Neprošlo opravou po digitalizaci !

Snem Slovenskej republiky 1939

I. volebné obdobie. 1. zasedanie.

34.

Vládny návrh.

Zákon

zo dňa 1939

o zastavení ďalšieho povoľovania dodatočného súpisu imania za účelom uloženia dávky z majetku a z prírastku na majetku.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol na tomto zákone:

§ 1.

Ustanovenia článku 6, posledný odsek vládneho nariadenia č. 85/1919 Sb. z. a n., článku 3, posledný odsek vládneho nariadenia č. 110/1919 Sb. z. a n., § 10 odsek l vládneho nariadenia č. 126/1919 Sb. z. a n. a § 2 vládneho nariadenia č. 478/1919 Sb. z. a n. sa zrušujú.

Ustanovenie § 3, posledný odsek vládneho nariadenia č. 184/1919 Sb. z. a n. o dodatočnom súpise životných poistok zostáva aj naďalej v platnosti.

§ 2.

Tento zákon nadobúda účinností dňom vyhlásenia; vykoná ho minister financií.

Dôvodová zpráva.

Zákonom zo dňa 25. februára 1919 č. 84 Sb. z. a n. bol minister financií splnomocnený, aby uskutočnil súpis imania za účelom uloženia majetkovej dávky.

Súpis jednotlivých skupín imania bol uskutočnený podľa vládnych nariadení, za tým účelom vydaných. Väčšina týchto

vládnych nariadení obsahovala splnomocnenie ministra financií na povoľovanie dodatočných súpisov a okolkovania v jednotlivých skupinách imania, nakoľko zákonité lehoty nemohly byť z rôznych dôvodov stranami dodržané.

So zreteľom na výnos ministerstva financií v Prahe zo dňa 6. decembra 1920 č. 110.745/20925/19-III/8, vydalo generálne finančné riaditeľstvo v Bratislave svojimi výnosmi zo dňa 28. III. 1921 č. 32984/XII- 21 a zo dňa 2. mája 1924 č. X-12503/24 príslušné pokyny na finančné riaditeľstvá a ich expozitúry, ako aj berné úrady na Slovensku ohľadom dodatočných súpisov imania. Tieto dodatočné súpisy konajú sa až do našej doby.

Nakoľko ale tieto súpisy boly konané za účelom uloženia dávky z majetku a z prírastku na majetku, pre ktoré so zreteľom na ustanovenie § 284, odsek 4 zákona o osobných daniach zo dňa 25. októbra 1896, č. 220 r. z., v znení novely zo dňa 23. januára 1914, č. 13 r. z., sú tieto súpisy dnes už bez významu, — uloženie dávky z majetku a z prírastku na majetku

uplynutím 10 rokov po ukladacom období sa premlčalo — je v záujme slovenského štátu, aby táto agenda, ktorá trvá dnes už 20 rokov, bola konečne skoncovaná navrhovaným zákonným opatrením snemu Slovenskej republiky.

Ostalo by takto naďalej v platnosti len ustanovenie § 3 posledný odsek vládneho nariadenia zo dňa 10. apríla 1919 č. 184 Sb. z. a n. o dodatočnom súpise životných poistok, a to so zreteľom na ustanovenie § 9 citovaného vládneho nariadenia. Dôvodom pre ponechanie v platnosti tohto ustanovenia je, aby sa zamedzilo prípadné neodôvodnené obohacovanie poisťovní na úkor ich poistencov.

Dr. Jozef Tiso v. r.,

predseda vlády.

Dr. Mikuláš Pružinský v. r.,

minister financií.

Andrej Bratislava 5308-39


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP