Neprošlo opravou po digitalizaci !

Snem Slovenskej republiky 1939

l. volebné obdobie. 1. zasedanie.

36.

Vládny návrh.

Ústavný zákon

zo dňa 1939

o organizácii Hlinkovej slovenskej ľudovej strany.

Snem Slovenskej republiky usniesol sa na tomto ústavnom zákone:

§ l.

(1) Hlinková slovenská ľudová strana (strana slovenskej národnej jednoty) je politickou organizáciou, prostredníctvom ktorej zúčastňuje sa slovenský národ na vedení a správe štátu, a to miestnymi, okresnými a župnými organizáciami, ďalej predsedníctvom, výkonným výborom a sjazdom.

(2) Podrobnosti určuje organizačný poriadok.

§ 2.

Hlinková slovenská ľudová strana (strana slovenskej národnej jednoty) je právnickou osobou.

§ 3.

Členom Hlinkovej slovenskej ľudovej - strany (strany slovenskej národnej jednoty) môže byť štátny občan slovenskej národnosti, ktorý bol za člena prijatý.

§ 4.

(1) Členovia strany majú zvýšené povinnosti voči národu a štátu.

(2) Člen strany, ktorý neplní svoje povinnosti, alebo poruší disciplínu strany, podlieha disciplinárnym trestom:

1. napomenutie,

2. pokarhanie,

3.trest peňažný administratívne vymáhateľný,

4. pozbavenie a vylúčenie z funkcií,

5. vylúčenie zo strany.

(3) Podrobnosti určí disciplinárny poriadok, prijatý predsedníctvom strany.

§ 5.

Na orgány strany vzťahujú sa právne predpisy o úradnom tajomstve.

§ 6.

Tento zákon nadobúda účinnosti dňom vyhlásenia a vykoná ho minister vnútra.

Dr. Jozef Tiso v. r.,

predseda vlády.

Dr. Vojtech Tuka v. r.,

minister, zástupca predsedu vlády.

Andrej, Bratislava 5334-39.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP