Neprošlo opravou po digitalizaci !

Snem Slovenskej republiky 1939

l. volebné obdobie. 1. zasedanie.

44.

Vládny návrh,

Zákon

zo dňa 1939

o zrušení okresného súdu v Snine a o slúčení jeho obvodu s obvodom

okresného súdu v Humennom.

Snem Slovenskej republiky sa usniesol na tomto zákone:

§ l.

Zrušuje sa okresný súd v Snine a jeho obvod slučuje sa s obvodom okresného súdu v Humennom,

§ 2.

Zákon nadobudne platnosti dňom 1. januára 1940 a uskutoční ho minister pravosúdia.

Dôvodová zpráva.

Ministerstvo pravosúdia a ministerstvo vnútra prichystávajú práce, sledujúce cieľ, aby obvody okresných súdov kryly sa obvodmi okresných úradov. Uskutočnením tohoto cieľa odstráni sa nesrovnalosť, na ktorú z príčin hospodárskych často poukazovalo a poukazuje i obecenstvo, hľadajúce svoje právo. Aj ministerstvo pravosúdia je toho názoru, že nemá významu udržovať okresné súdy tak malých obvodov, pre ktoré potom treba pri-

deliť personál, ktorý nebýva nadostač zamestnávaný na malých okresných súdoch. Malé okresné súdy môžu byť ponechané len v takých krajoch, v ktorých sú veľmi zlé komunikačné pomery a ktoré sú ťažko prístupné, takže obyvateľstvo kraja by bolo prinútené cestovať do sídla okresného súdu len s veľkou stratou času, spojenou So značným nákladom. Nejde o takýto kraj v prípade zrušenia okresného súdu v Snine a jeho pripojenia k obvodu okresného súdu v Humennom. Okresný súd v Humennom zriadený bol nariadením vlády bývalej Slovenskej krajiny zo dňa 21. novembra 1938, čís. 45 Or. nov. hlavne s ohľadom na obce, ktoré práve pripojené boly k Maďarsku po dni 14. marci 1939. Preto predpoklad jestvovania okresného súdu v Snine odpadol. Obvod terajšieho okresného súdu v Snine je tak malý, že sa neoplatí jeho udržanie. Komunikačné pomery s obcou Humenné má veľmi dobré. Obvod tento patril predtým k obvodu okresného súdu v Humennom.

Na tomto základe aj s ohľadom na zrušenie okresného úradu v Snine podľa § 20 vlád. nar. zo dňa 18. júla 1939, čís. 175 Sl. z. je odôvodnené zrušiť aj okresný súd v Snine a pripojiť jeho obvod k obvodu okresného súdu v Humennom podľa § l osnovy.

Zákon uskutoční minister pravosúdia. Zákon nadobúda účinnosti dňom 1. januára 1940, ktorý deň bude i dňom počiatku činnosti okresného súdu v Humennom aj s ohľadom na zpäťpripojený zbytok sninského obvodu. Do tohto dňa sa vykonajú všetky práce, prichystávajúce uskutočnenie tohto zákona. Určí sa i nová systemizácia okresného súdu v Humennom, a to už v rámci všeobecnej revízie systemizácie súdov, iných justičných úradov. Dňom 1. januára 1940 prestane platiť i nájomná smluva o prenajatí budovy pre okresný súd v Snine.

Náklad, ktorý zapríčiní prenesenie agendy okresného súdu v Snine na okresný súd v Humennom, bude malý a ďaleko vyvážený úsporou, dosiahnutou zrušením okresného súdu v Snine a pripojením jeho obvodu k obvodu okresného súdu v Humennom.

Dr. Jozef Tiso v. r.,

predseda vlády.

Dr. Gejza Fritz v. r.,

minister pravosúdia.

Andrej Bratislava 5520-39.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP