Neprošlo opravou po digitalizaci !

Slovenský snem 1939

I. volebné obdobie. 1. zasedanie.

19. Zpráva

ústavno-právneho výboru

k vládnemu návrhu zákona o štátnej vlajke, štátnej zástave, štátnom znaku

a štátnej pečati (tlač č. 15).

Ústavno-právny výbor rokoval o vládnom návrhu 16. júna 1939. Výbor obdržal veľmi pozoruhodný odchylný návrh na štátny znak. Uznal však, že súrnosť úpravy symbolov štátnej svrchovanosti prevyšuje záujem na prípadnom odchylnom riešení a preto odporúča snemu, aby prijal návrh vlády v tom znení, ako ho prepracoval výbor.

Zmeny, na ktorých sa výbor usniesol, sú len heraldicky presnejším vyjadrením a systematicky odchylným usporiadaním matérie vládneho návrhu; do podstaty úpravy nezasahujú.

Ústavno-právny výbor odporúča aj prijatie rezolúcie — jej text nasleduje po návrhu zákona — na ktorej sa výbor usniesol podľa návrhu poslanca dr. H u ť k u.

V Bratislave 23, júna 1939.

Dr. Karol Mederly v. r.,

predseda.

Dr. Anton Hudec v. r.,

zpravodaj.

Zákon

zo dňa júna 1939

o štátnom znaku, štátnej pečati, štátnej vlajke a štátnej zástave.

Slovenský snem usniesol sa na tomto zákone:

§ 1.

(1) Znak Slovenskej republiky je tento: na červenom (cinober tmavý) zahrotenom štíte tri belasé (parížska belasá) končisté vrchy; na prostrednom vyššom vrchu je vztýčený strieborný kríž patriarchov; ramená kríža sú na koncoch mierne rozšírené.

(2) Podrobností znaku sú zjavné z prílohy A a B k tomuto zákonu.

§ 2.

(1) Na štátnej pečati je vyobrazený štátny znak (§ 1) s kruhopisom: "Pečať Slovenskej republiky". Priemer pečati je 45 mm (príloha C).

(2) Štátnou pečaťou sa pečatí pri slávnostných príležitostiach.

(3) Pečať Slovenskej republiky uschováva predseda vlády.

§ 3.

(1) Štátna vlajka sa skladá z troch rovnobežných polí v tomto poradí: biele, belasé (parížska belasá), červené (cinober tmavý).

(2) Pomer jednotlivých častí vlajky ie zjavný z prílohy D k tomuto zákonu.

§ 4.

Štátna zástava sa podobá štátnej vlajke, ale na rozdiel od tejto je tesne pripevnená na žrď a pomer jej dĺžky a šírky sa prispôsobuje okolnostiam (výška domu, šírka ulice atd.).

§ 5.

Štátne úrady, súdy, ústavy a podniky užívajú úradnú pečať, na ktorej je vyobrazený štátny znak (§ 1). V kruhopise je označenie príslušného úradu (súdu, ústavu, podniku) a jeho sídlo. Toto označenie treba uviesť vo všetkých prípadoch na prvom mieste v jazyku slovenskom. Priemer tejto pečati určia príslušné ústredné úrady; nesmie však dosahovať rozmerov štátnej pečati.

§ 6.

(1) Doterajšie právne ustanovenia, pokiaľ odporujú tomuto zákonu, sa zrušujú.

(2) Zákon tento nadobúda účinnosti dňom vyhlásenia; vykoná ho vláda, ktorá nariadením vydá ďalšie, podrobnejšie predpisy o užívaní štátneho znaku, štátnej ~ečati, vlajky a zástavy.

Rezolúcia.

Vláde sa ukladá, aby v najkratšom čase podala návrh zákona o štátnej hymne.

Príloha B)

Znak Slovenskej republiky,

(Sostavovací nákres.)

O01_0019.gif

Príloha C)

O02_0019.gif

Príloha D)

O03_0019.gif

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP