Neprošlo opravou po digitalizaci !

Slovenský snem 1939

I. volebné obdobie.

1. zasedanie.

30.

Zpráva

kultúrneho výboru Slovenského snemu

o riadnom návrhu zákona, ktorým sa zriaďuje Slovenská vysoká škola technická

(tlač č. 25).

Kultúrny výbor rokoval o osnove v zasadnutí dňa 21. júla 1939, na ktorom vypočul aj obšírnu zprávu ministra školstva a národnej osvety a stanovisko odborníkov.

Veľmi podrobne sa prebraly príčiny, ktoré uvádza vláda v dôvodovej zpráve za Bratislavu, ako sídlo Slovenskej vysokej školy a za umiestenie školy v budove učňovských škôl. Po uvážení všetkých možností, výhod i nevýhod, kultúrny výbor uznal tieto príčiny za rozhodujúce, najmä

keď sa ukázalo, že terajšia vysoká úroveň učňovských škôl sa zachová i pri tomto riešení, lebo dielne a nenahraditeľné zariadenia budú môcť učňovské školy i ďalej používať.

Niekoľko zmien, ktoré výbor urobil v osnove, má význam len po stránke slohovej.

Odporúča sa uzákonenie vládneho návrhu v tom znení, v akom sa snemu touto zprávou predkladá.

V Bratislave 21. júla 1939.

Dr. Eugen Filkorn v. r.,

predseda.

Dr. Emil Boleslav Lukáč v. r.,

zpravodaj.

Zpráva

ústavno-právneho výboru.

Ústavno-právny výbor vo svojom zasadnutí dňa 21. júla 1939 rokoval o vládnom návrhu podľa znenia, akého sa mu dostalo v kultúrnom výbore. Návrh sa prijal bezo zmeny.

Otázka sídla školy a jej umiestenia bola aj v ústavno-právnom výbore veľmi zovrubne študovaná, najmä sa rokovalo o možnostiach, aby škola mala sídlo v ktoromsi z miest stredoslovenských. Podrobná

kalkulácia výhod a nevýhod takýchto riešení viedla však k prijatiu stanoviska vlády, ktoré je v daných pomeroch po každej stránke najprijateľnejšie.

Ústavno-právny výbor odporúča, aby plenárne zasadnutie snemu vládny návrh zákona schválilo v tej úprave, v akej sa tu predkladá.

V Bratislave 21. júla 1939.

Dr. Jozef Buday v. r.,

podpredseda.

Dr. František Hrušovský v. r.,

zpravodaj.

Zpráva

rozpočtového výboru.

Rozpočtový výbor sa zaoberal s osnovou v zasadnutí dňa 21. júla 1939. Za účasti ministra školstva a národnej osvety a školských odborníkov zistil, že návrh vlády je v daných pomeroch do dôsledkov

premysleným a najmenej nákladným riešením pálčivej potreby umiestenia Slovenskej vysokej školy technickej.

Rozpočtový výbor preto vládny návrh odporúča na uzákonenie.

V Bratislave 21. júla 1939.

Dr. Eugen Filkorn v. r.,

predseda.

Dr. Matej Huťka v. r.,

zpravodaj.

Zákon

zo dňa júla 1939

o Slovenskej vysokej škole technickej.

Slovenský snem sa usniesol na tomto zákone:

§ l.

(1) V Bratislave sa zriaďuje Slovenská vysoká škola technická, ktorá má tieto odbory:

a) odbor inženierskeho staviteľstva, oddelenie konštruktívne, dopravné a vodohospodárske, oddelenie architektúry a pozemného staviteľstva a oddelenie kreslenia pre kandidátov učiteľstva na stredných školách;

b) odbor špeciálnych náuk, oddelenie zememeračského inženierstva, oddelenie prírodných vied pre kandidátov učiteľstva na školách stredných, oddelenie poistnej matematiky a oddelenie baníckeho a hutníckeho inženierstva;

c) odbor lesníckeho a poľnohospodárskeho inženierstva, oddelenie lesníckeho inženierstva a oddelenie poľnohospodárskeho inženierstva;

d) odbor chemicko-technologického inženierstva;

e) odbor strojného a elektrotechnického inženierstva, oddelenie strojného inženierstva, oddelenie elektrotechnického inženierstva a oddelenie leteckého inženierstva;

f) odbor obchodného inženierstva.

(2) Jednotlivé študijné odbory a oddelenia otvoria sa podľa potreby vládnym nariadením.

§ 2.

(1) Organizačný štatút, habilitačný poriadok, ako aj rigorózny a promočný poriadok vydá vláda nariadením. Študijné osnovy a skúšobné poriadky vydá minister školstva a národnej osvety.

(2) Absolventi Slovenskej vysokej školy technickej, ktorí vykonali predpísané štúdium a skúšky, sú oprávnení používať stavovského označenia ,,inženier" (Ing.) podľa platných ustanovení.

§ 3.

Vláda sa splnomocňuje, aby vyhlásila v ucelenej forme v jazyku slovenskom všetky právne predpisy, ktoré platia pre Slovenskú vysokú školu technickú.

§4.

Všetky zákony a nariadenia, ktoré odporujú tomuto zákonu, strácajú platnosť.

§5.

Tento zákon nadobúda účinnosti dňom vyhlásenia a vykoná ho minister školstva a národnej osvety.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP