Neprošlo opravou po digitalizaci !

Snem Slovenskej republiky 1939

I. volebné obdobie. 1. zasedanie.

41. Zpráva

zahraničného výboru

o vládnom návrhu zákona o vnútroštátnej účinnosti dohody medzi Slovenskou republikou a Nemeckou ríšou o vzájomnom usporiadaní vecí v súdnictve

(tlač 37).

Zahraničný výbor snemu zaoberal sa s osnovou v zasadnutí dňa 25. septembra 1939.

Nakoľko sa dohodou upravuje súdne pokračovanie spôsobom, ktorý nie je v súlade s normami platnými na území Slo-

venskej republiky, bolo potrebné mimoriadnu súdnu kompetenciu, ujednanú dohodou, nadekretovať zákonom.

Z tohto dôvodu zahraničný výbor odporúča, aby snem uzákonil pripojenú vládnu osnovu.

V Bratislave 25. septembra 1939.

Dr. Jozef Buday v. r.,

predseda.

Dr. Miloš Vančo v. r.,

zpravodaj.

Zpráva

ústavno-právneho výboru.

Ústavno-právny výbor predkladá snemu osnovu tohto zákona s odporúčaním na prijatie.

Touto zákonnou úpravou má sa dosiahnuť pravidelnosti v stykoch, potrebných v dôsledku rozchodu bývalého súd-

nictva.

Ústavno-právny výbor urobil niekoľko zmien v texte, ktoré sú len významu legislatívne-technického a bez vplyvu na vecný obsah osnovy.

V Bratislave 26. septembra 1939,

Dr. Karol Mederly v. r.,

predseda.

Dr. Matej Huťka v. r.,

zpravodaj.

Zákon

zo dňa 1939

o vnútroštátnej účinnosti dohody medzi Slovenskou republikou a Nemeckou ríšou o vzájomnom usporiadaní vecí v súdnictve.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol na tomto zákone:

§ 1.

Dohode medzi Slovenskou republikou a Nemeckou ríšou o vzájomnom usporiadaní vecí v súdnictve, uzavretej v Berlíne dňa 20. júla 1939, sa priznáva vnútroštátna účinnosť.

§ 2.

Zákon tento nadobúda účinnosti desiaty deň po výmene ratifikačných listín (článok IV. Dohody) a vykoná ho minister pravosúdia.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP