Neprošlo opravou po digitalizaci !

_____Slovenský snem 1939_____

|. volebné obdobie 1. zasedanie.

10.

Vládny návrh.

Zákon

zo dňa o čestných tituloch štátnych a Iných verejných zamestnancov.

Slovenský snem usniesol sa na tomto zákone:

§ l.

(1) Štátnym a iným verejným zamestnancom môže byť za dlhotrvajúcu a záslužnú službu ako čestný titul udelený úradný (služobný) titul, ktorý podlá platných ustanovení prislúcha zamestnancom tej istej kategórie a toho istého služobného oboru na služobných miestach najbližšie vyššej platovej stupnice (stupnice funkčného slúžneho) a ak sú pre tú istú platovú stupnicu určené dva rôzne úradné (služobné) tituly, titul, ktorý odpovedá najbližšie vyššiemu postaveniu (hodnosti); toto ustanovenie sa nevzťahuje na úradný titul "prezident", ako čestný titul môže však byť udelený radcom Najvyššieho súdu a senátnym radcom Najvyššieho správneho súdu titul "senátny prezident" a sudcom v V. stupnici funkčného slúžneho titul "titulárny radca Najvyššieho súdu".

(2) Z tých istých dôvodov (ods. 1) môže byť udelený ako čestný titul vojenským gážistom z povolania a četníckym gážistom

titul, ktorý odpovedá ich najbližšie vyššej vojenskej alebo četníckej hodnosti, profesorom verejných stredných a odborných škôl a učiteľom (odborným učiteľom) verejných národných škôl — titul "riaditeľ", poťažne "správca" s príslušným prídomkom.

§ 2.

(1) Čestný titul udeľuje orgán príslušný k tomu, aby udelil zamestnancovi služobné miesto, s ktorým podľa platných ustanovení je spojený úradný (služobný) titul, o ktorého udelenie ide. Čestný titul "titulárny radca najvyššieho súdu" udeľuje hlava štátu.

(2) Čestný titul možno udeliť pri preložení do trvalej výslužby s jeho súhlasom zamestnancovi, ktorý po skutočnú dobu aspoň 20 rokov vzorne a oddane plnil svoje úradné (služobné) povinnosti v štátnej alebo inej verejne] službe alebo v brannej moci, alebo vykazoval vynikajúce služobné výkony v prospech štátnych alebo iných verejných záujmov a nemal závad zo služobného hľadiska. Výnimočne možno čestný titul udeliť za predpokladov, stanovených v predošlej vete, tiež zamestnancovi vo výslužbe.

(3) Vojenskému gážistovi možno s jeho súhlasom udeliť čestný titul pri jeho preložení do výslužby alebo do zálohy, ak konal skutočne aspoň 20 rokov statočne, verne, horlivo a úspešne službu v brannej moci. Výnimočne možno čestný titul udeliť za predpokladov, stanovených v predošlej vete, tiež vojenskému gážistovi vo výslužbe alebo v zálohe, ktorý ešte neprekročil 60-ty rok veku.

§ 3.

Čestný titul, uvedený v § l, môže orgán príslušný podľa § 2, ods. l výnimočne udeliť tiež štátnemu (verejnému) zamestnancovi — vojenskému gážistovi — v činnej službe, a to aj pre zvláštnu funkciu alebo k určitému služobnému úkonu.

§ 4.

Zamestnanci, ktorým bol udelený čestný titul podľa § l alebo § 3, sú oprávnení užívať tohoto titulu a majú nárok, aby vo služobnom styku a v úradných prejavoch boli týmto titulom menovaní. Sú ďalej oprávnení nosiť úradnú (služobnú) rovnošatu (služobný odev), odpovedajúci čestnému titulu, ktorý im bol udelený, pokiaľ jeho nosenie je podľa platných predpisov prípustné. Tieto oprávnenia zanikajú pri rozviazaní služobného pomeru zamestnancovho, pokiaľ sa však vzťahujú na čestný titul, udelený pre zvláštnu funkciu alebo k určitému služobnému úkonu (§ 3), tiež pri zániku funkcie alebo pri skončení úkonu, ktorý bol dôvodom k udeleniu čestného titulu.

(2) Oprávnenia, spojené s udelením čestného titulu vojenským a četníckym gážistom v slovenskej brannej moci alebo v četníctve, podrobne určia smernice, ktoré vydá príslušný ústredný úrad. Strata čestného titulu a oprávnení s ním spojených nastáva pri strate vojenskej alebo četníckej hodnosti podľa platných predpisov.

§ 5.

Pri udeľovaní čestných titulov podľa tohoto nariadenia nech sa prihliada k občianskej zachovalosti a bezúhonnosti zamestnancovej.

§ 6.

Udelenie čestného titulu podľa tohoto nariadenia nezakladá samo o sebe žiadnych iných práv ani nárokov.

§ 7.

Tento zákon nadobúda účinnosti dňom vyhlásenia; vykonajú ho všetci členovia vlády.

Dôvodová zpráva.

V nedostatku systemizovaných miest nebude niekedy možno povýšiť štátneho alebo iného verejného zamestnanca do vyššej platovej stupnice, i keď tento vykonával dlho a záslužne službu v nižšej platovej stupnici. V takomto prípade bude treba, aby zamestnanec dostal za svoju záslužnú prácu aspoň mravnú protihodnotu vo forme titulu vyššej platovej stupnice.

K udeleniu čestného titulu z uvedeného dôvodu bude treba siahať menovite pri preložení zamestnanca do výslužby. § 3 vládneho návrhu pripúšťa však vo výni-

močných prípadoch udelenie čestného titulu aj zamestnancovi v aktívnej službe. Tento § pomýšľa tiež na potrebu udelenia čestného titulu aktívnemu zamestnancovi na prechodnú dobu v prípade, že zamestnanec bude poverený zvláštnou funkciou alebo zvláštnym služobným úkonom. Pôjde menovite o prípady, keď zamestnanci nižších platových stupníc budú poverení vyjednávaním medzinárodného rázu.

Aby zamestnanec nemohol udelenie čestného titulu odmietnuť, má sa toto diať s jeho súhlasom.

Dr. Jozef Tiso v. r..

predseda vlády

Dr. Vojtech Tuka v. r.

minister.

Andrej, Bratislava 3531-39


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP