Neprošlo opravou po digitalizaci !

Slovenský snem 1939

I. volebné obdobie.

1. zasedanie.

26. Zpráva

rozpočtového výboru

k vládnemu návrhu zákona o Najvyššom účtovnom kontrolnom úrade (tlač 22).

Rozpočtový výbor predkladajúc plénu túto veľavýznamnú osnovu zákona, zdôrazňuje toto:

Je nezbytné, aby sa štátne hospodárenie všestranne kontrolovalo. Tak je to v každom štáte. Táto potreba je tým väčšia v našom štáte, ktorý musí rýchle prekonávať počiatočné ťažkosti. Zdalo by sa, že popri úspornom a kontrolnom výbore snemu Najvyšší účtovný kontrolný úrad je zbytočný. Je to však len na prvý pohľad, lebo úsporný a kontrolný výbor snemu nemôže preniknúť celé štátne hospodárenie a musí sa obmedziť len na prípady vážnejšie.

Úsporný a kontrolný výbor snemu na podrobnú kontrolu sám by nestačil a musel by mať celý úradnícky aparát.

Ak by úsporný a kontrolný výbor snemu mal prevziať kontrolu štátneho hospodárenia, hospodárenia štátnych podnikov, ústavov, fondov atď. aj v podrobnostiach,

nebola by táto kontrola lacnejšia, lebo osobný a vecný náklad bol by tu práve tak veľký, ako u Najvyššieho účtovného kontrolného úradu.

Vítanou je aj snaha vládneho návrhu po úspornom obsadení Najvyššieho účtovného kontrolného úradu pokiaľ ide o personál a to, že podľa návrhu miesto predsedu bude systemizované v 1. plat. stupnici a nie mimo platovú stupnicu.

Aby však predseda Najvyššieho účtovného kontrolného úradu nebol platové nižšie, ako prezidenti najvyšších súdnych tribunálov, výbor sa usniesol na rezolúcii, aby vláda pripravila predpoklady pre to, aby aj tieto miesta boly systematizované v 1. platovej stupnici.

Rozpočtový výbor odporúča vládny návrh uzákoniť v znení, ako ho po stránke právnej upraví výbor ústavno-právny. Navrhuje prijať aj rezolúciu, na ktorej sa usniesol.

V Bratislave 26. júna 1939.

Dr. Eugen Filkorn v. r.,

predseda.

Dr. inž. Peter Zaťko v. r.,

zpravodaj.

Zpráva

ústavno-právneho výboru.

Ostavno-právny výbor rokoval o vlád- ho snemu. Došiel však k presvedčeniu, že

nom návrhu dňa 27. júna 1939. Výbor uro- kontrolná činnosť nebola by takto lacnej-

bil na osnove len zmeny, ktoré sú v za- šia a odpadla by výhoda možnosti dvojitej,

ujme presnejšieho vymedzenia jednotlivých teda zvýšenej kontroly,

ustanovení (§ 4 ods. 2, § 5, § 6 ods. 5) a po- Ústavno-právny výbor odporúča preto

niektoré štylizačné úpravy. návrh zákona prijať v znení ako nasleduje.

Výbor uvažoval aj o tom, či by sa mie- Ústavno-právny výbor osvojuje si aj re-

sto Najvyššieho účtovného kontrolného zolúciu, prijatú rozpočtovým výborom a

úradu nemal zriadiť úradnícky aparát pri odporúča aj jej odhlasovanie. úspornom a kontrolnom výbore Slovenské-

V Bratislave 27, júna 1939.

Dr. Karol Mederly v. r.,             Dr. Anton Hudec v. r.,

predseda,                                     zpravodaj.

Zákon

zo dňa júla 1939

o Najvyššom účtovnom kontrolnom úrade.

Slovenský snem sa usniesol na tomto zákone:

§ 1.

Na vykonávanie dozoru nad štátnym hospodárstvom, štátnym majetkom, majetkom a hospodárením štátnych podnikov, ďalej nad štátnym dlhom a štátnym účtovníctvom vôbec zriaďuje sa Najvyšší účtovný kontrolný úrad so sídlom v Bratislave.

§2.

Tento úrad je samostatný, ministerstvám na roveň postavený a od nich nezávislý.

§ 3.

(1) Najvyšší účtovný kontrolný úrad skladá sa z predsedu, podpredsedu, z potrebného počtu úradníkov a pomocného personálu,

(2) Najvyššiemu účtovnému kontrolnému úradu sú pridelení:

a) úradníci právni, komerční a technickí (služ. trieda Ib),

b) úradníci účtovní a revízni (služ. tr.

II),

c) úradníci kancelárskej služby (služ. tr. IV),

d) pomocný personál, t. j. zamestnanci kancelárskej pomocnej služby a potrebný počet zriadencov.

(3) Počet úradníctva a pomocného personálu a jeho rozvrstvenie určí sa osobitnou systemizáciou.

(4) Dočasnú systemizáciu určí vláda na návrh ministra financií. Do dvoch rokov od začiatku činnosti Najvyššieho účtovného kontrolného úradu vláda na návrh predsedu tohoto úradu predloží snemu návrh zákona na riadnu

.

§ 4.

(1) Predseda, podpredseda, úradníci a pomocný personál nesmú byť členmi snemu,

(2) Predsedom, podpredsedom, úradníkom, pomocným alebo iným zamestnancom nemôže byť, kto je s prezidentom republiky, predsedom vlády, alebo ministrom v príbuzenskom pomere, a to v línii priamej vôbec, v línii pobočnej, alebo v pomere švagrovskom do tretieho stupňa.

(3) Ak by sa vyskytol prípad ods. 2, predsedníctvo snemu učiní potrebné opatrenia na zaistenie činnosti Najvyššieho účtovného kontrolného úradu.

§5.

Predseda, podpredseda, úradníci a pomocný personál (§ 3 ods. 2) nesmú byť v nijakom inom štátnom úrade a nesmú mať iné zamestnanie okrem poručníctva, nesmú mať účasť ani priamo ani nepriamo prostredníctvom iných osôb v správe a vedení spoločností, ústavov a podnikov vôbec a najmä takých podnikov, ktoré sú povinné predkladať štátu vyúčtovanie,

ktoré dostávajú štátnu podporu, alebo ináč sú štátu viazané smluvou.

§ 6.

(1) Predsedu a podpredsedu menuje prezident republiky na návrh predsedníctva snemu. Predseda a podpredseda musia mať kvalifikáciu podľa § 3 ods. 2 písm. a) a aspoň jeden z nich musí mať právnické vzdelanie.

(2) Predseda, v jeho zastúpení podpredseda, sú osobne zodpovední za riadnu a zákonom vymedzenú činnosť Najvyššieho účtovného kontrolného úradu priamo snemu. Sú osobne zodpovední aj za každé zanedbanie alebo nezákonnosť, ktorej sa dopustili pri plnení svojich úradných povinností alebo sami, alebo s ich vedomím úradníci a ostatní zamestnanci.

(3) Trestné stíhanie predsedu a podpredsedu upraví zákon o stíhaní členov vlády.

(4) Odo dňa podania obžaloby nesmie predseda, alebo podpredseda vykonávať svoju úradnú funkciu. V takomto prípade na návrh predsedníctva snemu urobí prezident republiky potrebné kroky na zaistenie riadnej činnosti Najvyššieho účtovného kontrolného úradu. Svojej úradnej funkcie môže sa znovu ujať až po oslobodzovacom rozsudku alebo po zastavení pokračovania.

(5) Predsedu, alebo podpredsedu môže dať do výslužby na návrh predsedníctva snemu prezident republiky len vtedy, ak sú trvalé neschopní vykonávať svoju úradnú funkciu, alebo ak dosiahli 60. rok svojho veku, ďalej na vlastnú žiadosť. Ináč úradu možno ich skôr pozbaviť iba podlá ustanovení predošlých odsekov.

(6) Miesto predsedu systemizuje sa v 1. platovej stupnici; ostatné miesta určia sa voľne v rámci systemizácie (§ 3 ods. 3 a 4).

§ 7.

(1) Predseda, v jeho zastúpení podpredseda, je povinný veci týkajúce sa pôsobnosti svereného mu úradu hájiť v sneme a dávať potrebné vysvetlenia.

(2) Má právo zúčastniť sa s hlasom poradným na schôdzkach vlády, ak rokuje o veciach, ktoré spadajú do oboru pôsobnosti Najvyššieho účtovného kontrolného úradu.

§ 8.

(1) Dozoru Najvyššieho účtovného kontrolného úradu podliehajú účty štátnych úradov a podnikov, týkajúce sa peňazí, materiálu a iných hodnôt, aj účty nadácií a fondov, ústavov a spoločností dotovaných štátnymi peniazmi alebo spravovaných štátnymi orgánmi. Je oprávnený kontrolovať aj také ustanovizne, ktoré prijímajú podpory zo štátnej pokladnice.

(2) Jeho kontrole nepodliehajú zákonom povolené fondy na nepredvídané výdavky vlády alebo jej členov.

§ 9.

(1) Najvyšší účtovný kontrolný úrad je povinný predovšetkým skúmať, či príjmy a výdavky spočívajú na zákonných ustanoveniach, alebo smluvách, či príjmy sú riadne poukázané a zúčtované, či sa pri správe štátneho majetku pokračovalo hospodárne. Je povinný skúmať, či poukazy a účty sú v súlade so štátnym rozpočtom a rozpočtovým zákonom, či poukazovanie sa deje podľa rozpočtu a v jeho rámci a či sa s úsporami nakladá podľa ustanovení rozpočtového zákona.

(2) Úrady a orgány, uvedené v § 8, sú povinné predložiť Najvyššiemu účtovnému kontrolnému úradu na požiadanie účty a ostatné doklady. Najvyšší účtovný kontrolný úrad je oprávnený účty a doklady svojimi orgánmi preskúmať na mieste samom, robiť občasné prehliadky v učtárňach ministerstiev a správnych úradov s poukazovacím právom; ďalej, ak to vyžaduje bezpečnosť štátneho majetku a účel kontroly, svojimi orgánmi u správnych úradov skontrolovať pokladnice,

preskúmať likvidáciu a inventarizáciu zásob.

(3) Prehliadky v ministerstvách, v ich učtárňach, prehliadky a skontrá v ostatných štátnych úradoch môže Najvyšší účtovný kontrolný úrad robiť len po predchádzajúcom upovedomení príslušného ministerstva.

§ 10.

(1) Ak vznikne v správnom roku neodkladná potreba poukázať výdavok, o ktorý nie je postarané v štátnom rozpočte, alebo výdavok, ktorým sa prekročí povolený úver, alebo ak nastane potreba hradiť výdavok z iného, ako rozpočtom určeného úveru, alebo na iné, než rozpočtom určené obdobie, príslušné ústredné úrady sú povinné poslať spisový materiál po dohode s ministerstvom financií pred vypravením na nahliadnutie Najvyššiemu účtovnému kontrolnému úradu, ktorý má právo do 8 dní uplatniť námietky.

(2) Ak tieto námietky nemôže príslušný ústredný úrad odstrániť, rozhodne o nich vláda s povinnou účasťou predsedu Najvyššieho účtovného kontrolného úradu. Vláda oznámi predsedovi svoje rozhodnutie aj písomne, ak to predseda žiada.

(3) Najvyšší účtovný kontrolný úrad je povinný tieto výdavky viesť v evidencii a vykázať ich v štátnom záverečnom účte

§ 11.

(1) Výčitky, týkajúce sa účtov, a chyby, zistené pri dohliadkach, oznámi Najvyšší účtovný kontrolný úrad príslušnému ústrednému úradu, ktorý je povinný odstrániť závady a oznámiť Najvyššiemu účtovnému kontrolnému úradu, čo vo veci zariadil. Ak sa to nestane do 3 mesiacov, vybaví vec Najvyšší účtovný kontrolný úrad priamo s príslušným úradom, a ak nedojde k dohode, predseda predloží vec na rozhodnutie vláde prostredníctvom jej predsedu. Predseda Najvyššieho účtovného kontrolného úradu je potom povinný zúčastniť sa príslušnej schôdzky vlády.

(2) Predseda vlády oznámi rozhodnutie vlády predsedovi Najvyššieho účtovného kontrolného úradu písomne. Ak s týmto rozhodnutím predseda nie je uspokojený, predloží vec na rozhodnutie snemu.

§ 12.

(1) Pri kontrole štátneho dlhu je Najvyšší účtovný kontrolný úrad povinný skúmať, či sa dlhopisy alebo pokladničné poukážky vydávajú prísne podľa zákona, či sú riadne zaknihované záväzky štátu, či vláda prísne plní povinnosti šátu i vo veci vlastných dlhov, i vo veci záväzkov, za ktoré štát ručí, či sa v úplnom poriadku deje zúrokovanie a umorovanie a či je v úplnom poriadku zaistenie, dané veriteľom.

(2) Všetky štátne dlhopisy, vydané po účinnosti tohoto zákona, vyžadujú k svojej platnosti kontrasignácie predsedu Najvyššieho účtovného kontrolného úradu.

(3) Najvyšší účtovný kontrolný úrad spolu s ministerstvom financií má v úschove pripravené štátne dlhopisy a vydáva ich ministrovi financií podľa príslušného splnomocňovacieho zákona. Preberá štátne dlhopisy, určené na amortizáciu a ničí ich.

(4) Vo veci dozoru podľa ods. l Najvyšší účtovný kontrolný úrad má právo vyžiadať si od úverového oddelenia ministerstva financií vysvetlenia a výkazy a má právo nahliadnuť do príslušných kníh o štátnom dlhu, ale tak, aby tým nijako nebola hatená práca tohoto ministerstva.

§ 13.

(1) Najvyšší účtovný kontrolný úrad dozerá i na obeh drobných peňazí a podľa výkazov ministerstva financií kontroluje, či sa ich obeh a razenie mincí deje v medziach zákona.

(2) O stave štátneho dlhu a o stave obehu drobných peňazí vydáva Najvyšší účtovný kontrolný úrad štvrťročné zprávy.

§ 14.

(1) Najvyšší účtovný kontrolný úrad je povinný každoročne do konca septembra sostaviť ročný záverečný účet predošlého správneho roku o všetkých štátnych príjmoch a výdavkoch.

(2) Štátne úrady, ktoré poukazujú platy, sú preto povinné predkladať Najvyššiemu účtovnému kontrolnému úradu mesačné výkazy príjmov a výdavkov a po uplynutí správneho obdobia ročné účty, v ktorých musia vykázať sumárny výsledok peňažného hospodárenia, tento výsledok porovnať so štátnym rozpočtom a odchýlky náležite odôvodniť.

(3) Takto sostavený ročný záverečný účet je povinný Najvyšší účtovný kontrolný úrad predložiť do ďalších dvoch mesiacov vláde, ktorá ho predloží bez meškania snemu na preskúmanie a schválenie.

§ 15.

Najvyšší účtovný kontrolný úrad je povinný spolu s ročným záverečným účtom predložiť snemu aj bilanciu štátneho majetku, podrobnú zprávu o štátnych investíciách predošlého správneho roku a svoje minuloročné poznatky a odporúčania.

§ 16.

(1) Najvyšší účtovný kontrolný úrad je povinný starať sa o to, aby štátne účtovníctvo bolo čo najjednoduchšie, najúčelnejšie a najvýhodnejšie, a upravené tak, aby umožňovalo ľahkú a rýchlu kontrolu.

(2) Má preto právo kontrolovať svojimi orgánmi ktorýkoľvek štátny účtovný úrad, má právo účtovné vedenie preskúmať, zistené závady, chyby a nedostatky vyčítať a dbať o jeho úpravu podľa ustanovenia predošlého odseku.

(3) Preto spolupôsobí aj pri vydávaní nových nariadení, týkajúcich sa účtovníctva a kontroly, a pri všetkých zmenách týchto nariadení. Bez jeho súhlasu nemožno takéto nariadenia vydávať. Ak

Najvyšší účtovný kontrolný úrad uzná sám potrebu zmien, dohodne sa o tom s príslušným ústredným úradom.

§ 17.

P) Najvyšší účtovný kontrolný úrad konečne dozerá na zachovávanie platných penzijných predpisov pri štátnych úradoch, ústavoch a podnikoch, i ústavoch, podnikoch, fondoch atď. štátom spravovaných.

(2) Pre túto kontrolu má v evidencii všetkých penzistov.

§ 18.

(1) Predseda Najvyššieho účtovného kontrolného úradu po dohode s vládou vypracuje podľa tohoto zákona rokovací poriadok a predloží ho do 3 mesiacov snemu na schválenie.

(2) Schválený rokovací poriadok sa uverejní v Slovenskom zákonníku.

§ 19.

(1) Kontrola poukazovacieho práva v obore Najvyššieho účtovného kontrolného úradu náleží 'snemu.

(3) Preto Najvyšší účtovný kontrolný úrad predloží snemu svoje účty o celoročnom hospodárení do 6 mesiacov od uplynutia príslušného roku.

(3) Najvyšší účtovný kontrolný úrad je povinný predložiť na kontrolu snemu akúkoľvek inú písomnosť, vzťahujúcu sa na obor jeho pôsobnosti, ak ho o to požiada priamo snem alebo ktorýkoľvek jeho výbor.

§ 20.

Tento zákon nadobúda účinnosti dňom vyhlásenia a vykonajú ho všetci členovia vlády.

Rezolúcia.

Slovenský snem z úsporných príčin a v záujme zdôraznenia rovnakého významu funkcií šéfov najvyšších súdnych tribunálov a predsedu Najvyššieho účtovného kontrolného úradu, žiada vládu, aby pripravila predpoklady pre rovnaké systemizačné hodnotenie týchto miest v 1. platovej stupnici. Reforma nech sa prevedie čím najskoršie a tak, aby terajším držiteľom týchto funkcií zaradenie mimo platovej stupnice ponechalo sa ad personam.

Andrej.  Bratislava


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP