Neprošlo opravou po digitalizaci !

Snem Slovenskej republiky 1939

I. volebné obdobie.

1. zasedanie.

42. Zpráva

kultúrneho výboru

o vládnom návrhu zákona o úprave služebného pomeru vydatých učiteliek, vydatých učiteliek ručných prác národných škôl a vydatých opatrovateliek

(tlač 38).

Kultúrny výbor snemu Slovenskej republiky sa zaoberal s vládnym návrhom tohto zákona na zasadnutí 25. septembra 1939 v prítomnosti ministra školstva a národnej osvety.

Kultúrny výbor zistil, že veľký počet neumiestených učiteľských síl možno zapojiť do práce len tak, keď sa najde možnosť uvoľniť učiteľské miesta, zaplnené osobami, ktorých existencia nebude ohrožená odchodom z aktívnej učiteľskej služby. Sem patrí značná časť vydatých učiteliek.

Kultúrny výbor zistil aj to, že podrobnosti riešenia tejto otázky, tak ako ich obsahuje návrh vlády, vyhovujú daným pomerom. V tomto smere odporúča výbor prijať len malú zmenu, ktorú pojal do § l, ods. l a § 3, ods. 1. Táto zmena zlepšuje situáciu učiteliek, ktoré sa vydajú po 1. novembri 1939, umožňujúc im do troch mesiacov dobrovoľný odchod s vyšším odstupným. Potrebu iných vecných zmien alebo doplnkov kultúrny výbor nezistil.

V Bratislave 25. septembra 1939.

Dr. Eugen Filkorn v. r.,

predseda.

Vojtech Husárek v. r.,

zpravodaj.

Zpráva

ústavno-právneho výboru.

Ústavno-právny výbor snemu Slovenskej republiky zaoberal sa s osnovou tohto zákona v tom znení, ako ho odporúča kultúrny výbor a ktoré tu nasleduje.

Riešenie otázky vydatých učiteliek a tým aj umiestenie nezamestnaných učiteľských síl pokladá ústavno-právny výbor za súrne a zvolený spôsob za vyhovujúci.

Zároveň však ústavno-právny výbor došiel aj k tomu presvedčeniu, že podobný problém sa čoskoro objaví aj v iných úsekoch štátnej správy a verejného života a bude treba nájsť i tu riešenie. Od-

porúča preto, aby snem Slovenskej republiky súčasne s odhlasovaním tohto zákona prijal i rezolúciu, na ktorej sa ústavno-právny výbor usniesol.

V Bratislave 26. septembra 1939.

Dr. Karol Mederly v. r.,

predseda.

Dr. František Hrušovský v. r.,

zpravodaj.

Zákon

zo dňa 1939

o úprave služebného pomeru vydatých učiteliek, vydatých učiteliek ručných prác národných škôl a vydatých opatrovateliek.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol na tomto zákone:

§ 1.

(1) Vydatá učiteľka, vydatá učiteľka ručných prác, ustanovená v pragmatikálnom pomere na verejnej národnej škole, alebo vydatá opatrovateľka na verejnej opatrovni, ktorá sa zriekla alebo zriekne dobrovoľne služby do 31. októbra 1939, a ak sa vydala neskoršie, do troch mesiacov po výdaji, dostane za každý celý rok skutočnej služby, započítateľný pre výmeru penzijných platov, odstupné, a to za prvých 10 rokov po 8°/o a za každý ďalší rok po 6% penzijnej základne, ktorú mala dňa rozviazania služebného pomeru. Ak započítateľný čas pre výmer odstupného nepresahuje 10 celých rokov, vymeria sa odstupné i za zlomky roku pomernou sumou, pri čom sa dbá iba na celé mesiace.

(2) Služebný pomer vydatej učiteľky (učiteľky ručných prác, opatrovateľky), uvedenej v prvom odseku sa rozväzuje posledným dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa zriekla služby.

§ 2.

(1) Vydatá učiteľka (učiteľka ručných prác, opatrovateľka), ktorá sa podľa § l zriekla alebo zriekne svojho služebného

miesta, a má v deň zrieknutia sa služby aspoň 10 započítateľných rokov vo verejnom penzijnom zaopatrení pre nárok na penziu a jej výmer, môže si v žiadosti o dobrovoľné vzdanie sa služby namiesto odstupného podľa § l uplatniť nárok na penziu v deň dovŕšenia 55. roku svojho veku a vstúpiť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po dni zrieknutia sa služby, do trvalej výslužby. Nárok na penziu nadobudne iba prvým dňom mesiaca po dovŕšení 55. roku svojho veku. Penzia sa vymeria z penzijnej základne, čo patrí v deň vstupu do výslužby a podľa započítateľného služebného času v tento deň.

(2) Ak v 1 odseku uvedená osoba pred dovŕšením 55. roku svojho veku a po rozluke manželstva alebo po umretí manžela, po prípade ak prestane byť t. zv. družkou (§ 6), nebude mať príjmu, čo je polovicou jej penzie alebo príslušného najnižšieho výmeru výslužného, ak je tento vyšší, nadobudne nárok na výplatu čiastky, doplňujúcej jej príjem na polovicu jej penzie, po prípade na príslušný najnižší výmer. Nárok na výplatu tejto sumy zaniká koncom mesiaca, v ktorom sa táto osoba znova vydá.

(3) Odo dňa vstúpenia do výslužby až do nadobudnutia nároku na penziu podľa odseku l, nepočítajúc do toho čas, v ktorom sa vyplácala suma podľa odseku 2, platí učiteľka (učiteľka ručných prác, opatrovateľka) udržovací príspevok ročne 3% poslednej penzijnej základne. Udržovací príspevok treba platiť vopred v polročných termínoch na šekový účet úradu, príslušného pre vymeranie penzie. Ak sa oneskorí učiteľka (učiteľka ručných prác, opatrovateľka) so zaplatením udržovacieho príspevku dlhšie ako jeden rok, zanikajú nároky podľa odseku l a 2.

(4) Ak sa zistí, že niet podmienok podľa odseku l, pokladá sa žiadosť podľa tohto odseku za zrieknutie sa služby s odstupným podľa § 1.

§ 3.

(1) Ministerstvo školstva a národnej osvety môže rozviazať služebný pomer tej pragmatikálnej učiteľky, učiteľky ručných prác na verejnej národnej škole alebo opatrovateľky na verejnej opatrovni, ktorá je 1. novembra 1939 vydatá, alebo sa po tomto dni vydá, ale sa nezriekne dobrovoľne služby (§ l, ods. 1) — bez ohľadu na to, či služebný pomer sa založil pred 1. novembrom 1939 alebo po ňom — so súčasným priznaním nároku za každý celý rok skutočnej služby, započítateľný pre výmer výslužného na odstupné, a to za prvých 10 rokov po 6% a za každý ďalší celý rok po 4% penzijnej základne, ktorá jej naposledy patrila.

(2) Rozviazaný služebný pomer učiteľky (učiteľky ručných prác, opatrovateľky) končí sa posledným dňom mesiaca, v ktorom sa jej doručil výmer o rozviazaní služebného pomeru,

(3) Výber vydatých učiteliek (učiteliek ručných prác, opatrovateliek), ktorých služebný pomer sa rozviaže podľa odseku l, vykoná ministerstvo školstva a národnej osvety podľa smerníc, ktoré vydá vláda, prizerajúc najmä na príjmové, majetkové, rodinné pomery učiteľky a na služebné záujmy.

§ 4.

(1) Učiteľka (učiteľka ručných prác, opatrovateľka), ktorej služebný pomer sa rozviazal podľa §§ l alebo 3, môže byť znova ustanovená v predošlom služebnom pomere podľa stavu v deň rozviazania. Predpokladom pre opätné ustanovenie je, že splňuje ináč podmienky pre ustanovenie, ďalej, že jej služebný výkon v posledných troch rokoch pred rozviazaním služebného pomeru označil sa celkovým posudkom aspoň tretieho stupňa a že jej výživa, po prípade výživa jej rodinných príslušníkov je ohrožená.

(2) Rodinnými príslušníkmi v smysle predchádzajúceho odseku sú manžel a vlastné, nevlastné alebo osvojené deti učiteľky (učiteľky ručných prác, opatrovateľky).

(3) Podmienkou pre opätné započitanie predošlej služby pre nárok na penziu a jej výmeru je, že odstupné vráti v primeraných lehotách.

§ 5.

(1) Odstupné podľa § l, odsek l a § 3, odsek l sa vyplatí najviac v 4 termínoch, a to do troch, šiestich, deviatich a do dvanástich mesiacov od rozviazania služebného pomeru — ale najskôr 1. januára 1940 — pri čom odstupné, čo neprevyšuje sumu 2000 Ks, vyplatí sa naraz a vyššie odstupné ako táto suma tak, aby splátky boly až do vyčerpania odstupného aspoň 2000 Ks.

(2) Poskytnutie odstupného vylučuje vydanie prevodnej sumy podľa predpisov o verejnoprávnom poistení a vrátenie penzijných príspevkov,

§ 6.

Ustanovenia tohto zákona vzťahujú sa i na učiteľky (učiteľky ručných prác, opatrovateľky), ktorých manželstvo sa rozlúčilo, ak nie sú vo výžive na svoj plat odkázané, ďalej í na t. zv. družky života.

§ 7.

Tento zákon nadobúda účinnosti v deň vyhlásenia; vykoná ho minister školstva a národnej osvety v dohode s ministrom financií.

Rezolúcia.

Vláda sa žiada, aby v príhodnej chvíli žien vo všetkých štátnych a verejných predložila návrh zákona, ktorým sa službách, upravuje otázka zamestnávania vydatých


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP