Neprošlo opravou po digitalizaci !

Slovenský snem 1939

I. volebné obdobie.

1. zasadanie.

14.

Zpráva

sociálneho a zdravotného výboru

o návrhu poslanca dr. Pavla Opluštila a spoločníkov (tlač č. 9) na vydanie zákona o zriadení Veterinárnej komory Slovenského štátu.

Sociálny a zdravotný výbor rokoval o návrhu na schôdzke 24. mája 1939. Usniesol sa odporúčať, aby snem osnovu prijal ako usnesenie zákona s niektorými zmenami, ktoré s hľadiska výboru sociálneho a zdravotného nie sú charakteru zásadného, ale skorej charakteru legislatívnetechnického, takže ich štylizovanie je vecou výboru ústavno-právneho.

Navrhol preto, aby spomenutý výbor uvažoval najmä o týchto zmenách:

V celej osnove nech sa slovo "veterinár" a jeho odvodzeniny nahradia slovom "zverolekár". V § 3 nech sa povinnosť byť členom obmedzí len na zverolekárov, ktorí vykonávajú verejnú službu, alebo súkromnú prax. V § 4 v záujme pružnosti osnovy nech je "Politický úrad I. stolice" nahradený slovami: "Príslušný politický úrad". V § 6 nech sa urobí zmena v tom smysle, že komoru spravuje valné shromaždenie a predstavenstvo. Obsah §§ 7, 8 a 9 bolo by účelné pojať do jediného §-u, ktorý má obsahovať ustanovenia o svolávaní valného shromaždenia a demonštratívny výpočet je-

ho kompetencie, ustanovenie o menovaní predsedu vládou a o tom, že jeho funkčné obdobie, ako aj funkčné obdobie predstavenstva a revízorov — volených valným shromaždením — trvá 3 roky. Nasledujúce §§ treba prečíslovať a primerane upraviť. Pôvodný § 15, teraz už § 13 nech vypočitáva pôsobnosť predstavenstva len demonštratívne, pri čom bod b) bolo by účelné doplniť tak, že zpráva v ňom označená predkladá sa valnému shromaždeniu. V §-e na to nasledujúcom je radno vypustiť ustanovenie o tom, aký má byť obsah časopisu. Pôvodný § 18, teraz § 16 nech je v bode b) odseku 2 doplnený tým, že sťažnosti tam spomenuté komora aj vybavuje a bod c) tým, že ide o zodpovednosť disciplinárnu a to pre zanedbávanie povinností, vyplývajúcich zo zverolekárskeho povolania. Posledný § návrhu odporúča sa zmeniť tak, aby splnením zákona bol poverený minister hospodárstva v dohode so zúčastnenými ministrami.

Okrem toho osnova vyžaduje na niekoľkých miestach vecne nevýznamné slohové zmeny.

V Bratislave 24. mája 1939.

Rudolf Čavojský v. r.,

predseda.

Dr. Pavel Opluštil v. r.,

zpravodaj.

Zpráva

ústavno-právneho výboru.

Ústavno-právny výbor rokoval o návrhu na schôdzke 25. mája 1939, na ktorej predebatoval jednak pôvodné znenie návrhu a jednak i návrhy zmien, odporúčané výborom sociálnym a zdravotným.

Výsledkom rokovania ústavno-právneho výboru je predložené znenie osnovy, ktoré výbor odporúča prijať, ako daným pomerom prispôsobenú, záujmom štátu a záujmom zverolekárskeho povolania vyhovujúcu úpravu tejto matérie.

Ústavno-právny výbor v zásade prijal návrhy výboru sociálneho a zdravotného, ktoré na niektorých miestach doplnil jasnejším štylizovaním a legislatívne-technicky vhodnejšou úpravou.

Samostatne doplnil ústavno-právny výbor § 7 osnovy novým ustanovením, že

valné shromaždenie komory schvaľuje rokovací a disciplinárny poriadok komory, ďalej vypustil 2 a 3 odsek § 8" ako ustanovenie samozrejmé a preto zbytočné, § 13 doplnil v tom smysle, že dlžné príspevky možno vymáhať exekúciou súdnou, alebo administratívnou, v § 16 a 17 zmenil názov smierčieho súdu na disciplinárny súd, v § 18 odsek 3 zmenil novým ustanovením o možnosti odvolania v dôležitejších prípadoch disciplinárneho trestu, § 19 doplnil ustanoveniami majetkoprávnymi vo veci zanikajúcich zverolekárskych spolkov a napokon doplnil osnovu novým §-om 20-tym, ktorým sa uzákoňuje nad komorou dozorčia kompetencia ministerstva hospodárstva. § 20 starej osnovy stáva sa takto §-om 21.

V Bratislave 25. mája 1939.

Dr. Karol Mederly v. r.,

predseda.

Dr. inž. Peter Zaťko v. r.,

zpravodaj.

Zákon

zo dňa

o Zverolekárskej komore.

Slovenský snem usniesol sa na tomto zákone:

§ 1.

Zriaďuje sa "Zverolekárska komora" so sídlom v Bratislave.

§ 2.

(1) Zverolekárska komora je povolaná chrániť a podporovať záujmy a hájiť česť zverolekárov, ktorí majú na starosti chrániť ľudské zdravie, ked' ho ohrozujú zvieracie choroby, ako aj výrobky a odpadky živočíšneho pôvodu; ďalej chrániť zdravie zvierat a ich liečiť, spolupracovať na zveládovaní chovu úžitkových zvierat a na povznesení zverolekárskej vedy.

(2) Zverolekárska komora dáva verejným úradom dobrozdania o všetkých veciach, ktoré sa týkajú záujmov zverolekárov. Ďalšia jej pôsobnosť je najmä:

a) starať sa o prehĺbenie odborného vzdelania zverolekárov;

b) spolupôsobiť pri vymedzení pôsobnosti jednotlivých odborov zverolekárskych (zverolekári v službách štátnych, mestských, vojenských, súkromných a i.);

c) spolupôsobiť pri vypracovaní učebných osnov pre školy, na ktorých sa vyučuje niektorej zo zverolekárskych náuk;

d) starať sa o účelné umiestenie zverolekárov po celom štátnom území podľá potrieb obyvateľstva.

§ 3.

Členom Zverolekárskej komory je každý zverolekár na území Slovenského štátu, ktorý je slovenským štátnym občanom a vykonáva verejnú službu alebo súkromnú prax.

§ 4.

Príslušný politický úrad oznámi predstavenstvu Zverolekárskej komory (§ 6) mená novousadených zverolekárov vo svojom obvode, alebo odňatie diplomu.

§ 5.

Zverolekári sú povinní oznámiť do dvoch týždňov každú zmenu svojho bydliska predstavenstvu Zverolekárskej komory.

§ 6.

Zverolekársku komoru spravuje valné shromaždenie a predstavenstvo. Členmi predstavenstva sú: predseda, podpredseda, tajomník, pokladník a ďalší traja členovia, ktorých môžu zastupovať náhradníci.

§ 7.

(1) Valné shromaždenie koná sa aspoň raz za rok a svoláva ho predstavenstvo. Valnému shromaždeniu patrí najmä:

a) voliť predstavenstvo, troch náhradníkov (§ 6) a dvoch revízorov;

b) udeliť predstavenstvu absolutórium;

c) schváliť rokovací a disciplinárny poriadok komory a

d) ustáliť výšku členského príspevku. (2) Predsedu komory menuje vláda na

tri roky.

(3) Funkčné obdobie členov predstavenstva, náhradníkov a revízorov je trojročné,

§ 8.

Členom predstavenstva, náhradníkom alebo revízorom nemôže byť kto je pod disciplinárnym trestom, alebo kto je trestným rozsudkom pozbavený volebného práva. j

§ 9.

Členstvo v predstavenstve môžu odoprieť zverolekári:

a) vyše 60-roční;

b) ktorí v poslednom funkčnom období boli členmi predstavenstva;

c) ktorí dokážu lekárskym vysvedčením, že im choroba prekáža riadne vykonávať sverenú im funkciu.

§ 10.

Predseda Zverolekárskej komory skladá prísahu do rúk predsedu vlády, že bude vykonávať svoju funkciu svedomité a nestranne.

§ 11.

Členstvo v predstavenstve je čestnou funkciou; členovia majú nárok len na náhradu cestovného II. triedy a na diéty, ktoré určí predstavenstvo.

§ 12.

Predstavenstvo Zverolekárskej komory schádza sa aspoň dvakrát ročne. Schôdzky predstavenstva svoláva predseda.

§ 13.

Do pôsobnosti predstavenstva. Zverolekárskej komory patrí najmä:

a) starať sa o finančné vecí komory;

b) predkladať valnému shromaždeniu zprávu o činnosti, ako aj zprávu o finančnom hospodárení;

c) viesť soznam členov;

d) vymáhať dlžné príspevky súdnou alebo administratívnou exekúciou;

e) starať sa o sociálne postavenie a zaopatrenie členstva pre prípad nemoci a staroby;

f) podľa potreby zriaďovať odborné komisie.

§ 14.

(1) Zverolekárska komora vydáva odborný časopis.

(2) Redaktorov časopisu vymenuje predstavenstvo Zverolekárskej komory.

§ 15.

(1) Predstavenstvo sa usnáša za prítomnosti predsedu alebo podpredsedu a aspoň polovice členov.

(2) Predstavenstvo sa usnáša jednoduchou väčšinou hlasov. Predseda hlasuje iba pri rovnosti hlasov.

§ 16.

(1) Predstavenstvo Zverolekárskej komory pôsobí zároveň ako disciplinárny súd.

(2) V tejto funkcii má:

a) zakročovať pri sporoch medzi členmi komory vo veciach stavovských;

b) vyšetrovať a vybavovať sťažnosti, podané komore proti jej členom;

c) disciplinárne brať na zodpovednosť členov, ktorí zanedbali svoje povinnosti vyplývajúce z ich povolania.

§ 17.

(1) Tresty disciplinárne sú: výstraha, peňažitá pokuta, odňatie práva vykonávať zverolekársku prax na určitý čas alebo navždy.

(2) Všetky tresty možno zostriť uverejnením rozsudku disciplinárneho súdu v úradnom časopise komory.

(3) Proti rozhodnutiu disciplinárneho súdu možno sa odvolať na ministerstvo hospodárstva, ak peňažitá pokuta prevyšuje Ks 1000, alebo v prípade odňatia práva vykonávať zverolekársku prax.

(4) Peňažité pokuty, uložené členom komory na základe rozhodnutia disciplinárneho súdu, patria komore.

§ 18.

Zverolekársku komoru zastupuje na vonok predseda (podpredseda), alebo ním určený člen predstavenstva.

§ 19.

Všetky zverolekárske spolky na území Slovenského štátu zanikajú a ich majetok stáva sa vlastníctvom Zverolekárskej komory.

§ 20.

Na činnosť Zverolekárskej komory dozerá ministerstvo hospodárstva,

§ 21.

Tento zákon nadobúda účinnosti dňom vyhlásenia a splní ho minister hospodárstva so zúčastnenými ministrami.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP