Neprošlo opravou po digitalizaci !

Snem Slovenskej republiky 1939

l. volebné obdobie.

1. zasedanie.

40. Zpráva

ústavno-právneho výboru

o vládnom návrhu zákona o Hlinkovej slovenskej ľudovej strane (tlač 36).

Ústavno-právny výbor snemu Slovenskej republiky predkladá a snemu na uzákonenie odporúča celkom prepracované znenie vládnej osnovy.

Toto prepracovanie vyvolaly pochybnosti o tom, či pôvodný vládny návrh je v plnej shode s Ústavou, ktorá v § 58, ods. 2 určuje, že podrobnosti o vzniku, složení a právomoci orgánov strany určuje osobitný zákon. Pôvodná osnova zákona totiž úpravu mnohých podrobností odkazovala do organizačného poriadku strany, t. j. neurčoval ich sám zákon.

Po stránke vecnej návrh buduje organizáciu strany na osvedčených zásadách a prispôsobuje ju vnútornej organizácii štátu. Ústavno-právny výbor ja presvedčený, že účasť slovenského národa na štátnej moci prostredníctvom Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (strany slovenskej národnej jednoty), organizovanej podľa tohto návrhu, bude ideálne dokonalá a zaistí výstavbu štátu presne podľa predstav nášho národa.

V Bratislave 26. septembra 1939.

Dr. Karol Mederly v. r.,

predseda.

Dr. Matej Huťka v. r.,

zpravodaj.

Zákon

zo dňa 1939

o Hlinkovej slovenskej ľudovej strane.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol na tomto zákone:

Diel prvý. Všeobecné ustanovenia.

§ 1.

Hlinkova slovenská ľudová strana (strana slovenskej národnej jednoty) je politickou organizáciou, prostredníctvom ktorej zúčastňuje sa slovenský národ na vedení a správe štátu.

§ 2.

Hlinková slovenská ľudová strana (strana slovenskej národnej jednoty) je právnickou osobou.

§ 3.

Členom Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (strany slovenskej národnej jednoty) je štátny občan slovenskej národnosti, ktorý bol za člena prijatý.

§ 4.

(1) Členovia strany majú zvýšené povinnosti voči národu a štátu.

(2) Člen strany, ktorý neplní svoje povinnosti, alebo poruší disciplínu strany, podlieha týmto disciplinárnym trestom:

a) napomenutie,

b) pokarhanie,

c) peňažná pokuta do výšky 5000 Ks,

d) pozbavenie funkcií a strata spôsobilosti znovu ich zastávať,

e) vylúčenie zo strany.

(3) Podrobnosti určuje disciplinárny poriadok, vydaný širším predsedníctvom strany.

(1) Peňažná pokuta [ods. 2, písm. c)] sa vymáha administratívnou exekúciou.

Diel druhý. Miestna organizácia.

§ 5.

(1) Základnou složkou Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (strany slovenskej národnej jednoty) je miestna organizácia.

(2) Miestnu organizáciu spravuje valné shromaždenie a výbor. Výbor pozostáva z predsedu a 6 až 12 členov, menovaných generálnym tajomníkom strany na návrh valného shromaždenia miestnej organizácie.

(3) Do právomoci valného shromaždenia patrí:

a) navrhovať predsedu a členov výboru na menovanie,

b) určiť kandidátov strany do obecného zastupiteľstva, miestnych školských stolíc a iných obecných komisii a korporácií.

O Všetko, čo nepatrí do pôsobnosti valného shromaždenia, patrí do pôsobnosti výboru.

Okresná organizácia.

§ 6.

(1) Miestne organizácie sa sdružujú v okresoch v okresnú organizáciu. Okresnú organizáciu spravuje valné shromaždenie a výbor.

(2) Výbor pozostáva z predsedu a 12 členov, menovaných predsedom strany na návrh valného shromaždenia okresnej organizácie.

§ 7.

(1) Členmi okresného valného shromaždenia sú:

a) členovia výboru okresnej organizácie,

b) za každú miestnu organizáciu v okrese predseda, podpredseda, tajomník a pokladník, prípadne dôverník za skupinu tej obce, kde ešte niet miestnej organizácie.

(2) Do právomoci valného shromaždenía okresnej organizácie patrí:

a) navrhovať predsedu a členov okresného výboru na menovanie,

b) určiť kandidátov strany do okresných komisií a korporácií.

(3) Všetko, čo nepatrí do pôsobnosti valného shromaždenia, patrí do pôsobnosti výboru.

Župná organizácia.

§ 8.

(1) Župné organizácie sa zriaďujú v župných sídlach. Župnú organizáciu spravuje valné shromaždenie a výbor. Výbor pozostáva z predsedu a 12 členov, menovaných predsedom strany na návrh valného shromaždenia župnej organizácie.

(2) Členmi valného shromaždenia župnej organizácie sú:

a) poslanci strany, ktorí bývajú na území župy,

b) členovia výboru župnej organizácie strany,

c) členovia strany, ktorí sú v župnom výbore,

d) za každú okresnú organizáciu: predseda, podpredseda, tajomník a pokladník.

(1) Do právomoci valného shromaždenia župnej organizácie patrí:

a) navrhovať predsedu a členov župného výboru strany na menovanie,

b) určiť kandidátov strany do župného výboru a iných župných komisií a korporácií.

(4) Všetko, čo nepatrí do pôsobnosti valného shromaždenia, patrí do pôsobnosti výboru.

Užšie predsedníctvo.

§ 9.

(1) Členmi užšieho predsedníctva strany sú:

a) predseda strany,

b) štyria podpredsedovia strany,

c) generálny tajomník strany.

(2) Užšie predsedníctvo rozhoduje v organizačných, finančných a tlačových veciach strany.

Širšie predsedníctvo.

§ 10.

(1) Členmi širšieho predsedníctva sú:

a) členovia užšieho predsedníctva,

b) predsedníctvo snemu,

c) členovia vlády,

d) 12 osôb, menovaných predsedom strany,

e) hlavný veliteľ HG.

(2) Osoby, uvedené pod b) a c) sú členmi širšieho predsedníctva strany iba ak sú členmi Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (strany slovenskej národnej jednoty).

§ 11.

(1) Širšie predsedníctvo strany:

a) určuje základnú líniu politiky strany,

b) vysiela 10 osôb do štátnej rady,

c) navrhuje predsedovi strany generálneho tajomníka na menovanie,

d) navrhuje prezidentovi republiky hlavného veliteľa HG na menovanie.

(2) Všetko, čo nie je vyhradené sjazdu a užšiemu predsedníctvu, patrí do pôsobnosti širšieho predsedníctva.

§ 12.

Funkčné obdobie členov užšieho a širšieho predsedníctva trvá tri roky.

Sjazd.

§ 13.

(1) Sjazd je vrcholná ustanovizeň strany.

H Členmi sjazdu sú:

a) členovia užšieho a širšieho predsedníctva,

b) poslanci strany,

c) predsedovia župných politických organizácií,

d) predsedovia a delegáti okresných politických organizácií.

(3) Do právomoci sjazdu patrí:

a) voliť predsedu strany a 4 podpredsedov,

b) rozhodovať o zásadných otázkach programových,

c) schvaľovať program strany.

(4) Sjazd svoláva predseda strany najmenej raz za 3 roky.

Generálny sekretariát.

§ 14.

Generálny sekretariát je výkonným, orgánom užšieho a širšieho predsedníctva strany. Na jeho čele stojí generálny tajomník.

Diel tretí. Rozličné ustanovenia.

§ 15.

Na orgány strany sa vzťahujú právne predpisy o úradnom tajomstve.

§ 16.

Hlinková garda je polovojensky organizovaný sbor v rámci Hlinkovej slovenskej ľudovej strany (strany slovenskej národnej jednoty).

§ 17. 

Ďalšie podrobnosti o vzniku, složení a právomoci orgánov strany určuje rokovací poriadok, vydaný širším predsedníctvom.

§ 18.

Tento zákon nadobúda účinnosti dňom vyhlásenia a vykoná ho minister vnútra.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP