Neprošlo opravou po digitalizaci !

Snem Slovenskej republiky 1939

l. volebné obdobie. 1. zasedanie.

39. Zpráva

ústavno-právneho výboru

o vládnom návrhu zákona o vylúčení obcí Košická Belá a Košické Hámry z obvodu okresného súdu v Prešove a ich pričlenení k obvodu okresného

súdu v Gelnici (tlač 32).

Ústavno-právny výbor odporúča snemu vyžaduje to záujem obyvateľstva oboch uzákonenie tohto návrhu, lebo zistil, že obcí, ktorých sa zákon týka.

V Bratislave 26. septembra 1939.

Dr. Karol Mederly v. r.,                     Dr. Matej Huťka v. r.,

predseda.                                            zpravodaj.

Zákon

zo dňa 1939

o vylúčení obcí Košická Belá a Košické Hámry z obvodu okresného súdu v Prešove a ich pričlenení k obvodu okresného súdu v Gelnici.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol na tomto zákone:

§ 1.

Z obvodu okresného súdu v Prešove sa vylučujú obce Košická Belá a Košické Hámry a pričleňujú sa k obvodu okresného súdu v Gelnici.

§ 2.

Tento zákon nadobúda účinnosti dňom vyhlásenia a vykoná ho minister pravosúdia, ktorý určí i deň počiatku činností okresného súdu v Gelnici s ohľadom na obce, uvedené v § 1.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP