Neprošlo opravou po digitalizaci !

_____Slovenský snem 1939_____

I. volebné obdobie. 1. zasedanie.

32.

Vládny návrh.

Zákon

zo dňa 1939

o vylúčení obcí Košická Belá a Košické Hámry z obvodu okresného súdu v Prešove a ich pričlenení k obvodu okresného súdu v Gelnici.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol na tomto zákone:

§ 1

Z obvodu okresného súdu v Prešove sa vylučujú obce Košická Belá a Košické Hámry a pričleňujú sa k obvodu okresného súdu v Gelnici.

§ 2.

(1) Tento zákon nadobúda účinnosti dňom vyhlásenia.

(2) Splní ho minister pravosúdia, ktorý určí i deň počiatku činnosti okresného súdu v Gelnici s ohľadom na obce, uvedené v § 1.

Dôvodová zpráva.

ce súhlasne žiadajú o pripojenie k obvodu okresného súdu v Gelnici. Navrhujú to i prezídia podriadených súdov. Obe obce gravitujú do Gelnice. Majú lepšie komunikačné spojenie s Gelnicou ako s Prešovom. Sídlo politického okresu oboch obcí nachádza sa tiež v Gelnici. Je preto i záujmom verejným vylúčiť obe obce z obvodu okresného súdu v Prešove a pričleniť ich k obvodu okresného súdu v Gelnici.

Pripojenie toto nevyžaduje zvláštne náklady. Pôjde to bez akejkoľvek ťažkosti, lebo len čiastka spisov okresného súdu v Košiciach bola evakuovaná a táto je veľmi malá, pokiaľ ide o agendu pripadajúcu na Košickú Belú a Košické Hámry.

Systemizácia "súdov sa tiež nemení následkom odpojenia týchto dvoch obcí z obvodu krajského súdu v Prešove. Ide o malé obce s obyvateľstvom veľmi spokojným, ktoré sa málokedy pravotí.

Deň počiatku činnosti podľa organizačných pravidiel určí minister pravosúdia vyhláškou.

Dr. Jozef Tiso v. r.,

predseda vlády.

Dr. Gejza Fritz v. r.,

minister pravosúdia.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP