Neprošlo opravou po digitalizaci !

Slovenský snem 1939

I. volebné obdobie.

1. zasedanie.

7. Zpráva

výboru ústavno-právneho

o vládnom návrhu tlač č. 5 zákona o Štátnom zdravotne-sociálnom ústave.

Ústavno-právny výbor zaoberal sa touto osnovou na schôdzke dňa 3. mája 1939 a usniesol sa odporúčať, aby snem osnovu prijal v znení, ktoré je súčiastkou tejto zprávy.

Ústavno-právny výbor urobil na osnove tieto zmeny: skrátil názov na "Zákon zo dňa ....... o Štátnom zdravotne-so- ciálnom ústave", v § l na dvoch miestach slovo "konať" nahradil slovom "robiť", vynechal v 4, riadku slovo "potrebné" a v 5. riadku slová "k účinným zdravotníckym opatreniam", v § 2 slovo "pečlivosti" nahradil slovom "starostlivosti", v ods. 2 § 3 opravil tlačovú chybu ("vyhovieť"), v § 4 slová "budú upravené vládnym"

V Bratislave dňa 3. mája 1939.

nahradil slovami "upraví vláda", takmer úplne preštylizoval § 5, porobil potrebné jazykové opravy v §§ 6 a 7 a v poslednej vete § 7 vypustil slovo "zároveň".

Týmito zmenami nič sa nemení na osnove po stránke vecnej a ústavno-právny výbor potrebu takejto zmeny nezistil.

Osnova je po istú mieru novinkou, lebo voči podobným ustanovizniam zahraničným zapája do budovaného Štátneho zdravotne-sociálneho ústavu aj agendu sociálneho charakteru. Ústavno-právny výbor tento, spôsob riešenia víta, ako dobrý krok k zjednodušovaniu a tým aj k zhospodárneniu verejného života.

Dr. Karol Mederly v. r.,

predseda.

Dr. Vojtech Tvrdý v. r.,

zpravodaj.

Zpráva

výboru sociálneho a zdravotného.

Sociálny a zdravotný výbor rokoval o návrhu v znení, upravenom ústavno-právnym výborom na schôdzke dňa 4. mája 1939 a usniesol sa odporúčať, aby snem opravené znenie uzákonil.

Štátny zdravotne-sociálny ústav bude povolaný nielen zapojiť sa do spolupráce s ostatnými kultúrnymi štátmi na poli zdravotne-sociálnom, ale plniť svoje poslanie i doma, kde bude mať plné ruky práce, aby pomáhal vychovať zdravý dorast a zachovať silný a odolný národ.

V Bratislave dňa 4. mája 1939.

Rudolf Čavojský v. r.,

predseda.

Dr. Pavel Opluštil v. r.,

zpravodaj.

Zpráva

výboru rozpočtového.

Rozpočtový výbor na schôdzke dňa 4. mája 1939 rokoval o tomto vládnom návrhu v textácii, upravenej výborom ústavno-právnym, zistil, že vybudovanie ústavu

nie je spojené s rozpočtové nekrytými výdavkami a usniesol sa uzákonenie návrhu snemu odporúčať.

V Bratislave dňa 4. mája 1939.

Dr, Eugen Filkorn v. r., predseda.

Vojtech Husárek v. r.,

zpravodaj.

Zákon

zo dňa mája 1939

o Štátnom zdravotne-sociálnom ústave.

Slovenský snem usniesol sa na tomto zákone:

§ l.

Pri ministerstve vnútra zriaďuje sa Štátny zdravotne-sociálny ústav (v ďalšom "ústav"), ktorý má robiť odborné výskumy pre štátnu zdravotnú správu, odborne vychovávať a prakticky cvičiť zdravotnícky, lekársky a pomocný personál,

podporovať výchovu v preventívnom a sociálnom lekárstve a robiť verejno-zdravotnícku propagandu.

§ 2.

Vláda môže zriadiť pobočky ústavu a podľa potreby verejného zdravotníctva jednotlivé oddelenia ústavu zrušiť, zmeniť alebo nové zriadiť, verejné zdravotné ústavy čo do ich pôsobnosti v obore zdravotnej a zdravotne-sociálnej starostlivosti k nim priradiť alebo s nimi slúčiť,

§ 3.

(1) Ústav je podriadený ministerstvu vnútra a má svoju správu a svoje odborné vedenie.

(2) O súčinnosť a pomoc ústavu môžu v obore jeho pôsobnosti a podľa smerníc vydaných ústavom žiadať všetky odbory štátnej správy, sociálne-poisťovacie ústavy, autonómne korporácie, ako aj osoby súkromné. Ústav je povinný vyhovieť týmto žiadostiam, nakoľko to neodporuje ustanoveniu § 1.

§ 4.

Organizáciu ústavu a pracovné podmienky upraví vláda nariadením, a to tak, aby vyhovovaly bádateľským ako aj učebným požiadavkám vysokých škôl.

§ 5.

Na čele ústavu stojí odborný lekár ako riaditeľ ústavu, ktorého zastupuje námestník. Agendu ústavu vykonáva potrebný počet odborníkov, úradníkov a iných zamestnancov. Asistenti ústavu, nakoľko nie sú vymenovaní ako stáli úradníci, sú postavení platové a služobne na roveň asistentom na vysokých školách.

§ 6.

(1) Osobitné nariadenie určí, v ktorých prípadoch bude ústav oprávnený požadovať od strán (§ 3, ods. 2) za jednotlivé

výkony ústavu zvláštne poplatky. Výšku týchto poplatkov určí tarifa, vydaná ministerstvom vnútra v dohode s ministerstvom financií.

(2) Ceny výrobkov, v ústave vyhotovených a na odpredaj určených, schvaľuje na návrh riaditeľa ústavu ministerstvo vnútra v dohode s ministerstvom financií.

§ 7.

Na posudzovanie odbornej a vedeckej činnosti ústavu, ako i na posudzovanie odbornej a vedeckej kvalifikácie síl ústavu zriadi sa pri ministerstve vnútra poradný sbor Štátneho zdravotne-sociálneho ústavu. Poradný sbor ústavu má 6 členovodborníkov, ktorých menuje minister vnútra na 2 roky. Za každého člena poradného sboru ústavu vymenuje aj náhradníka.

§ 8.

Zákon tento nadobúda účinností dňom vyhlásenia a splní ho minister vnútra v dohode so zúčastnenými ministrami.

Andrej. Bratislava. 3495-39


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP