal sa suverénnym pánom svojich osudov a vlastníkom svojho odvekého domova pod Tatrami; aby v tomto svojom samostatnom štáte budoval podmienky svojho bezpečného vývinu a prispel ako samostatný člen medzi národmi Európy k spoločnému blahu ludstva.

Vyhlásením samostatného Slovenského štátu prevzal slovenský národ na vlastné plecia zodpovednosť za svoje osudy a vyslovil pevné rozhodnutie niesť túto zodpovednosť pred súdom slovenskej histórie i pred súdom slovenskej budúcnosti.

Slovenský snem vyniesol toto rozhodnutie preto, že si jeho historický význam plne uvedomil. Ale je potrebné, aby si dosah tohto činu slovenského snemu uvedomil celý národ, aby sa k tomuto historickému činu vracal a aby sa naučil vidieť v ňom historický medzník v dejinnom vývine svojho života, aby každý príslušník slovenského národa pochopil, že týmto dňom skončila tisícročná kapitola slovenskej histórie, aby sa v našom národnom vývine začala kapitola nová. Táto nová kapitola slovenského života ukladá ťarchu nových povinností a zodpovednosti na celý národ. Aby národ vedel význam tohto dňa a tohto činu správne chápať, správne ceniť a aby vedel túto ťarchu zodpovednosti s hrdým vedomím slobodného národa niesť a konať všetky povinnosti, ku ktorým ho jeho štátna samostatnosť zaväzuje, je potrebné, aby si všetko to často pripomínal, aby sa v tomto duchu slovenskej štátnosti a národnej zodpvednosti vychovával, aby sa k tomuto veľkému dňu vracal ako k počiatku a východisku svojho nového života a svojej šťastnej budúcnosti.

Preto je potrebné, aby sa deň vyhlá-

senia samostatného Slovenského štátu stal národným a štátnym sviatkom slovenského národa. Uzákonením tohto národného a štátneho sviatku spečatí slovenský snem svoje historické rozhodnutie a podá presvedčivý dôkaz, že slovenský národ vie tvoriť svoju históriu.

Ústavno-právny výbor odporúča návrh zákona prijať tak, ako nasleduje. V Bratislave dňa 3. mája 1939.

Dr. Karol Mederly v. r.,

predseda.

Dr. František Hrušovský v. r.,

zpravodaj.

Zákon zo dňa mája 1939

o vyhlásení 14. marca za štátny sviatok.

Slovenský snem usniesol sa na tomto zákone:

§ l.

Štrnásty marec vyhlasuje sa za sviatok Slovenského štátu.

§ 2.

(1) Pre deň 14. marca platia všetky ustanovenia o nedeliach.

(2) Podrobné predpisy, najmä o dôstojnej oslave tohto dňa, vydá vláda nariadením.

§ 3.

Zákon tento vstupuje do života dňom vyhlásenia a splní ho minister vnútra v dohode so zúčastnenými ministrami.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP