Neprošlo opravou po digitalizaci !

Slovenský snem 1939

I. volebné obdobie.

1. zasedanie.

8. Zpráva

ústavno-právneho výboru

o vládnom návrhu zákona o úspornom a kontrolnom výbore Slovenského snemu (tlač 4.)

Ústavno-právny výbor rokoval o osnove na schôdzkach dňa 3. mája a dňa 10. mája 1939 a jej text upravil takto:

Celú osnovu opravil po stránke jazykovej a slohovej. Zmeny vecného významu sú tieto: V § 2, ods, 2 vynechal výbor slová "na oznámenie predsedníctva výboru". V § 3, ods. l vypustil posledné tri slová a v ods. 4 druhú časť vety štylizoval takto: ,,aká patrí členom snemu a majú rovnakú právnu ochranu, ako poslanci". V § 4, ods. 4 v druhej vete vynechal slová "väčšinou členov". V §5, odst. l na žiadosť rozpočtového výboru preštylizoval pôvodne vynechanú poslednú vetu takto: "Ak ide o zákonom povolené fondy na nepredvídané výdavky, kontrolná činnosť výboru vzťahuje sa len na zistenie povahy a celkovej výšky príslušného výdavku". V ods. 3 tohto §-u posledný riadok pôvodnej tlače nahradil týmto znením: "alebo administratív-

nou cestou". V § 6, ods. 2 v poslednej vete vypustil slovo "tiež"; v ods. 3 v poslednom riadku slová "väčšinou svojich členov" a v ods. 4 celú poslednú vetu pôvodnej osnovy vynechal. V § 7 vynechal v ods. l slová "väčšinou svojich členov" a v ods. 2 po slovách "príslušnému výboru" nasledujúcu celú ostatnú časť vety. V § 9 druhú vetu včlenil do prvej a zmenil ju takto: "a vykoná ho vláda".

Vecné zmeny v ničom nemenia štruktúru osnovy, siahlo sa k nim len v záujme zjednodušenia a tým aj urýchlenia činnosti úsporného a kontrolného výboru.

Ústavno-právny výbor vo vedomí toho, že už i len samotné jestvovanie dozornej inštitúcie je veľkým posilením dôvery obyvateľstva, že sa s peniazmi štátu šafári s rozvahou a úsporne, odporúča snemu, aby podľa pripojeného znenia upravený návrh prijal bez zmeny.

V Bratislave dňa 10. mája 1939.

Dr. Karol Mederly v. r.,

predseda.

Dr. Matej Huťka v. r.

zpravodaj.

Zpráva

rozpočtového výboru.

Rozpočtový výbor rokoval o návrhu na schôdzke dňa 4. mája 1939 a zistil, že osnova v štylizácii, usnesenej ústavno-právnym výborom, vyhovuje záujmom štátu, ak na miesto poslednej vety § 5, ods. l, ktorú ústavno-právny výbor vynechal, upraví sa pôsobnosť úsporného a kontrolného výboru tak, že ak ide o zákonom povolené fondy na nepredvídané výdavky, kontrolná činnosť výboru vzťahuje sa len na zistenie

povahy a celkovej výšky príslušného výdavku.

Návrh sa vrátil ústavno-právnemu výboru, aby toto doplnenie mohlo sa v ňom prerokovať.

Takto zmenenú osnovu odporúča rozpočtový výbor na uzákonenie, lebo ustanovenie úsporného a kontrolného výboru Slovenského snemu je samozrejmým požiadavkom finančných záujmov štátu.

V Bratislave dňa 4. mája 1939.

Or. Eugen Filkorn v. r.,

predseda.

Rudolf Čavojský v. r.,

zpravodaj.

Zákon

zo dňa mája 1939 o úspornom a kontrolnom výbore Slovenského snemu.

Slovenský snem usniesol sa na tomto zákone:

§ l.

Aby sa uplatňovala úspornosť v správe a v hospodárstve Slovenského štátu, štátnych alebo štátom spravovaných podnikov, ústavov, fondov a zariadení; v správe a hospodárstve nositeľov verejného poistenia, ako aj ich alebo v ich správe sa nachádzajúcich podnikov, ústavov, fondov a zariadení; v správe a hospodárstve podnikov, ústavov, fondov a zariadení, na ktorých je Slovenský štát zúčastnený kapitálom, alebo u ktorých má účasť na možných stratách, a aby sa kontrolovala táto správa a hospodárstvo, zriaďuje sa úsporný a kontrolný výbor Slovenského snemu.

§ 2.

(1) Výbor vyvolí Slovenský snem podľa rokovacieho poriadku. Skladá sa z piatich

členov a z piatich náhradníkov, vyvolených z členov Slovenského snemu. Náhradník sa vyvolí za určitého člena.

(2) Ak sa uprázdni miesto člena alebo náhradníka vo výbore, snem vyvolí iného člena alebo náhradníka.

(3) Členovia vlády nemôžu byť členmi výboru.

§ 3.

(1) Ak tento zákon neustanovuje inak, platia pre výbor predpisy rokovacieho poriadku snemu.

(2) Výbor je výborom permanentným, môže rokovať bez súhlasu vlády i po ukončení zasedania snemu, a jeho práce sa neprerušujú aj keď hlava štátu vyhlásila pri skončení zasedania, že sa práce snemu prerušujú.

(3) Po uplynutí volebného obdobia alebo po rozpustení snemu zostávajú členovia (náhradníci) výboru vo svojich funkciách a vykonávajú pôsobnosť výboru do toho času, kým sa neustaví nový výbor. Snem vyvolí nových členov (náhradníkov) do dvoch mesiacov po svojom ustavení.

(4) Členovia (náhradníci) výboru majú v prípade uvedenom v ods. 3 počas výkonu svojej funkcie nárok na náhradu vo výške, aká patrí členom snemu a majú rovnakú právnu ochranu ako poslanci.

§ 4.

(1) Na ustavujúcu schôdzku svolá výbor predseda snemu do 15 dní od jeho vyvolenia; kým si výbor nevyvolí predsedu, schôdzku vedie predseda snemu.

(2) Výbor si vyvolí predsedu, podpredsedu a zapisovateľa. Predsedajúci má hlasovacie právo.

(3) Rokovania výboru, jeho listinný materiál, vyžiadané úradné spisy a písomné posudky znalcov sú dôverné.

(4) Člena výboru (náhradníka), ktorý by porušil dôvernosť týmto zákonom uloženú, môže snem na návrh výboru pozbaviť členstva (náhradníctva). Návrh na pozbavenie členstva (náhradníctva) podľa tohto ustanovenia má schváliť výbor. Snem rozhodne o návrhu bez rozpravy hlasovaním.

§ 5.

(1) Výbor má za súčinnosti s vládou alebo príslušnými členmi vlády ako i s najvyšším účtovným kontrolným úradom dozerať bez ujmy práv a zodpovednosti vlády a jej členov, aby sa v správe a v hospodárstvách uvedených v § l úsporne a cieľuprimerane hospodárilo. Preto vykonáva i kontrolu tohto hospodárstva, spolupôsobí pri príprave a spracovaní rozpočtu Slovenského štátu, pri čom dbá, aby sa zistily a odstránily závady alebo nesprávnosti, najmä ak ide o dodávkové pokračovanie. Ak ide o zákonom povolené fondy na nepredvídané výdavky, kontrolná činnosť výboru vzťahuje sa len na zistenie povahy a celkovej výšky príslušného výdavku.

(2) Aby sa zabezpečila súčinnosť s najvyšším účtovným kontrolným úradom, výbor môže žiadať, aby na schôdzach výboru bol tento úrad zastúpený. Výbor má právo požiadať najvyšší účtovný kontrolný úrad oznámiť výsledky jeho spisového vyšetrovania alebo dozornej činnosti, ako aj žiadať o výkon dozoru v určitej veci alebo o dobrozdanie vo veciach verejného hospodárenia. Týmto nie je dotknutý postup podľa zákona o zriadení a pôsobnosti najvyššieho účtovného kontrolného úradu, ani nie je porušená dôvernosť pokračovania (§ 4, ods. 3).

(3) Úrady, ústavy, podniky, fondy a zariadenia (§ 1) sú povinné oznamovať výboru na jeho žiadosť pravdivé a úplne všetky údaje potrebné k plneniu úloh jemu uložených. Splnenie týchto povinností možno vymôcť dozornými prostriedkami alebo administratívnou cestou.

§ 6.

(1) Výbor môže so súhlasom predsedu snemu pozvať na svoje porady aj iné osoby ako znalcov a poradcov s poradným hlasom. O tomto usnáša sa výbor hlasovaním bez rozpravy. Pribraným osobám patrí náhrada za stravné a hotové výlohy ak nie sú štátnymi úradníkmi.

(2) Výbor môže splnomocniť predsedu alebo zpravodaja, aby k svedectvu o veci

verejnej povahy, ktorú výbor podľa usnesenia snemu vyšetruje alebo o ktorej rokuje, predvolal a na schôdzke alebo mimo schôdzky vypočul, alebo dožiadal súd vypočuť svedkov. O povinnosti svedčiť, o donucovacích prostriedkoch, o práve odopierať výpoveď a o nárokoch na svedočné platia pre týchto svedkov ustanovenia trestného poriadku s tým rozdielom, že verejní úradníci nesmú odoprieť výpoveď z dôvodov úradného tajomstva. Člen snemu môže odoprieť svedectvo o veciach, ktoré mu boly sverené ako členovi snemu a to aj po zániku členstva.

(3) Ak nejde o vec, ktorá sa vyšetruje podľa usnesenia snemu, možno ustanovenia predošlého odseku o vypočutí svedkov použiť len vtedy, keď sa na tom usnesie výbor.

(4) Ak nejde o vypočutie dožiadaným súdom, vypočuje svedkov zpravodaj výboru za predsedníctva predsedu a v prítomnosti zapisovateľa. Zpravodaja určí predseda výboru; predsedajúci i zapisovateľ môžu klásť otázky.

§ 7.

(1) Výbor podáva o svojej činnosti zprávy v sneme prostredníctvom predsedu výboru. Výbor môže jednoduchou väčšinou rozhodnúť, či sa tieto zprávy majú vytlačiť a predložiť snemu. Ak sa zpráva týka veci, vyšetrovanej podľa § 6, ods 2, môže sa výbor usniesť, aby sa zápisnice alebo tesnopisecké záznamy o tomto vyšetrovaní úplne alebo čiastočne čítaly.

(2) Ak zpráva výboru obsahuje aj návrh na usnesenie, pridelí ju predseda snemu príslušnému výboru.

§ 8.

Kancelárske práce obstaráva kancelária snemu.

§ 9.

Zákon nadobúda účinnosti dňom vyhla senia a vykoná ho vláda.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP