Neprošlo opravou po digitalizaci !

_____Slovenský snem 1939_____

I. volebné obdobie. 1. zasedanie.

17.

Návrh

poslanca Júliusa Magutha a spoločníkov na vydanie zákona o overovaní podpisov stránok na súkromných listinách.

Podpísaní navrhujú:

Slovenský snem, ráč sa usniesť

Zákon

zo dňa 1939,

ktorým sa mení niektoré ustanovenie zákona zo dňa 26. apríla 1923, čís. 90 Sb. z. a n. o náležitostiach vkladných listín, o výmaz pohľadávok a o poplatkových úľavách pri ich výmaze a pri sostavovaní vložiek v Slovenskom štáte.

§ 1.

Ustanovenie § 2 odstavca 1. zákona zo dňa 26. apríla 1923 čís. 90 Sb. z. a n. mení sa a znie takto:

Podpisy (znamenie ruky) na súkromných listinách nech sú overené zpravidla verejným notárom, súdom alebo obecným a obvodným notárom.

§ 2.

Právo overovania u obecného a obvodného notára obmedzuje sa na stránky z obvodu jeho pôsobenia.

§ 3.

Tento zákon nadobúda účinnosti dňom jeho vyhlásenia a splnia ho ministri: pravosúdía a vnútra.

Dôvodová zpráva.

Na Slovensku do dňa vyhlásenia zákona č. 90/1923 Sb. z. a n. sa podpisy stránok na súkromných listinách vôbec neoverovaly. Stačil púhy podpis (znamenie ruky) pred dvoma náhodilými svedkami. Od roku 1923, kedy vstúpil do života citovaný zákon, ktorý overovateľmi podpisov ustanovil len verejných notárov a súdy, musí náš ľud za overením svojho podpisu na smluvách a pod. súkromných listinách z ďalekých dedín putovať do miest k verejnému notárovi alebo k súdu. Verejní notári alebo s overením podpisov poverení súdni úradníci málokedy poznajú k ním príchodiace stránky z dedín, ktoré musia svoju totožnosť nejako dokázať.

Dokazujú to aspoň dvoma takými svedkami, ktorých overujúci verejný notár alebo súdny úradník osobne pozná. Toto dokazovanie je spojené s rôznymi ťažkosťami, trovami a mrhaním času, čomu možno predísť tým, keď sa poveria overovaním podpisov aj obecní a obvodní notári, ktorí v ich obvode bývajúce stránky osobne poznajú.

Z toho je zjavné, že vynesením navrhovaného zákona sa nášmu ľudu v tomto ohľade veľmi pomôže, lebo rozšírením uvedeného oprávnenia aj na obecných a obvodných notárov získa na čase a na peniazoch.

Maguth, Sidor, Čarnogurský, Tvrdý, Horniš, Germuška, Suroviak


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP