Neprošlo opravou po digitalizaci !

____Slovenský snem 1939____

I. volebné obdobie. 1. zasedanie.

9.

Návrh

poslanca dr. Pavla Opluštila a spoločníkov na vydanie zákona o zriadení Veterinárnej komory Slovenského štátu.

Podpísaní navrhujú:

Slovenský snem ráč sa usniesť:

Zákon

zo dňa o zriadení Veterinárnej komory Slovenského štátu.

§ 1.

Zriaďuje sa "Veterinárna komora Slovenského štátu" so sídlom v Bratislave.

§ 2.

(1) Veterinárna komora ako verejnoprávna samosprávna korporácia je určená na ochranu a podporu záujmov a na hájenie cti veterinárneho stavu, povolaného najmä na ochranu ľudského zdravia, kým je ohrozované zvieracími chorobami, ako aj výrobkami a odpadkami animálneho pôvodu; ďalej na ochranu zdravia zvierat a ich liečbu, na spoluprácu pri zveľaďovaní chovu úžitkových zvierat a na povznesenie veterinárnej vedy.

(2) Veterinárna komora dáva verejným úradom dobrozdania o všetkých veciach, týkajúcich sa záujmov veterinárneho stavu. Ďalšia jej pôsobnosť je najmä:

a) starostlivosť o prehĺbenie odborného vzdelania veterinárov;

b) spolupôsobí pri vymedzení pôsobnosti jednotlivých odborov veterinárnych (veterinári v službách štátnych, mestských, vojenských, súkromných a i.);

c) spolupôsobí na vypracovaní učebných osnov pre školy, na ktorých sa vyučuje niektorej z veterinárnych naúk;

d) stará sa o patričné rozdelenie veterinárov po celom štátnom území podľa potrieb obyvateľstva a stavu.

§ 3.

Členom veterinárnej komory je každý veterinár na území Slovenského štátu, ktorý je štátnym príslušníkom Slovenského štátu a ktorého diplom veterinárnej medicíny oprávňuje na výkon veterinárnej služby.

§ 4.

Politický úrad L stolice oznámi predstavenstvu Veterinárnej komory (§ 6) mená novousadených veterinárov vo svojom obvode, alebo odňatie diplomu.

§ 5.

Veterinári sú povinní oznámiť do dvoch týždňov každú zmenu svojho bydliska predstavenstvu Veterinárnej komory.

§ 6.

Vedúcim a výkonným orgánom Veterinárnej komory je predstavenstvo. Členmi predstavenstva sú: predseda, podpredseda, tajomník, pokladník, traja členovia výboru a dvaja náhradníci.

§ 7.

Kontrola finančného hospodárstva komory je povinnosťou dvoch revízorov,

§ 8.

(1) Predsedu komory menuje predseda vlády po vypočutí návrhu ministra príslušného rezortu.

(2) Ostatných členov predstavenstva, ako aj revízorov menuje predseda komory.

§ 9.

Predstavenstvo Veterinárnej komory menuje sa na 3 roky; revízori na jeden rok.

§ 10.

(1) Do predstavenstva nemožno vymenovať člena Veterinárnej komory, ktorý je pod výkonom disciplinárneho trestu, alebo ktorý trestným rozsudkom pozbavený je volebného práva do obce.

(2) Odstupujúcich členov predstavenstva možno znova menovať.

(3) Veterinári, na ktorých sa vzťahujú ustanovenia o vylúčení židov z verejných služieb, nemôžu byť členmi predstavenstva, ani inými funkcionármi komory.

§ 11.

Menovanie do predstavenstva môžu neprijať iba veterinári:

a) starší 60 rokov;

b) ktorí v uplynulom funkčnom období boli členmi predstavenstva;

c) ktorí dokážu lekárskym vysvedčením, že im choroba prekáža riadne vykonávať sverenú im funkciu.

§ 12.

Predseda Veterinárnej komory skladá po vymenovaní prísahu do rúk predsedu vlády (prípadne jeho zástupcu), že bude vykonávať svoju funkciu svedomité a nestranne.

§ 13.

Členstvo v predstavenstve je čestnou funkciou; členovia majú nárok len na náhradu cestovného II. triedy a na diéty, ktoré určí predstavenstvo,

§ 14.

Predstavenstvo Veterinárnej komory sa schádza najmenej dvakrát ročne. Schôdzky predstavenstva svoláva predseda.

§ 15.

Predstavenstvo Veterinárnej komory: a) stará sa o finančné veci komory a vyberá ročné členské, ktorého výšku samo určuje;

b) predkladá zprávu o činnosti komory ako aj zprávu o finančnom hospodárení;

c) vedie a vyhlasuje soznam členov;

d) vymáha dlžné príspevky politickou exekúciou;

e) stará sa o sociálne postavenie a zaopatrenie členstva pre prípad nemoci a staroby;

f) podľa potreby zriaďuje odborné komisie.

§ 16.

(1) Veterinárna komora vydáva odborný časopis, venovaný otázkam rázu vedeckého a stavovského,

(2) Redaktorov časopisu vymenuje predstavenstvo Veterinárnej komory.

§ 17.

(1) Schôdzky predstavenstva sú schopné usnášať sa za prítomnosti predsedu alebo podpredsedu a aspoň polovice členov predstavenstva.

(2) Predstavenstvo sa usnáša jednoduchou väčšinou hlasov. Predseda hlasuje iba pri rovnosti hlasov,

§ 18.

(1) Predstavenstvo Veterinárnej komory pôsobí zároveň ako smierčí súd. (2) V tejto funkcii má:

a) zakročovať pri sporoch medzi členmi komory vo veciach stavovských;

b) vyšetrovať žaloby, podané komore proti jej členom;

. c) úradne zakročovať proti členom komory, ktorí zanedbali svoje povinnosti a ktorí porušili vážnosť stavu.

§ 19.

(1) Tresty disciplinárne sú: výstraha, peňažitá pokuta, odňatie práva na výkon veterinárnej praxe na čas neprevyšujúci jeden rok.

(2) Všetky tresty možno zostriť uverejnením rozsudku smierčieho súdu v stavovskom časopise,

(3) Proti rozhodnutiu smierčieho súdu niet odvolania.

(4) Pokuty, uložené členom komory na základe rozhodnutia smierčieho súdu, patria komore.

§ 20.

Veterinárnu komoru zastupuje na vonok jej predseda alebo nim určený člen predstavenstva.

§ 21.

Všetky doterajšie veterinárne stavovské spolky na území Slovenského štátu sa vteľujú do Veterinárnej komory.

§ 22.

Tento zákon nadobúda účinnosti dňom jeho vyhlásenia a splnia ho ministri: hospodárstva, vnútra, národnej obrany a pravosúdia.

Dôvodová zpráva.

Zákonom zo dňa 20. februára 1920, čís. 133 Sb. z. a n. zriadená bolia Zverolekárska komora pre ČSR. v Prahe, ktorej úlohou bolo hájenie cti veterinárneho stavu a ochrana jeho záujmov.

Zamknutím ČSR. zostali veterinári n,a území Slovenského štátu bez najvyššej odbornej stavovskej organizácie, bez ktorej nemôže riadne plniť svoje poslanie žiadny stav, a tým menej veterinárny so svojimi špeciálnymi potrebami a povinnosťami.

Nutnosť a potrebu zriadenia Veterinárnej komory Slovenského štátu odôvodňuje ďalej špeciálne vzdelanie a poslanie veterinára v národohospodárstve, v ochrane ľudského zdravia ohrozovaného zvieracími chorobami prenosnými na človeka, ako aj jeho odborná činnosť v hygiene mäsa a potravín v najširšom slova smysle, najmä však výrobkov živočíšneho pôvodu, a jeho spolupráca v chovateľstve, ktorého

význam pre Slovenský štát je tiež životnou otázkou.

Potrebu Veterinárnej komory odôvodňuje tiež aj jestvovanie samostatných komôr ostatných stavov.

V bývalej Zverolekárskej komore pre ČSR, mali veterinári Slovenskej krajiny zabezpečené svoje práva v predstavenstve tejto komory, v ktorom z bývalého 15 členného predstavenstva zostali na území Slovenského štátu iba 2,

Zriadením Veterinárnej komory umožní sa tiež ľahké zapojenie takto organizovaného celého veterinárneho stavu do účinnej spolupráce s príslušnými vládnymi činiteľmi,

Návrh v prípade uzákonenia nebude mať finančného dosahu.

Po stránke formálnej navrhujeme prideliť tento návrh výboru iniciatívnemu a ústavno-právnemu.

Dr. Opluštil, Čarnogurský, Šrobár, Hollý, Gašpar, Mora, Slameň.

Andrei , Bratislava 3519-39


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP