Neprošlo opravou po digitalizaci !

Slovenský snem 1939

I. volebné obdobie.

1. zasedanie.

31.

Odpoveď

ministra pravosúdia

na interpeláciu poslanca K. Sidora a spol. vo vecí konfiškovania "Slovenskej

pravdy" a "Slováka" (tlač 16).

Časopis "Slovenská pravda" zo 6. júna 1939 č. 129 a časopis "Slovák" zo 6. júna 1939 neboly zabavené.

Išlo o vylúčenie z uverejnenia článku "Podivný trojuholník". Praha(!) —Viedeň — Bratislava — proti Hlinkovmu dielu, poťažne článku "Nehľadajme úskoky, kde ich niet" podľa § 10 zákona o mimoriadnych opatreniach č. 300/1920 Sb. z. a n., poťažne vládneho nariadenia zo 16. marca 1939 č. 9 Sl. z.

Interpelanti teda mylne hovoria o konfiškácii, lebo nič nebolo konfiškované, keďže predbežná cenzúra len vylučuje z uverejnenia už na základe kefového odtlačku také články a zprávy, ktoré sú spôsobilé poškodzovať verejné záujmy.

Verejný záujem poškodzuje každý prejav, ktorý by mohol v danej dobe naštrbiť priateľské dorozumenie s nemeckými spoluobčanmi a kaliť dobrý pomer k spriatelenému Nemecku.

Inkriminovaný článok "Slovenskej pravdy" nie je len odpoveďou na písanie nemeckých novín "Der neue Tag", "Grenzbote" a "Völkischer Beobachter", ale nepriaznivou kritikou našich vlastných po-

merov, keďže sa v článku priamo viní šéf propagandy z neinformovanosti a z vypočítavého nadbiehania ľuďom, ktorí slovenskej veci dobre nerozumejú, z čoho potom vzniklý vraj tendenčné články nemeckej tlače. Takáto kritika činnosti šéfa propagandy, s ktorou sa súvislé zľahčuje nemecká tlač ako neinformovaná, poťažne nami samými zavádzaná, neslúži verejným záujmom a preto bolo potrebné tento článok vylúčiť z uverejnenia.

Článok "Slováka" "Nehľadajme úskoky, kde ich niet", bolo treba tiež vylúčiť z uverejnenia, lebo vyvoláva zbytočnú debatu s nemeckou tlačou o interných veciach tlače vychádzajúcej v Andreji, ktoré potom sama strana bola nútená napraviť preorganizovaním tohto svojho podniku. Debata o tomto predmete bola by zbytočne rozrušovala verejný kľud.

Postup cenzúry nebol teda neodôvodnený, tým menej svojvoľný, alebo protizákonný.

Ináč cenzúrne úrady majú svoje presné predpisy o tom, čo treba a čo netreba vylúčiť z uverejnenia, alebo konfiškovať.

V Bratislave 2. augusta 1939.

Minister pravosúdia: Dr. Fritz v. r.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP